25. výročí DCHB

Kontakty     Podporují nás  

PROBAČNÍ PROGRAM MOST

 

POSLÁNÍ

Posláním PP je nabídnout mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života.

PP Most je výchovné opatření, které formou výchovy, psychoterapie a sociální práce pomáhá mladistvému odstranit příčiny, které ho přivedly do konfliktu se společností.

PRINCIPY

     • individuální přístup ke účastníkovi probačního program
     • program vychází z individuálních potřeb účastníka
     • respekt a podpora základních práv účastníka PP, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví
     • dobrovolnost a vlastní iniciativa účastníka ke změně

CÍLE

Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.

CÍLOVÁ SKUPINA

Probační program Most (PP) je určen pro mladistvé účastníky od 15 do 18 let, ale i pro osoby nepříliš překračující věk mladistvého. Účastník musí být experimentátorem nebo uživatelem omamných a psychotropních látek, včetně alkoholu a léků, a to především v momentě, kdy se provinění dopustil. Do programu jsou prostřednictvím střediska Probační a mediační služby v Třebíči zařazováni mladiství se závažnějším patologickým chováním spojeným s pácháním trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

      • výchovně-vzdělávací aktivity zaměřené na korekci vztahově-postojových vlastností osobnosti
      • sociální práce, sociální výcvik, sociální poradenství
      • odborné psychologické poradenství
      • psychoterapie párová, rodinná, individuální
      • nácvik sociálních dovedností v terénu