Více informací

CÍLOVÁ SKUPINA Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy

 • rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci přednostně z města a regionu Třebíče
 • rodiče a ženy - svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka

ZÁSADY

 • DODRŽOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ
  Pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob.
 • RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE
  Uživatel má možnost účastnit se rozhodování ve všech záležitostech, které se ho týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány.
 • FLEXIBILITA A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM
  Pomoc vychází z individuálních potřeb a cílů uživatele, pracovníci na ně reagují a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
 • POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ A SEBEHODNOCENÍ UŽIVATELŮ
  Pomoc vede k prohloubení vztahů rodičů s dětmi, nabízí pozitivní vzory a alternativy, zlepšuje zvládání komunikace a řešení problémů ve vztazích. Podporuje uživatele k návratu do společnosti.

CÍLE SLUŽBY

 1. uživatelé získají přístřeší na dobu potřebnou ke změně naléhavé sociální situace – k nalezení vlastního bydlení
 2. uživatelé mají podmínky pro přípravu stravy a celkovou hygienu
 3. uživatelé se orientují v síti služeb, umějí využívat služeb místních veřejných institucí a žijí v souladu se způsobem života většinové společnosti

POPIS POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 1. UBYTOVÁNÍ
  - na dobu nezbytně nutnou (zpravidla na 1 rok)
  - kapacita 18 bytových jednotek (s 55 lůžky) se základním vybavením pro rodiče s dětmi
  - pro samotné ženy 1 bytová jednotka (s 6 lůžky)
 2. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
  - Osobám poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.
 3. ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ
  - jsou poskytovány uživatelům v rámci základních činností poskytovaných v azylových domech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedou je pracovnice zařízení, přednášky a besedy jsou zajišťovány externími odborníky a lektory,

  - pomáhají uživatelům uplatnit jejich práva a oprávněné zájmy, posilovat rodičovské kompetence, obstarat osobní záležitosti, zajistit chod domácnosti, podporují vytváření základních pracovních návyků, vedou k nácviku a k získání sociálních dovedností, které umožní snazší začlenění do života většinové společnosti,uživatelé mají možnost získat darované ošacení, hygienické potřeby nebo potraviny.
 4. PROGRAMY ZAŘÍZENÍ
  Finanční plánování
  Motivuje uživatele k aktivnímu řešení své finanční situace, vysvětluje pojmy, směřuje k přiznání si i negativních skutečností, učí zvládnout početní operace, které jsou potřebné k získání dovednosti hospodařit. Umožňuje zabezpečit dostatek základních potravin na celý měsíc a využít vlastní spořící program. 

  Vaříme chutně a levně
  Rozvíjí dovednost plánovat jídelníček dle aktuální situace uživatele, zajistit potřebné suroviny, přípravovat základní i složitější pokrmy, předávat si zkušenosti, respektovat druhého.

  Videotrénink interakcí
  Intervenční metoda, která prohlubuje a uzdravuje vztah mezi rodičem a dítětem.

  Rodič a dítě
  Podporuje sebejistotu rodiče v běžných úkonech při péči a rozvoji dítěte, a matku v péči o sebe v době těhotenství a po porodu.

  Práce s počítačem
  Zdokonaluje dovednost uživatele používat počítač a internet.

ÚHRADA ZA SLUŽBY:

 • Samotná žena 120, - Kč/den
 • Rodič 100,- Kč/den
 • Dítě 50,- Kč/den

Zde můžete zhlédnout video o Azylovém domě pro rodiče s dětmi a ženy a o rané péči