Více informací

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba "BARÁK nízkoprahový klub" není určena osobám s postižením (smyslovým, tělesným, duševním, mentálním, kombinovaným), které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup, osobám, které nekomunikují srozumitelnou češtinou a dále nitrožilním uživatelům drog. S těmito osobami nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby "BARÁK Nízkoprahový klub".

Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, používáme následující jednoduché indikátory:

 • zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno,
 • zájemce o službu chápe základní principy služby,
 • zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru zařízení,
 • zájemce komunikuje srozumitelnou češtinou,
 • v rámci sociálního šetření nebylo zjištěno, že zájemce je nitrožilním uživatelem drog.

CÍLE 

Cíl pro komunitu

Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Cíle zaměřené ke klientům

 • Klient zvládá a je schopen samostatně řešit obtížné situace v rodině.
 • Klient zvládá přípravu na povolání, dokáže se uplatnit na trhu práce.
 • Klient má informace o rizikovém chování, kterým může ohrozit sebe nebo své okolí. 
 • Klient dokáže nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
 • Klient zvládá řešit obtížné situace samostatně a konstruktivně, umí formulovat své názory a respektovat druhé.
 • Klient navazuje a rozvíjí vztahy s vrstevníky.
 • Klient tráví svůj čas smysluplně a bezpečně.

PRINCIPY

 • Dostupnost - charakter, umístění a provozní doba služby odpovídá potřebám klienta.
 • Bezplatnost služby - nabízené základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.  
 • Dobrovolnost - pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otvírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • Rovnost - služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví
 • Možnost anonymity - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem klienta do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních činností.

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY     

 • Základní sociální poradenství,
 • bezpečný prostor a zázemí,
 • pomoc a podpora při zvládání obtížných situací (ve škole, v rodině, s prací, se šikanou, s návykovými látkami, v partnerských vztazích…),
 • informační servis,
 • pomoc při jednání s institucemi (doprovod na úřad, k lékaři, apod.)
 • pomoc v krizi, 
 • práce se skupinou,
 • programy specifické prevence,
 • volnočasové aktivity

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Ambulantní 
 • Terénní 

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY

OBDOBÍ

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

AMBULANCE

TERÉN

1. září -  30. června
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

13:00 – 14:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

prázdninová otevíračka
1. červenec - 31. srpen

12:00 – 13:00
úterý a středa

13:00 – 16:00
úterý a středa

14:00 – 18:00
pondělí až čtvrtek

V období školních prázdnin (jarní, pololetní, podzimní,...) je otevírací doba ambulance 10:00 - 15:00. Individuální poradenství probíhá v čase 14:00-15:00. Terén se nemění.

OKAMŽITÁ KAPACITA

 • ambulance: 20 klientů
 • terén: 6 klientů/ 1 pracovník
 • Při skupinové činnosti maximální okamžitá kapacita 20 klientů.

CERTIFIKÁTY

0003 00011 00022 0002 0001 page1_1page1_2