Pozvánky, články        Foto     Informace o praxi/stáži      Podněty a stížnosti   Podporují nás

Náš tým - kontakty

STREETWORK

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Třebíč

 

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Terénní program

 

POSLÁNÍ

Prostřednictvím terénní sociální služby STREETWORK celoročně a bezplatně podporujeme děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se v různých lokalitách města Třebíče. Vyhledáváme a oslovujeme zejména ty z nich, kteří:

 • se potýkají s obtížemi, které nejsou pro jejich vrstevníky běžné, nebo se s nimi mohou setkat,
 • nemohou nebo nechtějí využívat běžné instituce.

Společně s nimi pak vytváříme důvěrný prostor pro sdílení starostí, řešení obtížných situací či možnost seberealizace.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 - 26 let, jež se pohybují v Třebíči. Ve zmíněném období se zpravidla setkávají s obtížemi zejména v oblastech:

 • rodina
 • škola
 • vrstevníci/partnerské vztahy
 • volný čas
 • návykové látky/chování
 • konfliktní chování
 • práce/finance
 • zdraví
 • sociální zdatnost
 • osobnostní zralost

 

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

     • Postižení (duševně, mentálně, smyslově, tělesně i kombinovaně).
     • Osoby, které nekomunikují v českém jazyce.

 

CÍLE

Cíl pro komunitu

 • Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Cíle zaměřené ke klientům:

     • Uživatel zvládá a je schopen samostatně řešit obtížné situace v rodině.
     • Uživatel zvládá přípravu na povolání, dokáže se uplatnit na trhu práce. 
     • Uživatel má informace o rizikovém chování, kterým může ohrozit sebe nebo své okolí.
     • Uživatel dokáže nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
     • Uživatel zvládá řešit obtížné situace samostatně a konstruktivně, umí formulovat své názory a respektovat druhé.
     • Uživatel navazuje a rozvíjí vztahy s vrstevníky.
     • Uživatel tráví svůj volný čas smysluplně a bezpečně.

 

ZÁSADY

     • Bezplatnost. Základní služby jsou poskytovány bezplatně.
     • Dostupnost. Služby jsou uživatelům časově přizpůsobeny a jsou jim poskytovány v jejich přirozeném prostředí.
     • Respekt. Respektování osobnosti, názorů, rozhodnutí.
     • Rovnost. Služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
     • Dobrovolnost. Uživatel může využívat služeb dle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností.
     • Individuální přístup. Ke každému uživateli je přistupováno jako k jedinečné bytosti, s ohledem na její zvláštnosti.
     • Podpora samostatnosti a zodpovědnosti. Každý uživatel má právo na rozhodnutí, jak bude svou situaci řešit. Usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížené situace.
     • Možnost anonymity. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Všechna dokumentace s osobními údaji uživatele je vedena s jeho souhlasem a je informován o možnostech nahlížení do dokumentace. Výše zmíněné osobní údaje uživatele jsou jen ty, které zařízení nezbytně potřebuje k poskytování odborných a kvalitních služeb (např. pohlaví, přezdívka, atp.). Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí ve věcech, které se uživatele týkají.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

      • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

       - smysluplné a bezpečné trávení volného času s iniciativou ze strany mládeže,

       - možnost realizování nápadů.
      • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

         - zprostředkování návazné služby (psychologické poradenství, právnické poradenství, doučování,...)

         - pomoc a podpora při zvládání obtíží (v rodině, škole, vrstevnické skupině, práci apod.)

         - poskytnutí informací o možnostech při hledání brigády, výběru školy apod.,

         - pomoc při jednání s institucemi (úřady, lékař, policie apod.),

         - doprovázení do různých institucí (policie, soud, poradny apod.).

 

PROVOZNÍ DOBA

Letní provoz ( 1. duben - 31. říjen)

PO - ČT              13:00 – 19:00

Zimní provoz (1. listopad - 31. březen)

sudý týden

PO, ST, ČT          13:00 - 18:00

ÚT                        13:00 - 19 :00

 

lichý týden

PO, ÚT, ST           13:00 - 18:00

ČT                         13:00 - 19:00

 

Prázdninový provoz (1. červenec - 31. srpen)

PO, ST          12:00 - 17:00 terén, 12:00 - 13:00 individuální poradenství

ÚT, ČT          13:00 - 19:00 terén, 13:00 - 15:00 individuální poradenství

 

 

OKAMŽITÁ KAPACITA

3 uživatelé/ 1 pracovník

 

 

 

NÁŠ TÝM


Vedoucí střediska sv. Dona Bosca:    Mgr. Marie Pořízová                             

 • KLUBÍČKO Třebíč Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • BARÁK nízkoprahový klub
 • STREETWORK
 • PRIMÁRNÍ PREVENCE

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ / KONTAKTYPÁNKOVÁ Kateřina

i-kjEKA7a.mMHYZ14gnjEKF6jWmKD.agc7P~QkR: koordinátorka služby, sociální pracovnice,
                                     mobil: 608 609 466


i-kjEKAdVvbjcLh7VV~2-~d6jWmKDYsWV1Qu5f4uK7N_QMs6JTQsuW: sociální pracovnice, mobil 731 646 993.

snxjeN4sI7PaQkR6JT2y2ZagcbmMGYYv: pracovník v sociálních službách, mobil 731 646 993.

i-kjEKB_9dnjEKFj--ujeN4sIsxy.YsVVt% sociální pracovnice, mobil 731 604 569

GnMk4Z4UHCBmY~l6jWmKDYSuVV~NZC2 sociální pracovnice, mobil 731 604 569.

PhDr. Soňa Cpinová: supervizorka


Zřizovací listina