Kontakty    Domy s pečovatelskou službou      Fotogalerie      Píše se o nás     Příběhy    Ceník služeb  

       
zpět na úvod                                                                                                          Klub Archa      Podporují nás


ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

 

1. Základní údaje o službě

 

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba se snaží o to, aby tito lidé mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

 

Cíle služby

 1. Pomáhat uživateli v době, kdy žije v domácím prostředí a nastavovat péči podle jeho potřeb.
 2. Poskytovat službu odborně a kompetentně.
 3. Informovat veřejnost a potencionální zájemce o službě a možnostech jejího využití.

 

Komu je služba určena  - cílová skupina

Služba je určena občanům
Třebíče a okolí do 20 km,
Hrotovic a okolí do 20 km,
Náměště nad Oslavou a okolí do 20 km na území okresu Třebíč. 

Služba je poskytována dospělým osobám starším 19 let a seniorům se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a o svou domácnost a při kontaktu s vnějším prostředím a o něž se nemůže postarat blízká osoba. Snížená soběstačnost vzniká kvůli věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo postižení. Těmto osobám hrozí, že nebudou moci žít ve svém domácím prostředí a ztratí přirozené vazby na své okolí.

 

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. ošetřovatelskou péči).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zájemce o službu nesplňuje podmínku okruhu oprávněných osob (nespadá do cílové skupiny).
 • Zájemce žádá opět o službu, která mu byla vypovězena z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a o službu žádá ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy.
 • Služba se neposkytuje v jiném než českém jazyce.
 • Služba nezajišťuje nepřetržitou (celodenní) péči.
 • Služba se neposkytuje v prostředí, které ohrožuje život a zdraví pracovníků (agresivní zvíře v domácnosti, nevhodné hygienické podmínky v domácnosti, osoba, která je agresivní, pod vlivem omamných látek apod.)

 

Zásady

 • Poskytování služby podle konkrétních potřeb jedince – uživateli jsou nabízeny služby podle jeho potřeb, nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.
 • Podporování uživatele v soběstačnosti - pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatel mohl sám dělat činnosti, které zvládne.
 • Shromažďování pouze nezbytně nutných informací – pracovníci shromažďují o uživateli pouze ty informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.
 • Respektování lidské důstojnosti uživatelů služby – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí, s ohledem na jeho zdravotní stav a věk.
 • Podporování a rozvíjení přirozených vazeb – pracovníci podporují uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s vrstevníky, sousedy, přáteli, rodinou.

 

Čas poskytování služby

Terénní služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů (specifikace místa dle dohody s uživatelem). Je poskytována denně v časovém intervalu mezi 6 – 21 hodinou.

Ambulantní služba je poskytována v prostorách poskytovatele (bezbariérové prostory pro osobní hygienu), a to pouze po předchozí domluvě termínu služby v pracovních dnech od 7.00 hod do 14.30 hodin.

 

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita terénní formy poskytování služby je 16 uživatelů.

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování služby jsou 3 uživatelé.

 

Obsah služby

Pečovatelská služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 40)
a obsahuje tyto základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba je poskytována na základě smlouvy s uživatelem a řídí se vnitřními pravidly pro poskytování služby.

Službu uživateli poskytují pracovníci, kteří jsou v pracovně právním vztahu k poskytovateli a splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách.

Uživatel, kterému služba poskytuje některou ze základních činností, může v případě potřeby využít také doplňkové činnosti – tzv. fakultativní služby, které bezprostředně souvisejí s poskytováním základních služeb.

Služba dále poskytuje základní sociální poradenství podle potřeby uživatelů.

Služba nepracuje na úrovni jiných komerčních služeb (např. úklidové firmy, taxi služba).

 

Kontakty

 

2. Podmínky a pravidla poskytování sociální služby

 

Jednání se zájemcem o službu

V případě zájmu o poskytování služby je možné dojednat schůzku se sociálním pracovníkem, na které se zájemce dozví vše potřebné. Společně se upřesní místo setkání, kterým je nejčastěji domácnost zájemce.

Na přání zájemce mohou být na schůzce přítomny další osoby – rodina, přátelé apod.

Na schůzce sociální pracovník srozumitelným způsobem informuje o podmínkách poskytování služby, seznámí zájemce s nabídkou služeb a výší úhrady. Během schůzky sociální pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny, je v nepříznivé sociální situaci, zda je služba pro zájemce vhodná, jaká jsou jeho očekávání a zda mu služba může pomoci při řešení jeho situace. Vyjasní a dohodne cíl služby, rozsah poskytované služby, průběh a podmínky poskytované služby.

Na schůzce je předán informační materiál o službě – Informace o Charitní pečovatelské službě Třebíč a Ceník.

Jsou předány informace o způsobu nakládání s osobními a citlivými údaji a o povinnosti mlčenlivosti všech pracovníků služby, zájemci je předložen k podpisu formulář Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů a je sepsán Záznam z jednání se zájemcem o službu.

 

Smlouva o poskytování služby

Pokud se zájemce rozhodne pro využívání pečovatelské služby, musí s poskytovatelem uzavřít písemnou Smlouvu o poskytování služeb Charitní pečovatelské služby Třebíč.

Při osobním jednání sociální pracovník vysvětlí zájemci veškeré náležitosti smlouvy, seznámí ho s právy a povinnostmi, které ze smlouvy vyplývají. Na toto jednání si zájemce může přizvat třetí osobu (rodinný příslušník, přítel, apod.). Pokud si bude chtít smlouvu v klidu prostudovat, může se domluvit na pokračování v jednání v jiný den.

Zájemce o službu smlouvu osobně podepisuje (popřípadě zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník).

Obsahem smlouvy je:

 • Rozsah poskytované sociální služby (sjednané úkony)
 • Místo a čas poskytování sociální služby
 • Výše a způsob úhrad
 • Práva a povinnosti na straně uživatele a poskytovatele
 • Doba platnosti smlouvy a výpovědní důvody a lhůty

Po podpisu smlouvy se zájemce stává uživatelem služby. Smlouvu dostává každá ze zúčastněných stran.

Smlouvu může uživatel vypovědět kdykoli, poskytovatel jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Vše je prováděno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

 

Výše a způsob úhrady za službu

Výše úhrady za poskytování úkonů pečovatelské služby se řídí platným Ceníkem služby, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ceník je přílohou smlouvy o poskytování služby.

Čas služby u uživatele se vykazuje do Výkazu úkonů podle skutečně spotřebovaného času se zaokrouhlením na pětiminutové intervaly. K času služby se při každé návštěvě připočítává čas nezbytný k zajištění služby (tj. čas na cestu a přípravu pečovatelky, přípravu pomůcek).

Vyúčtování za službu se provádí za kalendářní měsíc zpětně na základě Výkazu úkonů, který uživatel stvrzuje svým podpisem. Poskytovatel předloží uživateli vyúčtování do 10. dne v měsíci formou stvrzenky.

Uživatel je povinen službu uhradit do 15. dne v měsíci, a to způsobem, který si zvolí při uzavírání smlouvy (v hotovosti pracovníkovi služby při převzetí stvrzenky nebo bankovním převodem na účet poskytovatele služby). Službu nelze platit předem, nelze platit každou návštěvu v měsíci jednotlivě. Pracovníci služby nepřebírají od uživatele úhradu bez předloženého vyúčtování.

Při změně ceníku je uživatel informován nejméně s 15 denním předstihem písemnou formou.

Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem je zdarma.

 

Převzetí klíčů

Jestliže situace uživatele vyžaduje, aby pro poskytování služby měli pracovníci k dispozici klíče od domácnosti (např. uživatel by nemohl otevřít dveře pracovníkovi při příchodu z důvodu omezené pohyblivosti), zapůjčuje klíče od domácnosti poskytovateli služby. Klíče od uživatele přebírá sociální pracovník na základě písemného Potvrzení o převzetí klíčů, musí je podepsat obě smluvní strany. Při ukončení služby jsou klíče vráceny uživateli na základě podepsání Potvrzení o vrácení klíčů uživateli.

Po dobu zapůjčení klíčů je poskytovatel zodpovědný za jejich zabezpečení proti případnému zneužití či ztrátě, není oprávněn klíče poskytnout jiné osobě.

 

Metody práce s uživatelem

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele (terénní forma) nebo v prostorách Charitní pečovatelské služby Třebíč (ambulantní forma).

Každému uživateli poskytuje podporu a pomoc vybraná pečovatelka (tzv. klíčový pracovník), a to prostřednictvím úkonů, které si uživatel sjednal při podpisu smlouvy, další pečovatelky se střídají u uživatele dle potřeby služby.

Pečovatelka pracuje s uživatelem na základě tzv. individuálního plánu, který se vytváří společně s uživatelem na začátku poskytování pečovatelské služby. Jsou v něm stanoveny cíle uživatele a podrobně popsány jednotlivé kroky, jak těchto cílů dosáhnout. V průběhu poskytování péče se společně s uživatelem hodnotí, zda dochází k naplnění potřeb uživatele a zda je se službou spokojen, podle toho se zaměřuje další spolupráce.

Pečovatelka pravidelně zapisuje průběh a čas poskytované péče do formulářů Průběh služby a do Výkazu úkonů, který uživatel podepisuje.  

Pečovatelka je na práci s uživatelem odborně připravena a postupuje podle závazných pracovních postupů. V maximální možné míře podporuje u uživatele využití vlastních schopností a dovedností.

Ze strany uživatele je nutné, aby spolupracoval na tvorbě individuálního plánu péče z důvodu zajištění kvality poskytované péče, a také z důvodu naplnění požadavků, které vyplývají ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uživatel může v průběhu využívání služby požádat o změnu v poskytování služby - rozšířit, snížit nebo ukončit službu dle jeho situace a potřeb.

 

Dokumentace

V rámci poskytování sociální služby je o uživateli vedena dokumentace, kterou službě ukládá zákon. Veškeré údaje jsou uloženy v kanceláři poskytovatele v uzamykatelné skříni. Přístup k ní mají pouze pověření pracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dokumentace podléhá archivaci a skartaci podle vnitřního řádu organizace. Spis uživatele obsahuje tyto dokumenty.

 • Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých ůdajů
 • Záznam z jednání se zájemcem o službu
 • Smlouva o poskytování služby
 • Potvrzení o převzetí klíčů
 • Individuální plán, přehodnocení individuálního plánu, závěrečné hodnocení
 • Průběh služby
 • Výkaz poskytnuté služby
 • Záznamy z jednání s uživatelem
 • Další dokumenty, pokud jsou třeba k poskytování služby (např. plná moc, kopie rozhodnutí o opatrovnictví)

V domácnosti uživatele jsou v průběhu poskytování služby aktuální dokumenty (vždy na aktuální kalendářní měsíc), do kterých pracovníci zapisují a uživatel má možnost do nich nahlížet a kontrolovat si vykazování služby:

 • Průběh služby
 • Výkaz poskytnuté služby
 • Individuální plán

 

Podmínky a pravidla pro poskytování úkonů

Základní činnosti

při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (§ 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.):

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík


b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

 

c) Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. pomoc při přípravě jídla a pití
 2. příprava a podání jídla a pití

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
 3. donáška vody
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 5. běžné nákupy a pochůzky
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 7. praní a žehlení prádla, případně jeho drobné opravy

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dospělých do školy a školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a    instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.   

Skutečná potřeba konkrétních úkonů u jednotlivých uživatelů, celkový počet hodin a celkový harmonogram služby je zcela individuální a je výsledkem dohody uživatele s poskytovatelem služby. Vychází z potřeby uživatele a aktuálních kapacitních možností služby. Každý úkon je prováděn dle metodických postupů služby a zároveň podle individuálních potřeb a situace uživatele. Konkrétní způsob poskytnutí služby uživateli je popsán v individuálním plánu uživatele. S tím jsou všichni pracovníci poskytující péči u daného uživatele seznámeni.

Při jednotlivých úkonech spolupracují pečovatelky s uživatelem a podporují jej v soběstačnosti, tzn. uživatel se do činností zapojuje, pečovatelka za něj nedělá činnosti, které zvládne, a dle potřeby mu dopomáhá.

 

Ad a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • uživatel služby je povinen zajistit kompenzační pomůcky v situacích, kdy to poskytování péče vyžaduje (např. vozík, chodítko, zvedací zařízení, polohovací postel apod.)

 

Ad b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytuje se v domácnosti uživatele, používají se hygienické potřeby uživatele, způsob poskytnutí pomoci při osobní hygieně je závislý na vybavení domácnosti. Nelze např. požadovat celkovou koupel imobilního uživatele ve vaně nebo ve sprše, pokud tomu není přizpůsobena koupelna (bariéry).
 • V případě, že uživatel nemůže provádět úkony osobní hygieny ve své domácnosti (např. bariéry v koupelně), může za pomoci pečovatelky využít ambulantní typ služby - bezbariérové prostory poskytovatele pro osobní hygienu v domech s pečovatelskou službou (Třebíč – ul. Koutkova, ul. Myslbekova; Hrotovice – F. B. Zvěřiny). Tento způsob nemohou využít imobilní uživatelé, kteří se nemohou s pomocí rodiny nebo jedné pečovatelky dopravit do DPS.
 • Pomoc při osobní hygieně si mohou imobilní uživatelé rozšířit o fakultativní úkon - použití mobilní koupací vany. Při tomto způsobu poskytování služby jsou v domácnosti přítomny 2 pečovatelky. 

 

Ad c) Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Při přípravě jídla a pití se používají suroviny uživatele, úkon se provádí v jeho domácnosti.

 

Ad d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba domácnosti se provádí v domácnosti uživatele v prostorách, které obývá, používají se čistící a úklidové prostředky uživatele. Pro uživatele v domech s pečovatelskou službou je možnost využít vysavač poskytovatele v případě, že nemůže použít vlastní. V tomto případě je k času úklidu v domácnosti připočítán i čas na přípravu a vyčištění vysavače (čas na zajištění služby).
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu je poskytována uživatelům, kteří využívají pečovatelskou službu pravidelně, provádí se v prostorách, které uživatel obývá. V rámci toho úkonu je možné pomoci s umytím oken v místnostech, kde uživatel žije, maximálně však 2x ročně v období od dubna do října. Smlouvu pouze na zajištění velkého úklidu např. 2x ročně poskytovatel neuzavírá, k tomuto účelu může zájemce využít úklidové firmy.
 • Běžné nákupy a pochůzky jsou zajišťovány z finančních prostředků uživatele, které uživatel předá pečovatelce předem před zajištěním nákupu, pečovatelka převzetí peněz uživateli potvrdí svým podpisem a následně vyúčtuje na základě účtenky za provedený nákup. Uživatel nemůže požadovat po pečovatelce, aby nákup zajistila z vlastních finančních prostředků. V rámci údržby domácnosti se neprovádí péče o domácí zvířata a zahradu.
 • Praní prádla je zajišťováno v prostorách poskytovatele (domy s pečovatelskou službou v Třebíči a v Hrotovicích), poskytuje se uživateli v situacích, kdy není možné provádět praní prádla v jeho domácnosti. Pro praní prádla jsou používány běžné prací prostředky a jsou zajištěny ze strany poskytovatele, v případě speciálních potřeb uživatele si prací prostředky zajistí uživatel sám (např. alergie). Drobné opravy prádla jsou prováděny pouze po předchozí dohodě s uživatelem, potřebný drobný materiál k opravě zajišťuje uživatel.

 

Ad e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dospělých - požadavek na doprovod pečovatelky musí uživatel poskytovateli oznámit nejméně 1 týden před požadovaným termínem. Poskytovatel doprovod zajistí v případě, že uživatel prokazatelně nemůže využít doprovod jiným běžně dostupným způsobem (sanita, taxi, doprovod rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou). Doprovod uživatelům se poskytuje pouze v okrese Třebíč na nejbližší místo, kde potřebuje vyřídit své záležitosti. V případě nedostatečné provozní kapacity k zajištění doprovodu může poskytovatel nabídnout uživateli jiný než požadovaný termín.

 

Fakultativní služby

– poskytují se pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti pečovatelské služby a potřebuje je doplnit těmito úkony:

 • Podpora při dodržování léčebného režimucílem je připomenout uživateli v určený čas, zda užil připravené léky, případně dohlédnout na jejich užití uživatelem, léky dávkuje a připravuje sám uživatel, jeho rodina či zdravotní sestra.
 • Dovoz, odvoz uživateleúkon se poskytuje společně se základní činností doprovázení k lékaři, na instituce.. a zpět – pouze v případě, že uživatel je schopen využít osobní automobil. Služba nemá k dispozici vůz vybavený pro převoz imobilních uživatelů. Úkon je účtován dle ujetých km s uživatelem ve voze.
 • Zapůjčení jídlonosiče – služba poskytuje možnost zapůjčit jídlonosič s termoobalem, pokud nemá k dispozici svůj vlastní. Jeho údržbu si zajišťuje uživatel sám, pokud nemá pomoc sjednanou v rámci úklidu domácnosti.
 • Použití mobilní koupací vany - pro imobilní uživatele nabízí služba možnost využít při celkové osobní hygieně speciální pomůcku - mobilní koupací vanu, kterou pečovatelka přiveze do domácnosti uživatele. Pečovatelka zajišťuje veškerou obsluhu koupacího lůžka v domácnosti a následnou údržbu pomůcky.

 

Podmínky organizačního zajištění služeb u uživatelů

Terénní forma služby je poskytována v době od 6 do 21 hod. po předchozí dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem.

Ambulantní forma služby může být využita pouze po předchozí domluvě termínu služby v době od 7 do 14.30 h a za přítomnosti pečovatelky.

 

Čas návštěvy pečovatelky u uživatele

Při sestavování individuálního plánu uživatele je rámcově sjednán čas návštěvy pečovatelek. Tento čas služby je orientační, v rámci dne může nastat situace, že pečovatelka přijde k uživateli dříve nebo později. Tento časový posun bývá nejčastěji v rozmezí 30 minut a je nutné, aby jej uživatel respektoval. Důvodem jsou nejčastěji dopravní komplikace nebo změna situace v časovém harmonogramu pečovatelky. Pokud by změna času služby u uživatele měly být v rozmezí větším než 30 minut od domluvené doby, je pečovatelka povinna o tom informovat uživatele předem telefonicky.

 

Střídání pečovatelek

Uživatel má k zajištění služeb určenou hlavní pečovatelku – tzv. klíčová pečovatelka. Další pečovatelky ji u uživatele zastupují v případě potřeby (nemoc, dovolená, další organizační důvody). Počet střídajících pečovatelek je závislý na frekvenci využívaní služby.

Není možné požadovat po poskytovateli služby, aby k uživateli docházel pouze omezený počet pečovatelek.

Uživatel může odmítnout střídání více pečovatelek, v takovém případě však může dojít k situaci, že službu nepůjde zajistit vybranou pečovatelkou a nebude tedy možné požadovanou službu poskytnout.

 

Služby o víkendech a státních svátcích

O víkendech a státních svátcích je zajišťována pouze nutná péče, kterou nelze odložit na pracovní den (např. pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití). Služba v tyto dny se dojednává u uživatelů, kteří využívají pečovatelskou službu každý pracovní den a v situaci, kdy jim pomoc nemůže z vážných důvodů poskytnout jiná osoba (např. v rámci rodiny nebo blízkých osob, nemá pečujícího rodinného příslušníka, nemoc pečující osoby. Službu v těchto dnech zajišťuje vždy 1 pečovatelka, tím je dána kapacita služby pro tyto dny. 

 

Hlášení změn ze strany uživatelů

Čas pro domlouvání služby: pracovní dny 8 – 15 hod. (mimo tento čas nelze po poskytovateli požadovat přijetí požadavku)

Veškeré požadavky na změnu služby (čas nebo rozsah návštěvy) musí uživatel nahlásit klíčové pečovatelce nebo sociálnímu pracovníkovi, vzhledem k organizaci služby o tuto změnu musí požádat minimálně 1 týden před požadovanou změnou.

Uživatel má povinnost neprodleně oznámit poskytovateli přerušení nebo ukončení poskytování služby (např. z důvodu hospitalizace nebo ústavní péče). O obnovení služby požádá nejpozději 2 pracovní dny před jejím začátkem.

Uživatel může již dohodnutou návštěvu pečovatelky zrušit, musí tak učinit vždy nejpozději 1 pracovní den předem. V případě návštěvy dohodnuté na víkend a na pondělí tak musí učinit nejpozději v pátek. V případě, že uživatel nezruší dohodnutou návštěvu včas, je povinen zaplatit úhradu, jako kdyby služba byla poskytnuta.

 

Další podmínky pro poskytování služby

 • Uživatel je povinen v domácnosti zamezit volnému pohybu domácích zvířat, která by mohla ohrozit výkon pečovatelské služby, a dalším negativním vlivům na zdraví a bezpečnost pracovníků služby (např. zakouřené prostředí, používání viditelně poškozených elektrických přístrojů).
 • Uživatel je povinen informovat poskytovatele o závažných skutečnostech, které mohou ohrozit zdraví pracovníků (infekční onemocnění, paraziti apod.).
 • Uživatel je povinen zajistit kompenzační pomůcky v situacích, kdy to poskytování péče a ochrana zdraví pracovníků služby vyžaduje (např. vozík, polohovací postel, zvedací zařízení apod.), a to po dohodě s poskytovatelem.
 • Poskytovatel může z kapacitních a provozních důvodů odmítnout změnu v poskytování služby požadovanou uživatelem (např. změna pečovatelky, změna času poskytované služby).
 • V případě potřeby poskytovatel vyjedná s uživatelem další specifické podmínky pro výkon pečovatelské služby s ohledem na situaci uživatele (např. zapůjčení klíčů od domácnosti uživatele, přítomnost rodinného příslušníka při poskytování služby).
 • Poskytovatel má právo odmítnout poskytování služby v situaci, kdy pro výkon práce pečovatelky nejsou uživatelem zajištěny odpovídající kompenzační pomůcky nebo je prostředí pro poskytnutí služby pro pracovníky ohrožující (např. volně pobíhající pes, silně zakouřené prostředí, poškozené elektrospotřebiče, domácnost zamořená parazity, výkaly zvířat apod.)
 • Pokud dojde k přerušení poskytované služby ze strany uživatele na dobu delší než 21 kalendářních dnů (např. z důvodu hospitalizace, zajištění péče rodinou, přechodný pobyt v domově pro seniory apod.), a uživatel následně požádá o její opětovné poskytování, není poskytovatel povinen službu poskytnout v původně ujednaných časech, ale poskytne ji dle aktuálních možností (aktuální kapacity služby).

 

3.   Personální zajištění služby

 

Koordinátor - sociální pracovník

 • zodpovídá za odborné, personální, provozní a ekonomické řízení služby a za kvalitu služby
 • propaguje službu na veřejnosti – komunikuje s médii, s obecními úřady a ostatními úřady státní správy, případně s dalšími institucemi z oblasti sociální a zdravotní péče
 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele

 

Sociální pracovník

 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • vede proces nastavení služby podle potřeb a cílů uživatelů služby, s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán ve spolupráci s pečovatelkami
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele
 • je zodpovědný za odbornost a kvalitu poskytované péče, za odborný přístup pečovatelek k uživatelům služby, za provádění pečovatelské služby dle platných pravidel služby a dle potřeb uživatelů, za vedení dokumentace služby

 

Pracovník v sociálních službách – pečovatelka

 • vykonává kvalifikovanou pečovatelskou práci u uživatelů služby v rámci sjednaných úkonů na základě smlouvy poskytovatele s uživatelem
 • zpracovává dokumentaci služby týkající se uživatele – Průběh služby a Výkaz úkonů
 • s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán péče ve spolupráci se sociálním pracovníkem

Všichni pracovníci Charitní pečovatelské služby jednají v souladu s Etickým kodexem Charity ČR, dodržují pravidla služby, metodické postupy, hygienické a bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a poskytované službě a mlčenlivostí o interních záležitostech organizace.

 

 

4.   Podávání stížností

Vyjádřit svou nespokojenost týkající se poskytování služby připomínkou či stížností může zájemce o službu, její uživatel, rodinní příslušníci dotčené osoby, případně další osoby. Charitní pečovatelská služba Třebíč si vyhrazuje právo nezabývat se připomínkou či stížností, která nesouvisí s poskytováním služeb.

Podnět, připomínka – Podnět je vyjádřením potřeby změny, která vede ke zlepšení služby. Jde o tzv., požadavek, návrh na změnu nebo připomínku, kterou podávající nechce řešit oficiální cestou jako stížnost. Podání podnětu může být ústní či písemné, zabývá se jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu.

Stížnost – Jakékoli vyjádření nespokojenosti na kvalitu poskytované služby, tzn. nespokojenost s kvalitou péče nebo s postupem či jednáním pracovníka, nastavením provozních záležitostí.

a)    Kdo může stížnost podávat

 • kdokoli  - zájemce, uživatel, ale i kdokoli jiný 
 • zástupce, kterého si zvolil zájemce či uživatel pro podání a vyřizování stížnosti či připomínky
 • pracovník Charitní pečovatelské služby Třebíč v zájmu uživatele svým jménem

b)    Forma a podání stížností a připomínek

Ústní – Stížnost nebo připomínku může dotyčná osoba podat u kteréhokoli pracovníka Charitní pečovatelské služby Třebíč, pracovník stížnost zaeviduje a předá k řešení pověřené osobě.

Telefonická -  Stížnost nebo připomínku může zájemce či uživatel podat na tel. koordinátora Charitní pečovatelské služby Třebíč: 776 106 782 v době od 8 do 15 hod. v pondělí až pátek.

Písemná

 • E-mailem – Stížnost nebo připomínku lze zaslat na e-mail: chps@trebic.charita.cz
 • Poštou – Stížnost nebo připomínku lze poslat poštou na adresu: Charitní pečovatelská služba Třebíč, Vltavínská 1376, 674 01  Třebíč.
 • Vhozením do schránky - Stížnost nebo připomínku lze vhodit do schránky na adrese Charitní pečovatelské služby Třebíč, Vltavínská 1376, kde je zajištěn bezbariérový přístup.
 • Předáním kterémukoliv pracovníkovi služby

c)    Lhůty pro vyřizování stížnosti

Podanou stížností či připomínkou se zabývá koordinátor služby, v případě stížnosti na koordinátora služby ji řeší vedoucí střediska.

K podaným stížnostem či připomínkám se přistupuje individuálně a postupy řešení jsou voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky.

Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání, adresát stížnosti je vyrozuměn písemně. V případě anonymního podání stížnosti je výsledek řešení vyvěšen na veřejně přístupné místo – nástěnka, příp. webové stránky.

Pokud poskytovatel není ze závažných důvodů schopen lhůtu dodržet, je povinen nejpozději do 30 dnů od data přijetí zaslat písemné vyjádření o průběhu řešení stížnosti a o důvodu, proč nebyla stížnost doposud dořešena s uvedením předpokládaného termínu konečného řešení stížnosti.

d)    Možnosti odvolání v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti

Lhůta pro odvolání proti vyjádření k řešené stížnosti či připomínky je 14 dní od doručení vyjádření. Výsledek šetření je poskytovatel povinen poslat do 3 týdnů.

Ke komu lze podat odvolání:

 • Na stížnost vyřešenou koordinátorkou služby:
  k rukám vedoucí Střediska sv. Zdislavy - Mgr. Evy Vráblové, Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč,
  tel.: 734 435 207, e-mail: eva.vrablova@trebic.charita.cz

 • Na stížnost vyřešenou vedoucí střediska
  K rukám ředitele Oblastní charity Třebíč, Mgr. Petra Jaška, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč,
  tel.: 568 408 471; e-mail: petr.jasek@trebic.charita.cz

 • Na stížnost vyřešenou ředitelem Oblastní charity Třebíč
  K rukám ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno
  tel.: 545 213 456, e-mail: reditelstvi@brno.charita.cz
 • Na stížnost vyřešenou ředitelem Diecézní charity Brno k rukám dalších institucí
  Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno 601 35, tel.: 543 235 030
  nebo
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587  33, tel.: 564 602 111
  nebo
  Veřejný ochránce práv – ombudsman
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
  nebo
  Kancelář Českého helsinského výboru, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
  (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro) e-mail: sekr@helcom.cz  tel: 220 515 188

 

5.   Nouzové a havarijní situace

Co dělat, když: 

Pečovatelka nepřijde na smluvenou návštěvu

Pokud se pečovatelka nedostavila na smluvenou návštěvu a od doby, kdy měla přijít, uplynulo více než 30 minut, zavolejte na její telefonní číslo, které jste obdrželi při sjednávání služby.

Pokud se nedovoláte,
zavolejte koordinátorce služby: tel. 776 106 782 nebo
sociální pracovnici: tel. 733 691 520, 736 503 949


Pečovatelce se během návštěvy u Vás v domácnosti udělalo nevolno nebo utrpěla úraz

Zjistěte, v jak vážném stavu se pečovatelka nachází. Poskytněte jí první pomoc.

Ve vážných případech volejte
Zdravotnickou záchrannou službu155 nebo
Integrovaný záchranný systém       -  112.

Pokud není pečovatelka schopná telefonovat,
zavolejte prosím také koordinátorce služby (tel. 776 106 782) nebo sociální pracovnici (tel. 733 691 520).
 

Havárie v domácnosti

V případě havarijní situace ve Vaší domácnosti (požár, plyn, elektřina, voda) volejte
Hasiče                                          – 150 nebo
Integrovaný záchranný systém112.
 

Další situace, kdy se cítíte v ohrožení

Volejte Policii ČR                         – 158 nebo
Integrovaný záchranný systém – 112.
 

Vaše zdravotní potíže

Ve vážných případech volejte
Zdravotnickou záchrannou službu155 nebo
Integrovaný záchranný systém       -  112.