zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

 

Myšlenka na týden 2017

 

Prosinec

18. 12. 2017

Posílám letos poslední myšlenku. Je ze včerejšího druhého čtení z 1 Sol. 5 kap. Apoštol Pavel nás nabádá, abychom se „stále radovali, bez přestání se modlili a ve všech životních podmínkách děkovali Bohu.“ Přeji vám, aby se vám takto dařilo žít. Pak budete jistě šťastní. Děkuji každému zvlášť za vaši práci v tomto roce. Požehnané vánoční svátky.  Petr Jašek

11. 12. 2017

K dnešní myšlence použiji část z dnešního evangelia (Lukáš 5,18-19), kde se píše o mužích, kteří nesli na nosítkách ochrnutého člověka, ale pro velký zástup se k Ježíši nemohli dostat. Tak udělali díru do střechy a spustili ho dovnitř.

Tak bych nám všem chtěl přát moudrost i pomoc Boží při naší pomoci druhým, nacházet způsoby řešení, třeba i netradiční, a nenechat se odradit komplikacemi. Přeji vám požehnanou adventní dobu.  Petr Jašek

4. 12. 2017

Začali jsme adventní dobu a v evangeliu jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Bděte!“ Máme bdít, protože nevíme, kdy nastane chvíle druhého příchodu Ježíše na tuto zemi. Ale jistě je to také o tom, že nevíme kdy přijde naše poslední chvíle. Prožil jsem tuto pravdu znovu  i osobně v naší rodině, kdy nás v pátek zasáhlo úmrtí tchána, a dnes v noci náhle zemřela naše bývalá vrchní sestra ošetřovatelské služby paní Pavla Dvořáková. Prosím vás o modlitbu za ni.  Petr Jašek

 

Listopad

27. 11. 2017

Blížíme se ke konci církevního roku, a s tím je spojen svátek Ježíše Krista Krále.  A tak mě tento svátek přivádí k přemýšlení o tom, kdo nebo co  je ve skutečnosti Králem mého života…? Král Ježíš je ten, kdo „...nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mt 20, 28).

 

20. 11. 2017

Včera prožila církev 1. světový Den chudých, který vyhlásil papež František.  Posílám 2 citace z jeho listu k tomuto dni.

„Chceme-li se s Kristem skutečně setkat, je třeba, abychom se dotýkali jeho těla v bolavém těle chudých…  Požehnané jsou tedy ruce, které se otevírají pro přijetí chudých a pro jejich podporu: jsou to ruce, jež přinášejí naději.“ 

Děkuji vám všem, kteří se velmi nasazujete v péči a jste požehnanýma rukama pro tolik mužů a žen v nejrůznější nouzi.                                                                                                               Petr Jašek

 

13. 11. 2017

Dnes máme svátek sv. Anežky České. V pátek se budeme znovu radovat z obrovského daru -  nabyté svobody.  Posílám vám odkaz na článek přímého účastníka pouti do Říma na slavnost svatořečení Anežky 12. 11. 1989, kdybyste se chtěli vrátit do těchto památných chvil…http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Autenticka-vzpominka-na-svatoreceni-Anezky-Ceske-v-r-1989.html

Zde pronesl otec Tomáš Halík proroctví-řeč, v níž mezi jiným řekl, že se Anežka jistě přimlouvala za nás v dobách nejtěžších, a tak oprávněně myslíme dnes "na proroctví, že tehdy, až bude svatořečena, bude v Čechách konečně dobře. Cítíme příchod těchto lepších dob ve vzduchu jako jarní vánek, dotýkající se už našich srdcí."   
Svatá Anežko, pros za náš národ!                                                                          Mgr. Petr Jašek, ředitel

6. 11. 2017

Dnešní myšlenkou se vracím k památce na zemřelé,  za které se modlíme celý týden – vzpomeňme v modlitbě i naše zemřelé spolupracovníky a klienty. 

Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti. (Aleš Opatrný)

 

Říjen

30. 10. 2017

Dnešní úvaha je nad včerejší otázkou zákoníka k Ježíši: „Které přikázání je největší“? Předávám vám úvahu pátera Milana Bubáka, slovenského kněze, jehož úvahy nad nedělním evangeliem vysílá Radio Vatikán ve slovenštině.

Přeji vám nacházení Boha v našich blízkých (máme výsadu, že je máme přímo v naší práci!)  a skrze obětavou službu jim, přiblížení se i k Bohu. Petr Jašek 

„Ktoré prikázania z toho množstva, ktoré máme v Zákone je najdôležitejšie? Najdôležitejšie v tom zmysle, že by ma bolo schopné ono jediné, bez pomoci ostatných priviesť na samý prah Božieho príbytku?“ Možno tento zákonník bol človek, ktorý strašne túžil dostať sa do blízkosti Boha. A ako každý pravoverný žid, aj on toho veľa robil, aby sa mu to podarilo: modlil sa, postil, prinášal obete, zachovával všetky predpisy a prikázania do bodky. No čím viac toho robil, tým viac cítil, že Boh je od neho stále ďaleko, že Boh sa nachádza stále na druhom brehu. A hoci plnením všetkých tých prikázaní a predpisov chcel stavať akési mostíky, prípadne kompy alebo člnky, ktoré ako tak fungovali, k Bohu sa predsa nedostal.

A tak jedného dňa prichádza za Ježišom a „skúša“ pochodiť u neho: „Učiteľ, prosím ťa, povedz mi, ako sa dostať na druhú stranu rieky života, na tú stanu, kde býva Boh. Nejestvuje tam nejaký most?“ A čuduj sa svete, Ježiš mu ho ukazuje. „Most, cez ktorý sa ľahko a s istotou dostaneš k Bohu, a to nie len k dverám jeho domu, ale priamo do  jeho srdca, jestvuje! Je ním tvoj blížny!“ „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ ... a „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ hovorí mu Ježiš. Milovať Boha, to je tvoj cieľ. K tomuto cieľu však vedie iba jediná cesta: a to je tvoj blížny. Inej cesty a iného mosta k Bohu ako je tvoj blížny niet.

Nevieme, milí priatelia, ako tento zákonník na to, čo mu Ježiš povedal, reagoval. Evanjelista Matúš o tom nehovorí. No vieme jedno, že vždy jestvovalo a až do dnešného dňa stále jestvuje veľa duchovne žijúcich ľudí, kresťanov, ktorí aj napriek jasnosti týchto slov, vo svojej snahe nájsť Boha a dostať sa tesnejšie do jeho blízkosti, stále hľadajú rôzne okľuky a skratky, no žiaľ neúspešne.

Peknou ilustráciou na toto je príbeh zo života sv. Vincenta de Paul. Raz za ním prišla istá zámožná parížska dáma. Vincent bol vtedy už uznávaný spovedník a duchovný vodca. Vyrozprávala mu celý svoj život. Rozprávala pohnuto, smutne a pomaly. Vincent pozorne počúval. Rozprávala o tom, ako je vydatá a ako má syna Michala, ku ktorému z celej sily lipne a stará sa o jeho výchovu, a ako robí čo len môže, avšak aj tak nenachádza duševný pokoj. Jej srdce je prázdne, cíti sa vyhorená, zúfalá, plná opustenosti a neustálych múk z výčitiek svedomia.

Vincent sa jej pýta, čo podnikla, aby to odstránila. „Snažila som sa byť paňou sama sebe skutkami pokánia. Odopierala som si aj tie najnutnejšie jedlá a nápoje. Prebdela som celé noci na modlitbách. Ale pokoj som nenašla. Znova a znova som si spytovala svedomie, konala som jednu generálnu spoveď za druhou, ale pokoj neprišiel. Boh bol stálo ďaleko. Pochodila som mnohých spovedníkov a duchovných vodcov, ale ani jeden mi nepomohol. A to je dôvod, prečo som dnes aj tu.“

„Nechajte to všetko tak“, hovorí jej Vincent. „Nechajte pôsty, odriekania, pokánia, spytovania svedomia... V tomto Boha nenájdete. Pretože vy sa stále krútite len okolo seba.“ „Verte mi, nehľadám seba, hľadám Boha, jedine jeho, ale nemôžem ho nájsť“, bráni sa dáma. „Nájdete ho,“ hovorí jej Vincent. „Môžete ho stretnúť na každom rohu parížskych ulíc, pod mostmi Seiny, v biednych kútoch Bannmeille, v nemocniciach, starobincoch, vo väzniciach. Nájdete ho v každej bytosti, ktorá trpí. Je to Pán, ktorý na vás hľadí očami hladujúcich, ľudí bez prístrešia, mrzákov, chorých a trestancov na ceste ku galejám. Čaká na vás. Ó, a ako čaká! A vy hovoríte, že ho nena­chádzate? Či nám nedal svoj program, keď hovoril: Čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste to urobili?“ Lujza de Marillac pochopila, začala hľadať Boha v tých, o ktorých je povedal Vincent, a Boha aj našla.

Pochopili sme aj my, bratia a sestry?  Nesťažujeme sa aj my na suchopárnosť a nepokoj vo svojej duši? Necítime nekonečné výčitky svedomia? Nechceme to aj my, podobne ako Lujza de Marillac (inak neskoršia zakladateľka sestier vincentiek) riešiť iba pokániami, pôstmi, modlitbami a spoveďami? Iste, toto je dôležité, ale to všetko sú len ako pomocné mostíky toho hlavného mosta, ktorým je naša praktická láska k našim blížnym.

 

23. 10. 2017

Dnes mě k myšlence a zamyšlení inspirovalo včerejší evangelium, kde se farizeové  uradili, jak Ježíše chytit za slovo, aby ho mohli obžalovat.  Určitě to není charitní praxe a věřím, že ani žádného z vás - navádět druhého k tomu, aby udělal chybu, a tak ho zničit. Jen mě to vede k pokoře a zkoumání, jaké je mé jednání, - je vždy vedené s čistými úmysly ?...   Přeji vám dar čistého svědomí.  Petr Jašek

EVANGELIUM

Mt 22,15-21

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

 

16. 10. 2017

Radost je přirozený stav života

9. 10. 2017

Dnešní myšlenka navazuje na druhé čtení o této neděli a myslím, že je v této době nepřeberných možností a přehršle informací pro zdravý život velmi podstatná: „To, čím si plníme hlavu, je důležité“.  

Jednou se děti ptaly papeže Františka, proč už se dneska neděje tolik zázraků. Odpověděl, že sice nikdy neviděl, že by mrtví znovu ožili, zato za ta léta spatřil mnoho všednodenních zázraků, zázrak života nebo zázrak šlechetnosti, který dokáže pohnout lidským srdcem. Být svědkem nebo přímým účastníkem všednodenních zázraků může být každý z nás. Záleží však na tom, čím si plníme či neplníme hlavu…

 

2. 10. 2017

„Neproste o snadný život, ale o to, ať jste silnějšími lidmi. Neproste o úkoly přiměřené svým silám, ale o síly přiměřené svým úkolům.“                                         NORMAN DRUMMOND,  SÍLA TŘÍ.

Ve středu máme také sv. Františka, prostého velkého muže. Kdo ho máte rádi, zde je jeho stezka v italských Dolomitech.

Stezka sv. Františka

 

Září

25. 9. 2017

Slavíme dnes Den Charity (u příležitosti svátku sv. Vincence z Paula), a také zítřejší mší svatou v bazilice poděkujeme za 25 let života a služby Oblastní charity Třebíč.
Rád bych vyjádřil vděčnost a dík vám současným i všem kolegům před vámi, kteří 25 let rozvíjíme charitní dílo. Abychom mohli další roky pomáhat, potřebujeme nevyhořet. Co nám může vedle vlastní píle také pomoci, tak na to má recept náš patron v dnešní myšlence…

Myšlenka na týden

 

18. 9. 2017

Dnešní myšlenka navazuje na včerejší liturgické texty o nutnosti odpouštění. I když je toto téma velmi těžké, tak tato myšlenka je naopak občerstvující:  „Spím dobře, protože odpouštím.“ 

Zajímavý článek o nenávisti a souvisejících tématech:
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Nenavist-nas-uzira-a-neda-nam-spat.html

 

11. 9. 2017

Dnes si svět připomíná hrozné události 11. 9. 2001 v New Yorku. Posílám modlitbu  kaplana místních hasičů, kterou psal půl roku před událostí.  Tato událost i otec Judge nám předkládá  mnoho výzev pro náš život…   

 Ano, Pane,
nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit
do Tvé šťastné náruče.

 Mychal Judge OFM-kaplan newyorských hasičů 

Kaplan NY hasičů P. M. Judge se nebál být v první linii.
Jakmile se o. Judge dozvěděl, že do Severní věže narazilo letadlo, převlékl si svůj františkánský hábit, vzal na sebe kaplanskou hasičskou uniformu a šel na důvěrně známou požární stanici Engine 1 Ladder 24, kam často chodíval na oběd. Přidal se ke dvěma hasičům, kteří ten samý den později též zahynuli, a společně jeli k Severní věži. Někdo poté řekl, když viděl jejich auto, že doslova letělo ulicemi. Dorazili na místo v několika minutách a zanedlouho již stál o. Judge před druhou věží.

Přes zakouřené nebe bylo vidět ženu padající střemhlav z nejvyšších pater do náruče smrti. Její velmi dlouhý volný pád skončil dopadem na hasiče, který tam konal záchranné práce. O. Judge k němu rychle spěchal. Jeho života ubývalo. Když Judge odložil helmu, aby vykonal poslední pomazání, zasypal ho déšť trosek.
Téhož dne, když ho později hasiči vytáhli, bylo jeho tělo pokryto jemným šedým prachem. O. Judge byl prvním zemřelým, který byl zapsán v tragedii Dvojčat. 
Více na http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Zamysleni-o-smrti-od-kaplana-newyorskych-hasicu-M-Judgeho-ktery-zahynul-po-teroristickem-utoku.html .

 

4. 9. 2017

První myšlenkou je  tip na knihu. Velmi silný příběh italské mladé maminky Chiary Petrillové s manželem a jejími dětmi, posílám titulní a poslední stranu knihy (vydalo Karmelitánské nakladatelství).

Smrt nemá poslední slovo -obálka knihy

Druhou je myšlenka na Matku Terezu, jednoho ze vzorů obětavé lásky k bližnímu v nouzi.  Zítra si budeme připomínat 20. výročí jejího úmrtí. Jeden z jejích výroků zní: „ Je potřeba milovat, až to bolí!“ 

 

Srpen

28. 8. 2017

Dnes slavíme v církvi svátek sv.  Augustina (velkého učitele církve z přelomu 4. a 5. stol.). Proto  vám tedy, jako dnešní myšlenku,  posílám jeho známý výrok: „Bože, ty nás naplňuješ radostí z toho, že tě můžeme chválit, neboť jsi nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“

 

21. 8. 2017

S dnešní myšlenkou navazuji na tu z minulého týdne. Včera skončilo setkání mladých v Olomouci.  Posílám Vám hymnu tohoto setkání. Třeba vám text písně dodá odvahu a sílu, protože s Ním už se nemusíme bát!   https://www.youtube.com/watch?v=2lLebZg4SQ8
                                                                                                                                                Mgr. Petr Jašek

 

14. 8. 2017

Zítra začíná v Olomouci celostátní setkání křesťanské mládeže. Navazuje na celosvětové setkání, které se uskutečnilo vloni v Krakowě.  Mottem setkání jsou slova Krista učedníkům: „Nebojte se!“ 
Kdo můžete, modlete se za ovoce z tohoto setkání pro mladé lidi: „Dej Bože mladým lidem, ať jim radost z Tebe dává sílu být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem. Kéž může každý člověk zakusit Tvoji dobrotu a pomoc.“    https://olomouc2017.signaly.cz/                                                    Mgr. Petr Jašek

7. 8. 2017

Pamatuj na zítřek  
Moje babička byla moudrá žena. Mnohokrát mi opakovala: „Synku, nikdy neutrať všechny peníze, co máš. Vždy si nechej něco na zítřek!“
V každé situaci si odkládej něco stranou na horší časy. Nikdy nevíš, co bude zítra. Proto je dobré mít vždy nějakou rezervu. Ideální je mít úspory, ze kterých bys mohl se svou rodinou žít tři měsíce. Stačí dlouhodobá pracovní neschopnost, úraz nebo ztráta zaměstnání, a všechno může být jinak než dnes..
Že není v tvých silách něco ušetřit, protože už nemáš žádné rezervy? Přemýšlej! Vždy najdeš něco, co vlastně nepotřebuješ…                                  (Co o tom říká Bible - Peníze a dluhy, Advent-Orion 2013)

 

Červenec

31. 7. 2017

I skrze nádhernou přírodu a řád v ní  (samozřejmě i skrze řád (svědomí) v nás) můžeme odhalovat Stvořitele. V  Listu Římanům o tom 1. kapitola mluví takto: „ Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“
                                                                   Přeji vám o dovolené i duchovní občerstvení.  Petr Jašek

 Alpy

 

17. 7. 2017

Přicházím s dalším tipem na prázdniny. Minulý týden dávala Prima Max  pěkný  film: „Nebe existuje“ natočený podle skutečného příběhu z USA. Můžete si ho stáhnout např. na Uložto.cz

11. 7. 2017

Dnes se místo myšlenky s vámi podělím o pěknou knížku. Jmenuje se „Františkáni z Bronxu“ (Luc  Adrian). Formou krátkých příběhů je popsáno, jak dělají Charitu bratři františkáni v New Yorku ve čtvrti Bronx. Doporučuji!                                                                                                                          (Petr Jašek)

 Františkáni z Bronxu

3. 7. 2017

Mravní síla nespočívá v extrémech, ale ve zdrženlivosti. (sv. Vincenc de Paul)

Myšlenka Vincence de Paul

 

Červen

26. 6. 2017

„Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe“. (Carvajal)

12. 6. 2017

„Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může“ (Carvajal)

 

Květen

29. 5. 2017

Myšlenka na týden

22. 5. 2017

Křesťané jsou nejvíce pronásledováni ze všech náboženství.  Umírá více křesťanů než  při pronásledování církve v prvních stoletích. Je perzekuováno 500 milionů křesťanů ročně. Prosím vás, kdo můžete, pomodlete se za tyto naše pronásledované bratry a sestry, kdo můžete pomozte hmotně.
Děkuji vám. A buďme vděčni, že žijeme v zemi, kde nám za vyznávání Krista smrt nehrozí.

Kdo byste měl zájem nahlídnout do jednoho konkrétního příběhu pronásledovaného křesťana, poslechněte si např. svědectví mého jmenovce, který byl odsouzen na doživotí v Sudánském vězení…
                                                                                                               Přeji vám vše dobré.   Petr Jašek

15. 5. 2017

Odpuštění je nejdražší klenot na světě. (W. Barclay)

 

Duben 2017

24. 4. 2017

Spása člověka je tak cenné dobro

17. 4. 2017

Ježíš žije, byl vzkříšen!  Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

 

10. 4. 2017

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
                                                                                                                                                      (Jan Pavel II.)

3. 4. 2017

Každý den děkujme Bohu, že žijeme ve svobodě občanské i náboženské a  v míru.  A zároveň nás toto hrdinství  zavazuje k obraně těchto hodnot.  Kéž nám k tomu Bůh dává sílu. 


 

Březen 2017

27. 3. 2017

Pro skvělé činy


20. 3. 2017

Svatý Josef je v evangeliu představen jako „muž spravedlivý“.  Přeji Vám, abyste i Vy ve svém snažení
o dobrý a spravedlivý život zakusili takovou pomoc a blízkost Boží jako Josef z Nazareta. 


13. 3. 2017

snášet bližního...


6. 3. 2017

„Každý člověk je dar, náš soused i neznámý chudák. Postní období je příhodným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali v něm Kristovu tvář.“     (papež František)


Únor 2017

27. 2. 2017

Přeji si vyjádřit svou blízkost vám všem, kdo procházíte zkušeností utrpení…a oceňuji všechny, kdo se schopně, zodpovědně a s oddaností nasazují, aby vám ulehčili.“                               (papež František)


20. 2. 2016

„Buďte dokonalí….“


13. 2. 2017

„Radost pomáhat.“  Ano, radost je ovoce pomáhání…


6. 2. 2017

„Vy jste sůl země…, vy jste světlo světa.“
                                                   Matouš, 5 kap.


Leden 2017

30. 1. 2017

„Pravda se nedá uchopit jednou provždy.
Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý život!“
                                                                                                                                                               o. Pavel Moravec

 


23. 1. 2017

NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho. 

Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro. 

Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš, že máš falešné přátele a pravé nepřátele - 
to nevadí, uskutečňuj své cíle.

Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.

To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj. 

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim. 

Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. 
                                                                              (Matka Tereza)


16. 1. 2017

„Pokud mohu na své cestě někomu pomoci,
pokud mohu někoho povzbudit slovem nebo písní,
pokud mohu někoho varovat, že je na špatné cestě,
pak nežiji nadarmo.“ 
                             (Nicky Gumbel)


9. 1. 2017

„Bože, dej nám poznávat, co máme dělat, a pomáhej nám, abychom to skutečně konali.“


2. 1. 2017

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce.
Svou cestu /novým rokem/ svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.

                                                                                     (Žl 37,4-5)