Stížnosti

Pravidla pro podávání stížností

Vyřizování stížností se řídí Předpisem ředitele Oblastní charity Třebíč č. 11 ,,Postup při řešení stížností".

Stížnost = projev nespokojenosti s kvalitou služby, jejím způsobem poskytování, s přístupem pracovníka. Nebo vše, co klient jako stížnost označí. Stížnosti zároveň slouží jako zdroje k hodnocení kvality služby.

Stížnost je možno podat:

  1. jmenovitě
  2. anonymně
  3. skrze libovolně zvoleného zástupce

Veřejnost je informována o možnostech podání stížnosti:

- skrze webové stránky OCHT

Možné formy podání stížnosti – klienti NZDM BARÁK

Forma podání podnětu

Způsob vyřízení

Telefonicky
(dle tabulky s kontakty)

Odpověď bude vyřízena/odpovězena na kontaktní údaje sdělené při telefonickém hovoru.

Osobně – od klienta

Klientovi sdělíme odpověď osobně.

Vhozením vzkazu do „Schránky stížností“ 

Odpověď bude vyvěšena pod schránkou v Relaxační místnosti (na dobu 2 týdny).

E-mailem
(dle tabulky s kontakty)

Odpověď bude odeslána zpět na e-mail, ze kterého podnět vzešel.

Prostřednictvím soc. sítí
- facebookový profil nebo stránka Klub BARÁK
- Instagram klub.barak

Na přijatou stížnost odpovíme příslušné osobě zpět stejnou formou. Pokud nám zaslala zprávu, odepíšeme. Pokud napsala příspěvek
na „zeď“, odpovíme pod něj.

Postup při řešení stížností:

  1. Ten, kdo stížnost přijal, jej zaznamená v šanonu „Evidence stížností“ do „Listu stížností“, který slouží jako přehled přijatých stížností. O přijaté stížnosti se informuje koordinátor služby. Pro vyřizování stížností slouží formulář „Zpráva o stížnosti“. Lhůta pro vyřízení stížností jsou 3 týdny, pracovníci jsou tedy povinni odpovědět do 3 týdnů od jejího přijetí
  2. Postup vyřizování stížností se řídí Předpisem ředitele Oblastní charity Třebíč č. 11 ,,Postup při řešení stížností".(dohledatelné na el. vývěsce OCHT).
  3. Stížnosti na zaměstnance či stížnosti spojené s poskytováním služby řeší koordinátor služby – Bc. Kateřina Košťálová. Lhůta pro vyřízení stížností jsou 3 týdny. Odvolacím orgánem je vedoucí střediska Dona Bosca – Mgr. Marie Pořízová. Odvolání podává stěžující si strana písemně, do 14 dnů od doručení odpovědi na stížnost. Vedoucí střediska případ do 14 dnů prošetří a do 3 týdnů písemně oznámí výsledek stěžovateli a koordinátorovi zařízení. Adresa pro odvolání: Marie Pořízová, Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01, Třebíč
  4. Stížnost na koordinátora služby řeší vedoucí střediska. Odvolacím orgánem je ředitel OCHT – Mgr. Petr Jašek. Ten případ do 14 dnů prošetří a do 3 týdnů písemně oznámí výsledek stěžovateli a pracovníkovi, na kterého je stěžováno. Adresa pro odvolání: Petr Jašek, Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01, Třebíč.


    V případě, že klient nebude s odpovědí na stížnost spokojen, může podat návrh na odvolání. Pokud si klient s odvoláním neví rady a není si jist tím, jak odvolání sepsat, může požádat o pomoc pracovníka, který mu s vyřízením odvolání pomůže. Pracovník vysvětlí klientovi náležitosti, které by mělo odvolání obsahovat a pomůže mu s vyřízením.     

Tabulka kontaktů pro podání stížnosti a k odvolání:

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

----------

Pracovníci  klubu BARÁK
- pouze ústně

Mládežnická 229, 
674 01 Třebíč

608 609 466

 

Bc. Kateřina Košťálová

Koordinátor klubu BARÁK

Mládežnická 229,
674 01 Třebíč

608 609 466

barak@trebic.charita.cz

Mgr. Marie Pořízová

Vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

736 529 299

marie.porizova@trebic.charita.cz

Mgr. Petr Jašek

Ředitel Oblastní charity Třebíč

L. Pokorného 15, 
674 01 Třebíč

568 408 471,
608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing. 
Oldřich Haičman, MBA

Ředitel Diecézní charity Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9,
602 00 Brno

545 426 610

oldrich.haicman@brno.charita.cz

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv - ombudsman

Údolní 39,
602 00 Brno

542 542 888,
542 542 777

podatelna@ochrance.cz