Kontakty      Fotogalerie     Spolupracujeme     Psalo se o nás    Stalo se

 

DNE 18.04.2019 NA ZELENÝ ČTVRTEK JE SLUŽBA UZAVŘENA - KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPZ A KRAJEM VYSOČINA 

 

TaxiS sociální rehabilitace

 

Poslání služby

Posláním služby TaxiS sociální rehabilitace je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapojit se do života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region Třebíčska. 

Okruh osob

Služba je určená osobám od 16 do 64 let z Třebíče a okolí do 50 km, kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

 • Osoby s duševním onemocněním 

 • Osoby se zdravotním postižením 

 • Osoby s mentálním postižením 

 • Osoby se sociálním znevýhodněním 

Cíle

 • uživatel, který ví, jaké zaměstnání chce a může vykonávat
 • uživatel, který rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k získání a udržení pracovního místa
 • uživatel, který je informovaný a orientovaný (v oblasti práv, povinností, dostupných služeb)
 • uživatel, který získal odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce

Zásady poskytování sociálních služeb

 • Partnerský přístup

  - pracovníci usilují o to, aby mezi nimi a uživateli služby byl rovnocenný, partnerský vztah, kdy jsou si obě strany rovné. Mají stejná práva i povinnosti.

 • Důstojnost

  - pracovníci zařízení dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snižování důstojnosti uživatelů ani žádné jiné osoby. Snaží se vést uživatele k tomu, aby i oni sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby, byli schopni ji hájit.

 • Respektování rozhodnutí uživatele

  - uživatel rozhoduje o svém životě, pracovník nepodsouvá uživateli řešení, které považuje za nejvhodnější, ale jedná s ním jako s partnerem. Upřednostní jeho řešení před svým, ale seznámí ho s možnými důsledky. Uživatele vnímá jako člověka zodpovědného za svůj život. Role pracovníka je v provázení, vysvětlování a nabízení možností, rozhoduje uživatel. Ten je také za svá rozhodnutí zodpovědný a nese jeho důsledky, má tedy právo ve svých rozhodnutích chybovat a tím se učit a vyvíjet.

 • Individuální přístup

  - pracovníci přistupují k uživateli, jako k jedinečné osobě a snaží se v maximální možné míře přizpůsobit jejím potřebám 

Průběh služby

 •  Služba je bezplatná.

 • Na první osobní schůzce osoby zajímající se o službu a odpovědné osoby zastupující poskytovatele služby (dále jen pracovník), se snaží pracovníka navodit atmosféru důvěry a snaží se od osoby získat jeho očekávání, se kterým do služby přichází.

 • Teprve po získání těchto informací, jsou osobě sděleny možnosti služby, základní informace o službě a podmínky jejího využívání.

 •  Zájemce i pracovník vyhodnotí, zda je služba pro zájemce vhodná. Pokud dojdou ke společnému rozhodnutí o vhodnosti služby, může si osoba sepsat Žádost o poskytování služby a stává se zájemcem o službu. Pracovník se domluví se zájemcem na termínu další schůzky, na které bude provedeno Jednání se zájemcem, jehož součástí je Mapování osobní situace zájemce – mapování slouží k ujištění o vhodnosti služby pro zájemce, o ochotě zdokonalovat se v potřebných oblastech a spolupracovat na naplňování jeho očekávání. Dalším cílem mapování je nalezení silných stránek zájemce. Po provedení mapování a ujištění se o vhodnosti služby se pokračuje v Jednání se zájemcem, které směřuje k uzavření Smlouvy o poskytování služby.

 •  Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu je přidělen při podpisu smlouvy. K naplňování Osobního cíle uživatele dochází prostřednictvím Krátkodobých individuálních plánů. Služba bude poskytována v prostorách zařízení i v přirozeném prostředí uživatele.

 • Ambulantní poskytování služby bude probíhat v rámci týdenních individuálních konzultací, při kterých budou společně pracovník a uživatel vytvářet, naplňovat a hodnotit Krátkodobý individuální plán a to i prostřednictvím skupinové práce.

 • Terénní služba bude probíhat v přirozeném prostředí uživatele, jedná se např. o doprovázení k lékaři, k zaměstnavateli, přenesení získaných dovedností z ambulantní služby do běžného prostředí uživatele. Prostory služby nejsou bohužel bezbariérové, jsme ovšem připraveni poskytovat službu i lidem se sníženou pohyblivostí, kterým by mohlo činit problém se k nám dostat. U potřebných lidí jsme schopni službu zajistit právě terénní formou.

 • Podpora uživatele je zaměřena na zvyšování samostatnosti a soběstačnosti v oblastech každodenního života, které souvisí s rozvojem dovedností zvyšující pravděpodobnost získání vhodného pracovního místa, čímž dochází k zařazení uživatele do běžné společnosti.