Více informací

CÍLE 

Cíle pro komunitu

 • Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
 • Zvýšit informovanost a povědomí o dané cílové skupině a o možnostech využití naší služby.
 • Předcházet šíření rizikového chování u dospívajících.
 • Minimalizovat dopad společensky nežádoucích jevů na mládež.
 • Být k dispozici ve všech lokalitách města Třebíče.

Cíle zaměřené ke klientům

 1. Individuálně přistupovat ke klientovi jako k jedinečné bytosti.
 2. Aktivně vyhledávat potřebné jedince v cílové skupině.
 3. Poskytovat klientům bezpečné místo pro trávení svého volného času a důvěrný prostor pro sdílení a řešení obtížných situací, pro svou seberealizaci.
 4. Poskytovat podporu v krizových a obtížných situacích a následně poskytovat pomoc s řešením.
 5. Poskytovat klientům informace o prevenci i řešení rizikového chování. Učit klienty nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
 6. Poskytovat podporu a pomoc při seberealizaci klienta a při jeho osobnostním rozvoji.
 7. Dopomoct klientům rozpoznat a budovat funkční vztahy s rodinou, budovat funkční sociální vazby a zvyšovat sociální dovednosti.
 8. Poskytovat podporu v začlenění do vrstevnických skupin a společnosti.
 9. Dopomoct klientům získat náhled na své povinnosti v běžném životě. (např. platit pojištění, vydělávat,…)
 10. Zvyšovat finanční gramotnost a poskytovat podporu v uplatnění na pracovním trhu.

ZÁSADY

Hlavní zásadou naší služby je individuální přístup, jednáme s každou bytostí jako s originálem. Stavíme na zásadách rovnosti, respektu a pravdy. Důraz klademe na práci s pravdou, kdy klienta nehodnotíme, nemoralizujeme, ale motivujeme ho k seberozvoji a zodpovědnému přístupu za svůj život.

 • Individuální přístup - Každého klienta vnímáme jako jedinečnou osobnost a ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zvláštnosti.
 • Podpora samostatnosti a zodpovědnosti - Každý klient má právo se rozhodnout, jak bude svou situaci řešit. Usiluje se o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížené situace.
 • Pravda - Podáváme pravdivé informace. Nezpochybňujeme sdělení a pocity klienta, nehodnotíme.
 • Rovnost  - Služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Dobrovolnost – Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otvírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • Dostupnost – Charakter, umístění a doba služby odpovídá potřebám klienta.
 • Bezplatnost služby - nabízené základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Možnost anonymity – Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních činností.

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY     

 • Základní sociální poradenství,
 • bezpečný prostor a zázemí,
 • pomoc a podpora při zvládání obtížných situací (ve škole, v rodině, s prací, se šikanou, s návykovými látkami, v partnerských vztazích…),
 • informační servis,
 • pomoc při jednání s institucemi (doprovod na úřad, k lékaři, apod.)
 • pomoc v krizi, 
 • práce se skupinou,
 • programy specifické prevence,
 • volnočasové aktivity


CÍLOVÁ SKUPINA A JEJÍ CHARAKTERISTIKY

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 – 26 let, jež se pohybují v Třebíči. Tito mladí lidé se setkávají s obtížnými situacemi anebo u nich může takováto situace nastat, a to zejména v těchto oblastech:

 • rodina
 • škola
 • vrstevníci/partnerské vztahy
 • volný čas
 • návykové látky/chování
 • konfliktní chování
 • práce/finance
 • zdraví
 • sociální zdatnost
 • osobností zralost

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba „BARÁK nízkoprahový klub“ není určena osobám s postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup, a osobám, které nekomunikují srozumitelnou češtinou. S těmito osobami nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“.

Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, používáme následující jednoduché indikátory:

 • zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno,
 • zájemce o službu chápe základní principy služby,
 • zájemce o službu komunikuje srozumitelnou češtinou,
 • zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru zařízení.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Ambulantní 
 • Terénní 

OKAMŽITÁ KAPACITA

 • ambulance: 20 klientů
 • terén: 6 klientů/ 1 pracovník
 • Při skupinové činnosti maximální okamžitá kapacita 20 klientů.

streetwork-clen-zakladni

CERTIFIKÁTY

0003 00011 00022 0002 0001 page1_1page1_2