zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden 2018

 

Prosinec

17. 12. 2018

Dnes bych vám rád popřál k vánočním svátkům a do nového roku. Předně každému z vás, ale i vám, jednotlivým pracovním týmům bych rád poděkoval za vaši práci v letošním roce. Udělali jste mnoho lidí šťastnějších, ulevili mnohému trápení a vlili naději. Ani  nejsem schopen všechno postihnout. Dobrý Bůh však ví vše a mnohonásobně vám odplatí za vše dobré.
Požehnanou oslavu narození Krista a vše dobré v novém roce přeje                            Petr Jašek.

10. 12. 2018

Dnes se ještě vrátím k setkání s o. biskupem minulý týden v Brně. Kdo jste zde nebyl, tak předávám poděkování od pomocného biskupa o. Pavla.

Pomalu ale jistě ukončujeme rok, a to bývá hektický čas. Tak dnes vám v tomto čase přeji sílu k zvládnutí všeho, co řešíme, a kéž předvánoční setkání v týmech i s klienty jsou pro vás všechny obohacením a upevněním vztahů.                                                                                                             Petr Jašek

 

3. 12. 2018

Začala nám adventní doba, dnes jedeme do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně k setkání s otcem biskupem. Je to již dlouhá tradice, letos s novinkou setkání v jiném kostele. Tato věc = prolínání jistot a nových věcí je nejen součástí života, ale také adventní doby. Bůh, který je od věčnosti, tedy jistota sama, přichází do našeho světa zcela nově skrze Ježíše Krista.  
Přeji vám požehnané prožití adventu.                                                                                Petr Jašek

 

Listopad

26. 11. 2018

Dnes spojuji včerejší svátek Krista Krále a středeční „červený den“ *. Který jiný král se narodil v jeslích, položil za nás život a dále nám pomáhá?  Kvůli vyznávání kterého krále končí lidé už dvě tisíciletí ve vězení a na popravišti? Které jiné království vydrželo déle jak 2 000 let? Kdo chce, aby tento Král vládl i jemu?...   Přeji vše dobré v dalším pracovním týdnu.                                                                              Petr Jašek

*(28. listopadu 2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa (#RedWednesday) - den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo, aktivita pochází z Anglie).

 

19. 11. 2018

Dnes spíše soupis podstatných událostí, které jsme prožili v minulých dnech:
17. 11. 2018 znovu připomenutí si začátku cesty z totality k demokracii a svobodě – pro nás možnost dělat charitní službu!   
13. 11. 1989 byla v Římě svatořečena Anežka Česká, a jak my věříme, měla svůj důležitý podíl na vyprošení této změny.  
13. 11. 2018 jsem byl v Olomouci. Zde jsem prožil Den Charity se sv. Anežkou a se vzácnými hosty, nesoucí se v duchu inspirace Anežky pro Charitu a zakotvení naší práce v evangelních hodnotách. 
18. 11. 2018 jsme také měli Světový den chudých s výzvou papeže, abychom „chudé pozvali k našim stolům“.
Na různé druhy chudoby odpovídá jak Charitní záchranná síť, tak většina našich služeb. Věřím, že stále budeme mít dosti inspirace a síly naše chudé objevovat a přijímat.

Rád bych nám všem chtěl popřát šťastný život v naší krásné svobodné zemi a mnoho lásky pro vaše drahé, a také pro ty, kterým pomáháme.                                                                            Petr Jašek

5. 11. 2018

V tomto dušičkovém týdnu bychom měli vzpomenout a poděkovat za naše kolegyně a kolegy, kteří jsou již na věčnosti, a také v modlitbě pamatovat na všechny zemřelé klienty našich jednotlivých služeb, a celé Charity: „Odpočinutí lehké dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.“

 

Říjen

29. 10. 2018

Dnes v myšlence nejde opomenout včerejší výročí 100 let Československa. Jak v tom byla Charita?  V Brně byl Svaz Charity založen v roce 1922. Do převzetí moci komunisty, kdy bylo Charitě znemožněno vykonávat své poslání, to bylo 26 let činnosti. Oblastní charita Třebíč si letos připomíná také 26 let činnosti (založena 1992), tedy ve 100leté historii pomáhá Charita 52 let. Jsme důležitou součástí naší společnosti!  Buďme na to i hrdí! Společnost se pozná dle toho, jak se umí postarat o svoje chudé. A na místě je také vděčnost, že žijeme v době, kdy Charita může plnit své poslání, protože máme mj. mír a svobodu.

Přeji vám radost z vaší práce, nechť je pro vás i posláním. Děkuji vám za vaše nasazení pro všechny naše potřebné.                                                                                                                            Petr Jašek

22. 10. 2018

Dnes si připomínáme velkého muže, papeže Jana Pavla II. Je to přesně 40 let, co se ujal své služby papeže. Připomínám jeho nejznámější výrok:

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach. 

(Ze slov Jana Pavla II. při jeho uvedení do úřadu v říjnu 1978)

Jan Pavel II

15. 10. 2018

Dnes bych pro vaše obohacení využil myšlenky a celého životního díla velké svaté ženy - Terezie od Ježíše (dnes má svátek). Tato Španělka žijící v 16. století se stala zakladatelkou reformovaných karmelitánských klášterů, měla dar mystických vidění a byla prohlášena jako první žena za učitelku církve. Nelze zde obsáhnout mimořádný život této ženy, a tak jsem vybral jen jeden z jejích výroků. I když byla velkou mystičkou, nezapomínala také na hmotnou stránku svých klášterů. Tento výrok řekla o sobě: "Terezie bez Boží milosti je jen ubohá, chudá žena. Terezie s Boží milostí a s mnoha penězi je mocnost."  I vám bych velmi přál životní zkušenost, že člověku, který je otevřený Boží milosti, nic neschází a je vnitřně pevný jako hrad.                                                                                                                                    Petr Jašek

8. 10. 2018

Dobrý den, dnes bych se ještě vrátil k našemu setkání v Lukově. Nechávám u paní Paločkové k zapůjčení CD od pana Kasáčka o babických událostech, a také CD s fotkami od fotografa. Také je možné si u mě objednat měsíční zpravodaj Hlasu mučedníků. 
Všichni tito stateční lidé, kteří trpěli (a miliony ve světě stále trpí) násilí bez příčiny, jsou pro mě velkou inspirací. Jejich hodnoty a zakotvení v Bohu, které jim umožnilo odpouštět i svým trýznitelům, je hodno následování, neboť člověku přináší sílu a pokoj do jakékoliv situace. Mohu to potvrdit i ze své zkušenosti. Jen to člověk nedá pouze z vlastní síly. Proto bych vám dnes chtěl přát stále větší schopnost odpouštět, a tak nalézat takovou vnitřní sílu a pokoj, který svět nemůže dát.                                                Petr Jašek

1. 10. 2018

Dnes máme Mezinárodní den seniorů, a tak tuto největší charitní skupinu nelze opomenout. Naše terénní služby udělaly dnes velmi milé setkání na Domovince.
Děkuji při této příležitosti za práci a službu všem vám, kteří pomáháte stárnoucím mužům a ženám!

K stárnutí patří moudrost, a tak mi dovolte malou úvahu na toto téma:
Co nám pomůže zestárnout tak, abychom se stali moudrými, působili pokoj a byli pro ostatní požehnáním? Moudrý se latinsky řekne „sapiens“. Toto slovo je odvozeno ze slovesa „sapere“, což česky znamená „mít chuť“, „chutnat“. Moudrý je proto člověk, který sám sobě chutná, a tudíž zanechává příjemnou chuť také v ostatních lidech, se kterými se setká. Je spokojený se svým životem a žije v souladu sám se sebou. Proto z něj vychází „chuť“ pokoje a svobody, vyrovnanosti a radosti. Přeji nám všem, kteří stárneme, růst v moudrosti, abychom sobě i druhým co nejvíce „chutnali“, a také dosažení cíle stárnutí, kterým by mělo být šťastné uzavření běhu života v Boží náruči.                                                                              Petr Jašek

 

Září

24. 9. 2018

Tento týden máme dny Charity, kdy budeme naši činnost prezentovat veřejnosti a při mši sv. v Lukově děkovat a prosit za naši službu potřebným lidem. V poslední době mi již více lidí říkalo, jak u nás vnímají, že máme dobré lidi. S nasazením a obětavostí. Že u nás cítí jinou atmosféru, než jinde. A to víte, že mě to těší. A tak bych vám všem, kteří máte na tomto svůj podíl, chtěl moc poděkovat. Zároveň i prosím - vytrvejme v těchto postojích a hodnotách. Určitě přijdou i problémy a tlaky z různých stran, ale když budeme držet při sobě, tak spoustu těchto těžkých věcí překonáme!  V úctě Petr Jašek

17. 9. 2018

Ozývám se vám po delší odmlce, která byla způsobená cestou na Ukrajinu a mojí nemocí. Byli jsme s p. Žákem na vizitační návštěvě u našich partnerů, kterým pomáháme – u O. Petra Krenického v Melitopolu na východní Ukrajině a u sester Františkánek ve Velkém Berezném na Zakarpatské Ukrajině. Cesta mě ale zmohla tak, že jsem skončil na týden v nemocnici. Tímto vám děkuji za vaši podporu a přání zdraví. I v nemocnici jsem dostával zprávy o pracovních radostech a starostech kolegů. Nemohu zmiňovat vše, ale rád bych ocenil a poděkoval všem z Paprsku naděje, kteří měli velký zápřah s konferencí na Krajském úřadu i se Sekáčem (vše při příležitosti 20 let Paprsku naděje). Moc děkuji za jejich vysoké pracovní nasazení, kterého si nesmírně vážím, poněvadž vedlo k úspěšným projektům. Zároveň přeji vše dobré do dalších let!

Nyní pár řádků o Ukrajině. Stále je zde mnoho lidí, kteří moc strádají (posílám fotografii obydlí matky se 4 dětmi a babičkou).

DSC_0985 DSC_0988  DSC_0989

Úžasné je, jakým světlem a nadějí je služba otce Krenického pro tyto lidi. Pomáhá jim osobně i velmi účinně (např. je schopen jim pomoci koupit lepší byt). Je poznat, jak má lidi rád. Neméně inspirativní a obdivuhodná je jeho činnost pastorační – staví nové kostely a buduje nové řeckokatolické farnosti. Jeho velkou posilou je modlitba a velká důvěra v Boha. Další inspirací pro mě bylo, že nemůžeme zde v ČR brblat na ekonomické zabezpečení. Např. průměrná mzda nebo dostupnost i komfort zdravotnictví je v ČR úplně jinde. 
Třeba si něco z mého krátkého svědectví vezmete i pro vaši inspiraci… V úctě Petr Jašek

Foto z návštěvy Ukrajiny

Srpen

20. 8. 2018

Občas se nám velmi uleví, když se nám na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník. Vždyť bloudění dokáže zmařit celý výlet a na vytoužený vrchol pak můžeme zapomenout, protože už nezbývá dost času. Na rozcestník nejsou kladeny vysoké požadavky. Nemusí být krásný, ani umělecky ztvárněný. Musí jen poskytnout službu, která se od něho očekává. Jde o to, aby splňoval několik podmínek: je třeba, aby ukazoval správný směr, aby byl čitelný a konečně jeho poslání vyžaduje, aby stál na kraji cesty, nikoli uprostřed.

Bývá tomu tak i na našich životních poutích, že občas potřebujeme člověka plnícího funkci ukazatele cesty. Člověka, za kterého jsme vděčni, když se vynoří z okolní mlhy, uklidní nás a nasměruje. A pravdou je, že stejné nároky jako na rozcestník v horách klademe i na tohoto člověka.

Je třeba, aby byl pevně ukotven, aby se neodkláněl od svého přesvědčení, a aby ukazoval správný směr k cíli. Křivě stojící rozcestníky navádějí vzhůru do iluze nebo dolů do banality.

Obyčejné rozcestníky na horách by se vlastně mohly stát příležitostí ke zpytování svědomí těchto ukazatelů cest působících v lidské rovině: rodičů, vychovatelů, učitelů, umělců, vědců, duchovních…i charitních pracovníků.

Rozcestník v mlze

Červenec

 

23. 7. 2018

Dnes se můžeme v myšlence inspirovat světicí Brigitou švédskou. Je méně známou ženou, avšak významnou - je to spolupatronka Evropy (tak jako naši Cyril a Metoděj). Navíc zasloužilá maminka 8 dětí. Prosme za dvě zásadní hodnoty sv. Brigity: aby muži a ženy chtěli mít děti, a abychom my, Evropané, znovu objevili a objali naše křesťanské kořeny.                                                                           Petr Jašek

 

2. 7. 2018

Tak už tady máme ten prázdninový a dovolenkový čas. Těšíme se na odpočinek. Také moje myšlenky budou mít prázdninový režim, aby i autor mohl načerpat sil a inspiraci.

Při sledování Sokolů, kteří mají nyní v Praze svůj slet,  bych velmi rád vyjádřil poděkování vám všem, kteří právě v čase prázdnin (ale mnohdy i přes rok) nezištně vedete děti ve sportovních kroužcích, skautu či včelařském kroužku (pro neznalé si musím trochu šplhnout u Rostě Lavičky).  Moc díky za nás, ostatní rodiče, váš přínos je mnohdy pro život našich dětí zásadní. A pro vás organizátory akcí či milovníky divadla jednoho herce, mám zde jeden letní tip.  Přeji všem pěkné dovolené.  http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/pavel-smid-teatr.html                                                               Petr Jašek                                      

 

Červen

25. 6. 2018

Rád bych vás dnes upozornil – v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám (26. 6.) na jednu aktivitu, která se děje na půdě Charity, a tou jsou Anonymní alkoholici a narkomané. Myslím, že téměř všichni máme někoho ve svém okolí, který by mohl využít i tuto formu pomoci, tak abyste i vy o ní věděli a mohli doporučit.

Setkání Anonymních alkoholiků (AA) probíhají každý pátek v 18:00 v Azylovém domě pro muže na Heliadově ulici č. 10.
Anonymní narkomané (NA) se schází v podkroví K – centra Noe na Hybešově ulici 10, každý čtvrtek v 16:00 a je to stejně jako u Anonymních Alkoholiků společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení se ze závislosti.
Jediným požadavkem v členství v AA nebo v AN je touha přestat pít/brát drogy/hrát apod. AA ani NA nejsou spřízněni se žádnou institucí, ani politickou organizací. Neplatí se zde žádné poplatky za členství, stačí jen přijít, není třeba se nikde hlásit, ani registrovat.
Pro více informací o místě a časech setkání lze využít tel. 568 840 688 nebo 776 158 489.

                                                                                        Srdečně zdraví  Petr Jašek a Zdeňka Čiháková

18. 6. 2018

Před měsícem jsem psal ke Dni matek a nyní píši ke Dni otců (17.6.). Je nás v Charitě proti matkám žalostně málo, ale přesto si také zasloužíme pozornost