Kontakty    Domy s pečovatelskou službou      Fotogalerie      Píše se o nás     Příběhy    Ceník služeb  

       
zpět na úvod                                                                                                          Klub Archa      Podporují nás


ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.   Základní údaje o službě

Poslání služby

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdrojem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu.

Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady.

Terénní služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů (specifikace místa dle dohody s uživatelem), ambulantní forma v prostorách poskytovatele.

 

Cíle služby

 1. Pomáhat uživateli v době, kdy žije v domácím prostředí a nastavovat péči podle jeho potřeb.
 2. Poskytovat službu odborně a kompetentně.
 3. Informovat veřejnost a potencionální zájemce o službě a možnostech jejího využití.

 

Zásady

 • poskytování služby podle konkrétních potřeb jedince – uživateli jsou nabízeny služby podle jeho potřeb, nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.
 • podporování uživatele v soběstačnosti - pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatel mohl sám dělat činnosti, které zvládne.
 • shromažďování pouze nezbytně nutných informací – pracovníci shromažďují o uživateli pouze ty informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.
 • respektování lidské důstojnosti uživatelů služby – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí, s ohledem na jeho zdravotní stav a věk.
 • podporování a rozvíjení přirozených vazeb – pracovníci podporují uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s vrstevníky, sousedy, přáteli, rodinou.

 

Okruh osob – komu je služba určena

Služba je určena občanům

 • Třebíče a okolí do 20 km,
 • Hrotovic a okolí do 20 km,
 • Náměště n. O. a okolí do 20 km.

Služba je poskytována dospělým osobám starším 19 let a seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe, o svou domácnost, při kontaktu s vnějším prostředím a o něž se nemůže postarat blízká osoba. Snížená soběstačnost vzniká kvůli věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo postižení. Těmto osobám hrozí, že nebudou moci žít ve svém domácím prostředí a ztratí přirozené vazby na své okolí.

 

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Popis a realizace služby

Terénní služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů (specifikace místa dle dohody s uživatelem). Je poskytována denně v časovém intervalu mezi 6 – 21 hodinou.

Ambulantní služba je poskytována v prostorách poskytovatele v pracovních dnech od 7.00 h do 14.30 h.

Služba je poskytována na základě dohody s uživatelem a dle kapacity a možností služby, řídí se vnitřními pravidly pro poskytování služby. Službu uživateli poskytují pracovníci, kteří jsou v pracovně právním vztahu k poskytovateli a splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. ošetřovatelskou péči).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zájemce o službu nesplňuje podmínku okruhu osob.
 • Zájemce žádá opět o službu, která mu byla vypovězena z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a o službu žádá ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy
 • Služba se neposkytuje v jiném než českém jazyce.
 • Služba nezajišťuje nepřetržitou (celodenní) péči.
 • Služba se neposkytuje v prostředí, které ohrožuje život a zdraví pracovníků (agresivní zvíře v domácnosti, nevhodné hygienické podmínky v domácnosti, osoba, která je agresivní, pod vlivem omamných látek apod.)

 

Okamžitá kapacita služby

Okamžitá kapacita terénní formy poskytování služby je 16 uživatelů.

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování služby jsou 3 uživatelé.

 

Obsah služby

Pečovatelská služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 40). Služba zahrnuje dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 6 tyto základní činnosti:

a)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

b)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

 

c)    Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. dovoz nebo donáška jídla
 2. pomoc při přípravě jídla a pití
 3. příprava a podání jídla a pití

 

d)    Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
 3. donáška vody
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 5. běžné nákupy a pochůzky
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 7. praní a žehlení prádla, případně jeho drobné opravy

 

e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.   doprovázení dospělých do školy a školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a    instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.   

 

Při jednotlivých úkonech spolupracují pečovatelky s osobou, s níž je péče sjednaná – s tzv. uživatelem služby, a to v předem dohodnutém rozsahu. Služba směřuje k udržení standardu bydlení a životních návyků uživatele, podporuje soběstačnost, nevede ke zneschopňování.

Skutečná potřeba konkrétních úkonů u jednotlivých uživatelů, celkový počet hodin a celkový harmonogram služby je zcela individuální a je výsledkem dohody uživatele s poskytovatelem služby. Vychází z potřeby uživatele a aktuálních kapacitních možností služby. Poskytování služby se řídí vnitřními pravidly služby, každý úkon je prováděn dle metodických postupů služby a zároveň podle individuálních potřeb a situace uživatele. Konkrétní způsob poskytnutí služby uživateli je popsán v individuálním plánu uživatele. S tím jsou všichni pracovníci poskytující péči u daného uživatele seznámeni.

Služba nepracuje na úrovni jiných komerčních služeb (např. úklidové firmy, taxi služba).

Uživatel, kterému služba poskytuje některou ze základních činností, může v případě potřeby využít také doplňkové činnosti – tzv. fakultativní služby, které bezprostředně souvisejí s poskytováním základních služeb.

Služba dále poskytuje základní sociální poradenství podle potřeby uživatelů.

 

Podmínky pro poskytování úkonů

Ad a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • uživatel služby je povinen zajistit kompenzační pomůcky v situacích, kdy to poskytování péče vyžaduje (např. vozík, zvedací zařízení, polohovací postel apod.)

 

Ad b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytuje se v domácnosti uživatele, používají se hygienické potřeby uživatele
 • v případě, že uživatel nemůže provádět úkony osobní hygieny ve své domácnosti (např. bariéry v koupelně), může za pomoci pečovatelky využít bezbariérové prostory poskytovatele v domech s pečovatelskou službou (Třebíč – ul. Koutkova, ul. Myslbekova; Hrotovice – F. B. Zvěřiny)
 • pro imobilní uživatele nabízí služba možnost využití mobilního koupacího lůžka, mobilní koupací lůžko se přiváží do domácnosti uživatele - v tomto případě zajišťují úkon 2 pečovatelky a k úkonu je přičítán čas nezbytný na zajištění úkonu (přivezení a odvezení lůžka, jeho příprava před úkonem a desinfekce lůžka pro provedení úkonu)

 

Ad c) Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla se poskytuje v Hrotovicích těm uživatelům, kteří nemohou z vážných důvodů využít běžně dostupnou komerční službu pro rozvoz obědů, úkon se řídí pravidly, které zájemce obdrží při sepsání smlouvy
 • při přípravě jídla a pití se používají suroviny uživatele, úkon se provádí v jeho domácnosti

 

Ad d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • úklid se provádí v domácnosti uživatele v prostorách, které obývá, používají se čistící a úklidové prostředky uživatele
 • nákupy jsou zajišťovány z finančních prostředků uživatele
 • praní prádla je zajišťováno v prostorách poskytovatele (domy s pečovatelskou službou v Třebíči a v Hrotovicích), poskytuje se uživateli v situacích, kdy není možné provádět praní prádla v jeho domácnosti. Pro praní prádla jsou používány běžné prací prostředky a jsou zajištěny ze strany poskytovatele, v případě speciálních potřeb uživatele si prací prostředky zajistí uživatel sám (např. alergie). Drobné opravy prádla jsou prováděny pouze po dohodě s uživatelem, potřebný drobný materiál k opravě zajišťuje uživatel.

 

Fakultativní služby

se poskytují pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti pečovatelské služby a potřebuje je doplnit těmito úkony:

 • podpora při dodržování léčebného režimucílem je zjistit či připomenout uživateli, zda užil připravené léky, léky dávkuje a připravuje sám uživatel, jeho rodina či zdravotní sestra
 • dovoz, odvoz uživateleúkon se poskytuje společně se základní činností doprovázení k lékaři, na instituce.. a zpět – pouze v případě, že uživatel nemůže využít běžně dostupné služby (např. taxi, sanita), protože potřebuje přítomnost a pomoc pečovatelky např. z důvodu zhoršené pohyblivosti. Úkon je účtován dle ujetých km.
 • zapůjčení jídlonosičepro uživatele využívající úkon dovoz, donáška jídla

 

Výše a způsob úhrady za službu

Výše úhrady za poskytování úkonů pečovatelské služby se řídí platným Ceníkem služby, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ceník je přiložen k Informacím o Charitní pečovatelské službě Třebíč.

Čas služby se vykazuje do Výkazu úkonů podle skutečně spotřebovaného času se zaokrouhlením na pětiminutové intervaly. K času služby se při každé návštěvě připočítává čas nezbytný k zajištění služby (tj. čas na cestu a přípravu pečovatelky).

Vyúčtování za službu se provádí za kalendářní měsíc zpětně na základě Výkazu úkonů, který uživatel stvrzuje svým podpisem. Poskytovatel předloží uživateli vyúčtování do 10. dne v měsíci formou stvrzenky.

Uživatel je povinen službu uhradit do 15. dne v měsíci, a to způsobem, který si zvolí při uzavírání smlouvy (v hotovosti pracovníkovi služby při převzetí stvrzenky nebo bankovním převodem na účet poskytovatele služby).

Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem je zdarma.

 

2. Personální zajištění služby

 

Koordinátor  - sociální pracovník

 • zodpovídá za odborné, personální a provozní řízení služby - vysílá k uživateli pečovatelky a další odborné pracovníky, je zodpovědný za provozní zajištění, kvalitu i odbornost poskytované služby
 • propaguje službu na veřejnosti – komunikuje s médii, s městskými úřady, soudy a ostatními úřady státní správy, případně s dalšími institucemi z oblasti sociální a zdravotní péče
 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele

 

Sociální pracovník

 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • vede proces nastavení služby podle potřeb a cílů uživatelů služby, s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán ve spolupráci s pečovatelkami
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele
 • je zodpovědný za odbornost a kvalitu poskytované péče, za odborný přístup pečovatelek k uživatelům služby, za provádění pečovatelské služby dle platných pravidel služby a dle potřeb uživatelů, za vedení dokumentace služby

 

Pracovník v sociálních službách – pečovatelka

 • vykonává kvalifikovanou pečovatelskou práci u uživatelů služby v rámci sjednaných úkonů na základě smlouvy poskytovatele s uživatelem
 • zpracovává dokumentaci služby týkající se uživatele – Průběh služby a Výkaz úkonů
 • s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán péče ve spolupráci se sociálním pracovníkem

Všichni pracovníci Charitní pečovatelské služby jednají v souladu s Etickým kodexem Charity ČR, dodržují pravidla služby, metodické postupy, hygienické a bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a poskytované službě a mlčenlivostí o interních záležitostech organizace.


 

3.   Podmínky a pravidla poskytování sociální služby

 

Jednání se zájemcem o službu

V případě zájmu o poskytování služby je možné dojednat schůzku se sociálním pracovníkem, na které se zájemce dozví vše potřebné. Společně se upřesní místo setkání, kterým je nejčastěji domácnost zájemce.

Na přání zájemce mohou být na schůzce přítomny další osoby – rodina, přátelé apod.

Na schůzce sociální pracovník srozumitelným způsobem informuje o podmínkách poskytování služby, seznámí zájemce s nabídkou služeb a výší úhrady. Během schůzky sociální pracovník zjišťuje, zda je služba pro zájemce vhodná, zda splňuje jeho očekávání a zda mu služba může pomoci při řešení jeho situace. Vyjasní a dohodne cíl služby, rozsah poskytované služby, průběh a podmínky poskytované služby.

Na schůzce je předán informační materiál o službě – Informace o Charitní pečovatelské službě Třebíč.

Jsou předány informace o způsobu nakládání s  osobními a citlivými údaji a o povinnosti mlčenlivosti všech pracovníků služby.

 

Smlouva o poskytování služby

Pokud se zájemce rozhodne pro využívání pečovatelské služby, musí s poskytovatelem uzavřít písemnou Smlouvu o poskytování služeb Charitní pečovatelské služby Třebíč.

Při osobním jednání sociální pracovník vysvětlí zájemci veškeré náležitosti smlouvy, seznámí ho s právy a povinnostmi, které ze smlouvy vyplývají. Na toto jednání si zájemce může přizvat třetí osobu (rodinný příslušník, přítel, apod.). Pokud si bude chtít smlouvu v klidu prostudovat, může se domluvit na pokračování v jednání v jiný den.

Zájemce o službu smlouvu osobně podepisuje (popřípadě zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník). Podpisem smlouvy za organizaci je pověřen statutární zástupce organizace, popř. jeho pověřený zástupce.

Obsahem smlouvy je:

 • Rozsah poskytované sociální služby (úkony)
 • Místo a čas poskytování sociální služby
 • Výše a způsob úhrad
 • Práva a povinnosti na straně uživatele a poskytovatele
 • Doba platnosti a výpovědní důvody a lhůty

Po podpisu smlouvy se zájemce stává uživatelem služby. Smlouvu dostává každá ze zúčastněných stran.

Smlouvu může uživatel vypovědět kdykoli, poskytovatel jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Vše je prováděno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

 

Převzetí klíčů

Jestliže situace uživatele vyžaduje, aby pro poskytování služby měli pracovníci k dispozici klíče od domácnosti (např. uživatel by nemohl otevřít dveře pracovníkovi při příchodu z důvodu omezené pohyblivosti), zapůjčuje klíče od domácnosti poskytovateli služby. Klíče od uživatele přebírá sociální pracovník na základě písemného Potvrzení o převzetí klíčů, musí je podepsat obě smluvní strany. Při ukončení služby jsou klíče vráceny uživateli na základě podepsání Potvrzení o vrácení klíčů uživateli.

Po dobu zapůjčení klíčů je poskytovatel zodpovědný za jejich zabezpečení proti případnému zneužití či ztrátě.

 

Metody práce s uživatelem

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele – terénní forma nebo v prostorách Charitní pečovatelské služby Třebíč – ambulantní forma.

Každému uživateli poskytuje podporu a pomoc vybraná pečovatelka (tzv. klíčový pracovník) a to prostřednictvím úkonů, které si uživatel sjednal při podpisu smlouvy, další pečovatelky se střídají u uživatele dle potřeby služby.

Pečovatelka pracuje s uživatelem na základě tzv. individuálního plánu. Individuální plán vytváří společně na začátku poskytování pečovatelské služby a jsou v něm stanoveny cíle uživatele a podrobně popsány jednotlivé kroky, jak těchto cílů dosáhnout. V průběhu poskytování péče společně přehodnocují, zda dochází k naplnění potřeb uživatele a podle toho zaměřují další spolupráci.

Pečovatelka pravidelně zapisuje průběh poskytované péče do formuláře Průběh služby, čas služby zapisuje do Výkazu úkonů, který uživatel podepisuje.  

Pečovatelka je na práci s uživatelem odborně připravena a postupuje podle závazných pracovních postupů. V maximální možné míře podporuje u uživatele využití vlastních schopností a dovedností.

V průběhu služby se může měnit její rozsah i druh poskytované péče podle potřeb, požadavků a momentální situace uživatele, uživatel je v jejím průběhu pravidelně dotazován, zda je se službou spokojen a dochází k naplňování jeho potřeb.

Uživatel může v průběhu využívání služby požádat o změnu v poskytování služby -  rozšířit, snížit nebo ukončit službu, dle jeho situace a potřeb.

Ze strany uživatele je nutné, aby spolupracoval na tvorbě individuálního plánu péče z důvodu zajištění kvality poskytované péče a také z důvodu naplnění požadavků, které vyplývají ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Pravidla pro zajišťování služeb u uživatelů

Poskytování pečovatelské služby uživatelům je zajišťováno následovně:

 • pracovní dny v době od 6 do 16 hod – službu zajišťuje klíčová pečovatelka a další zastupující pečovatelkydle aktuálního rozpisu služeb (počet pečovatelek je závislý na frekvenci využívaní služby).
 • pracovní dny od 16 do 21 hod (tzv. večerní služby) – službu zajišťují všechny pečovatelky pracující v Charitní pečovatelské službě Třebíč, střídají se v týdenních intervalech, pokud to provoz služby nevyžaduje jinak.
 • víkendy + svátky od 6 do 21 hod - službu zajišťují všechny pečovatelky pracující v Charitní pečovatelské službě Třebíč dle aktuálního rozpisu služeb. O víkendech a svátcích je zajišťována pouze nutná péče, kterou nelze odložit na pracovní den (např. pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití). Služba v tyto dny se dojednává u uživatelů v situaci, kdy jim pomoc nemůže z vážných důvodů poskytnout jiná osoba (např. nemá pečujícího rodinného příslušníka, nemoc pečující osoby). Službu v těchto dnech zajišťuje vždy 1 pečovatelka, tím je dána kapacita služby pro tyto dny. 
 • V případě akutní nemoci pečovatelky službu místo ní zajišťuje jakákoliv pečovatelka v době od 6 do 21 hod 7 dní v týdnu.

Plánování služeb u uživatele a rozdělení pečovatelek na pracovní dny v době od 6 do 16 h probíhá vždy na týden dopředu. Veškeré požadavky na změnu služby (čas nebo rozsah návštěvy) musí uživatel nahlásit klíčové pečovatelce nebo sociálnímu pracovníkovi a to nejpozději do čtvrtka do 15.30 hod.

Večerní služby (tj. od 16 do 21h) a služby o víkendech a svátcích jsou rozděleny na 1měsíc předem.

Informaci o tom, která pečovatelka bude službu u uživatele zajišťovat, je možné získat u klíčové pečovatelky nebo u sociálního pracovníka.

Uživatel může odmítnout, aby péči u něho zajišťovala pečovatelka, která má mít službu dle aktuálního rozpisu.

V takovém případě je možné, že tuto službu nepůjde zajistit jinou pečovatelkou z kapacitních důvodů na straně poskytovatele a nebude tedy možné službu uživateli v uvedeném čase poskytnout.

 

Dokumentace

V rámci poskytování sociální služby je o uživateli vedena dokumentace, kterou službě ukládá zákon. Veškeré údaje jsou uloženy v kanceláři poskytovatele v uzamykatelné skříni. Přístup k ní mají pouze pověření pracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dokumentace podléhá archivaci a skartaci podle vnitřního řádu organizace. Spis uživatele obsahuje tyto dokumenty.

 • Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů
 • Záznam z jednání se zájemcem o službu
 • Smlouva o poskytování služby
 • Potvrzení o převzetí klíčů
 • Individuální plán, přehodnocení individuálního plánu, závěrečné hodnocení
 • Průběh služby
 • Výkaz poskytnuté služby
 • Záznamy z jednání s uživatelem
 • Další dokumenty, pokud jsou potřeba k poskytování služby (např. plná moc,  kopie rozhodnutí o opatrovnictví)

V domácnosti uživatele jsou v průběhu poskytování služby aktuální dokumenty (vždy na aktuální kalendářní měsíc), do kterých pracovníci zapisují a uživatel má možnost do nich nahlížet a kontrolovat si vykazování služby:

 • Průběh služby
 • Výkaz poskytnuté služby
 • Individuální plán

 

4.   Provozní doba služby a kontakty

Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu v době od 6 do 21 hodin po vzájemné dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem.

Čas pro domlouvání služby: pracovní dny 8 – 15.00 hod.

Z důvodu typu a nastavení  služby je potřeba se na schůzku v kanceláři s pracovníkem služby předem domluvit. Nejlépe telefonicky, minimálně den dopředu.

Jedná se o terénní službu poskytovanou v domácím prostředí uživatelů a koordinátor ani sociální pracovník nemusí být v kanceláři přítomen.

 

Mgr. Helena Pavelková

Koordinátorka služby 

Hedvika Treterová, DiS.

sociální pracovnice (kontaktní pracovnice pro Třebíč a okolí)

Mgr. Zdeňka Martenková

sociální pracovnice (kontaktní pracovnice pro Náměšť nad Oslavou, Hrotovice a okolí)


Odloučená pracoviště:  

 
 • Penzion – kancelář Charitní pečovatelské služby Třebíč,
  Husova 947, 675 71 Náměšť nad Oslavou

 

     

 
 
 • DPS Hrotovice – kancelář Charitní pečovatelské služby Třebíč
  F. B. Zvěřiny 217, 675 55 Hrotovice

   

 

 

5.   Podávání stížností

Vyjádřit svou nespokojenost týkající se poskytování služby připomínkou či stížností může zájemce o službu, její uživatel, rodinní příslušníci dotčené osoby, případně další osoby. Charitní pečovatelská služba Třebíč si vyhrazuje právo nezabývat se připomínkou či stížností, která nesouvisí s poskytováním služeb.

Podnět, připomínka – Podnět je vyjádřením potřeby změny, která vede ke zlepšení služby. Jde o tzv., požadavek, návrh na změnu nebo připomínku, kterou podávající nechce řešit oficiální cestou jako stížnost. Podání podnětu může být ústní či písemné, zabývá se jim pověřený pracovník bez zbytečného odkladu.

Stížnost – Jakékoli vyjádření nespokojenosti na kvalitu poskytované služby, tzn. nespokojenost s kvalitou péče nebo s postupem či jednáním pracovníka, nastavením provozních záležitostí.

a)    Kdo může stížnost podávat

 • kdokoli  - zájemce, uživatel, ale i kdokoli jiný 
 • zástupce, kterého si zvolil zájemce či uživatel pro podání a vyřizování stížnosti či připomínky
 • pracovník Charitní pečovatelské služby Třebíč v zájmu uživatele svým jménem

b)    Forma a podání stížností a připomínek

Ústní – Stížnost nebo připomínku může dotyčná osoba podat u kteréhokoli pracovníka Charitní pečovatelské služby Třebíč, pracovník stížnost zaeviduje a předá k řešení pověřené osobě.

Telefonická -  Stížnost nebo připomínku může zájemce či uživatel podat na tel. koordinátora Charitní pečovatelské služby Třebíč: 776 106 782 v době od 7:30 do 15:30 hod. v pondělí až pátek.

Písemná

 • E-mailem – Stížnost nebo připomínku lze zaslat na e-mail: chps@trebic.charita.cz
 • Poštou – Stížnost nebo připomínku lze poslat poštou na adresu: Charitní pečovatelská služba Třebíč, Gen. Sochora 705, 674 01  Třebíč.
 • Vhozením do schránky - Stížnost nebo připomínku lze vhodit do schránky na adrese Charitní pečovatelské služby Třebíč, Gen. Sochora 705, kde je zajištěn bezbariérový přístup.
 • Předáním kterémukoliv pracovníkovi služby

c)    Lhůty pro vyřizování stížnosti

Podanou stížností či připomínkou se zabývá koordinátor služby, v případě stížnosti na koordinátora služby ji řeší vedoucí střediska.

K podaným stížnostem či připomínkám se přistupuje individuálně a postupy řešení jsou voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky.

Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání, adresát stížnosti je vyrozuměn písemně. V případě anonymního podání stížnosti je výsledek řešení vyvěšen na veřejně přístupné místo – nástěnka, příp. webové stránky.

Pokud poskytovatel není ze závažných důvodů schopen lhůtu dodržet, je povinen nejpozději do 30 dnů od data přijetí zaslat písemné vyjádření o průběhu řešení stížnosti a o důvodu, proč nebyla stížnost doposud dořešena s uvedením předpokládaného termínu konečného řešení stížnosti.

d)    Možnosti odvolání v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti

Lhůta pro odvolání proti vyjádření k řešené stížnosti či připomínky je 14 dní od doručení vyjádření. Výsledek šetření je poskytovatel povinen poslat do 3 týdnů.

Ke komu lze podat odvolání:

 • Na stížnost vyřešenou koordinátorkou služby:
  k rukám vedoucí Střediska sv. Zdislavy - Mgr. Evy Vráblové, Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč,
  tel.: 734 435 207, e-mail: eva.vrablova@trebic.charita.cz

 • Na stížnost vyřešenou vedoucí střediska
  K rukám ředitele Oblastní charity Třebíč, Mgr. Petra Jaška, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč,
  tel.: 568 408 470 e-mail: petr.jasek@trebic.charita.cz

 • Na stížnost vyřešenou ředitelem Oblastní charity Třebíč
  K rukám ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana, Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno
   tel. č.: 545 213 456, e-mail: reditelstvi@brno.charita.cz
 • Na stížnost vyřešenou ředitelem Diecézní charity Brno k rukám dalších institucí
  Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno 601 35, tel. č.: 543 235 030
  nebo
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587  33, tel. č.: 564 602 111
  nebo
  Veřejný ochránce práv – ombudsman
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
  nebo
  Kancelář Českého helsinského výboru, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
  (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro) e-mail: sekr@helcom.cz  tel: 220 515 188

 

6.   Nouzové a havarijní situace

Co dělat, když: 

Pečovatelka nepřijde na smluvenou návštěvu

Pokud se pečovatelka nedostavila na smluvenou návštěvu a od doby, kdy měla přijít, uplynulo více než 30 minut, zavolejte na její telefonní číslo, které jste obdrželi při sjednávání služby. Pokud se nedovoláte,
zavolejte koordinátorce služby: tel. 776 106 782 nebo
sociální pracovnici: tel. 733 691 520.


Pečovatelce se během návštěvy u Vás v domácnosti udělalo nevolno nebo utrpěla úraz

Zjistěte, v jak vážném stavu se pečovatelka nachází. Poskytněte jí první pomoc.

Ve vážných případech volejte
Zdravotnickou záchrannou službu – 155 nebo
Integrovaný záchranný systém -  112.

Pokud není pečovatelka schopná telefonovat, zavolejte prosím také koordinátorce služby (tel. 776 106 782) nebo sociální pracovnici (tel. 733 691 520).
 

Havárie v domácnosti

V případě havarijní situace ve Vaší domácnosti (požár, plyn, elektřina, voda) volejte
Hasiče – 150 nebo
Integrovaný záchranný systém – 112.
 

Další situace, kdy se cítíte v ohrožení

Volejte Policii ČR – 158 nebo
Integrovaný záchranný systém – 112.
 

Vaše zdravotní potíže

Ve vážných případech volejte
Zdravotnickou záchrannou službu – 155 nebo
Integrovaný záchranný systém -  112.