Projekt Důstojný život

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na Zakarpatské Ukrajině, která byla v letech 1918-1939 součástí Československa, žije v podhorských oblastech mnoho osamělých nemohoucích seniorů i zdravotně postižených lidí pobírajících velmi nízký důchod a řada důchodců je dokonce zcela bez příjmů. Poskytovaný důchod zdaleka nestačí na pokrytí základních životních potřeb.

Myšlenka pomoci těmto lidem žijícím na hranici bídy k důstojnějšímu životu se konkrétně začala uskutečňovat na podzim r. 2003, kdy se rozběhl projekt "Důstojný život", který realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko - opavské ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč.

V místě je pak projekt organizačně zajišťován pečovatelskou službou, jejíž hlavní koordinátorka v Tjačivu řídí síť místních, podmínek dobře znalých, koordinátorů v jednotlivých obcích.  

 

JAK PROBÍHÁ PROJEKT DŮSTOJNÝ ŽIVOT ?

Cílem projektu je pomoci k důstojnějšímu životu našim bývalým krajanům z Podkarpatské Rusi.

Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou:

      • senioři bez dostatečných finančních prostředků
      • osamělí a o samotě žijící senioři
      • trvale nemocní senioři 
      • senioři, kteří nemají kde bydlet
      • zdravotně postižení lidé

Kritéria pro zařazování do projektu
Základním kritériem pro zařazení seniorů a zdravotně postižených do projektu je chudoba a potřebnost. Neexistuje diskriminace z hlediska pohlaví, rasy ani náboženství. Senioři a zdravotně postižení jsou do projektu vybíráni na základě informací místního koordinátora a kněze, kteří mají přehled o potřebných ve své vesnici.

 

KDO A JAK MŮŽE POMOCI

Podporovat seniory a zdravotně postižené mohou všichni naši občané, kteří mají zájem pomoci formou finančních darů. Zájemce o pomoc si může vybrat konkrétního potřebného, kterému chce pomáhat.

Roční příspěvek činí 3600 Kč (300 Kč měsíčně, 900 Kč čtvrtletně, 1800 Kč pololetně -periodicitu plateb si zvolí dárce sám), z něj dostává tento člověk přes místní pečovatelskou službu léky, potraviny, otop, ošacení, apod.

Využití příspěvku je přesněji strukturováno následujícím způsobem:

      • 70% příspěvek senioru nebo zdravotně postiženému
      • 20% příspěvek do společného fondu, z něhož se hradí společenské, kulturní a duchovní aktivity pro seniory, ale jsou z něj také hrazeny náklady na léky a potřebnou lékařskou péči, apod.
      • 10% režie SHP DCHOO

Uzavření darovacích smluv s dobrovolnými dárci z ČR, kteří se rozhodli zapojit se do projektu, zprostředkovává Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko - opavské.   


 

INFORMACE A KONTAKT S OBDAROVANÝM

Dárce obdrží dotazník s fotografií a konkrétními informacemi o prostředí, ve kterém jím podporovaný senior nebo zdravotně postižený žije. Pečovatelská služba na Ukrajině vede evidenci podporovaných seniorů i zdravotně postižených, předává informace do České republiky a snahou Charity je, aby každoročně obdržel dárce zprávu o tom, jak pomoc probíhá.

S obdarovaným je možné si psát. DCHOO podporuje vzájemnou komunikaci tím, že zprostředkovává překlady a přeposílá korespondenci. Vzhledem k blízkosti Ukrajiny lze obdarované i navštívit. V letních měsících jsou pořádány zájezdy, během nichž mají dárci zapojení v projektu Důstojný život, možnost osobně se setkat s těmi, které podporují, a také alespoň trochu poznat podmínky a prostředí, ve kterých žijí.

 

UKONČENÍ PODPORY

Darovací smlouva, tedy pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému, je ukončována v případě, že dojde k:

      • výraznému zlepšení finanční nebo zdravotní situace obdarovaného
      • úmrtí obdarovaného
      • závažnému porušení pravidel projektu
      • pokud se dárce rozhodne podporu z nějakých důvodů ukončit

Více o humanitární pomoci najdete na stránkách Charity ostravsko-opavské