VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V OBLASTNÍ CHARITĚ TŘEBÍČ

 

Uchazeč o zaměstnání doručením svého životopisu Oblastní charitě Třebíč souhlasí s tím, aby tato organizace zpracovávala jeho poskytnutá osobní data a údaje pouze pro účely výběrového řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje výše uvedená organizace uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely.

Uchazeč může uplatnit svá oprávnění, zejména:

  • právo požadovat od Oblastní charity Třebíč přístup ke svým osobním údajům,
  • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
  • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů Oblastní charitou Třebíč k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Oblastní charita Třebíč je oprávněna svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny, bude o ní uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

* * * * *

Oblastní charita Třebíč prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou použity pouze v rozsahu určeném pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání.
Dále prohlašuje, že údaje uchová v databázi nejdéle po dobu jednoho roku ode dne převzetí životopisu.

Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou uchazeči zaslat formou doporučeného dopisu na adresu: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč.
Ochrana údajů je zajištěna zákonem o Ochraně osobních údajů se směrnicemi Rady EU.

Vyberte:

Sociální pracovník/pracovnice pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

Místo: Třebíč, Hrotovice, Náměšť n. Osl. a okolní obce
Typ vztahu: Částečný úvazek
Nástup: září - říjen 2018 - dle dohody
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Pavelková