25. výročí DCHB

zpět na Duchovní nabídku      

Mše sv. za Charitu       Pozvánky, články     Myšlenka na týden    Křesťanské duchovní poradenství

 

Modlitba za Charitu

 

Bože, nebeský Otče,

Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek.
Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou svěřil do charitní péče.
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu i pomoc,
a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž svou nekonečnou dobrotu a lásku.

 

Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné, a také nás vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce.
Proto se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost,
trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto nelehkého poslání a prosíme, abys vyslyšel jejich modlitby.

 

Bože Duchu svatý,

buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými
a svými oběťmi dokáží být podporou pro druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu, na všechny, kterým utrpení světa i bližního není lhostejné i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká.

Amen.

 

Modlitba za charitní dílo

 

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, Sv. Vincenc z Paula, patron charit. díla
a přestože máš všechny božské výsady,
rád jsi se stal člověkem a služebníkem nás všech. 

Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli,
která nás vybízí milovat Boha

a účinně sloužit trpícím a potřebným lidem. 
K tomu však potřebujeme Tvou pomoc. 

Dej proto, Pane, nám i všem charitním spolupracovníkům,
ať dovedeme pomáhat těm,
kteří potřebují naši pomoc, 
a tak máme účast na Tvém velikém milosrdenství. 

Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého Vincence z Paula, 
patrona charitního díla a svatých: Anežky, Benedikta,
Dona Bosca, Josefa, Matouše a Zdislavy,
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. 

Amen.

 

 

Modlitba za Charitu