zpět na Duchovní nabídku      

Mše sv. za Charitu       Pozvánky, články     Myšlenka na týden    Křesťanské duchovní poradenství

 

Modlitba za Charitu

 

Bože, nebeský Otče,

Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek.
Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou svěřil do charitní péče.
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu i pomoc,
a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž svou nekonečnou dobrotu a lásku.

 

Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné, a také nás vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce.
Proto se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost,
trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto nelehkého poslání a prosíme, abys vyslyšel jejich modlitby.

 

Bože Duchu svatý,

buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými
a svými oběťmi dokáží být podporou pro druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu, na všechny, kterým utrpení světa i bližního není lhostejné i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká.

Amen.

 

Modlitba za charitní dílo

 

Pane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, Sv. Vincenc z Paula, patron charit. díla
a přestože máš všechny božské výsady,
rád jsi se stal člověkem a služebníkem nás všech. 

Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli,
která nás vybízí milovat Boha

a účinně sloužit trpícím a potřebným lidem. 
K tomu však potřebujeme Tvou pomoc. 

Dej proto, Pane, nám i všem charitním spolupracovníkům,
ať dovedeme pomáhat těm,
kteří potřebují naši pomoc, 
a tak máme účast na Tvém velikém milosrdenství. 

Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého Vincence z Paula, 
patrona charitního díla a svatých: Anežky, Benedikta,
Dona Bosca, Josefa, Matouše a Zdislavy,
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. 

Amen.

 

 

Modlitba za Charitu