Podnětem je jakýkoliv návrh či stížnost na průběh poskytované služby, na chování pracovníků služby a další skutečnosti, které s poskytováním sociální služby přímo souvisí. Podněty slouží k zvyšování kvality poskytované služby.

 

Komu lze podnět podat?

  1. pracovníkům Klubíčko Třebíč 
  2. vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Marii Pořízové

 

Jakou formou?

  1. ústně: osobně, telefonicky
  2. písemně:

2.1 do „Schránky stížností“, „Schránky návrhů“ (na zdi na chodbě Klubíčka Třebíč)

2.2 e-mailem, dopisem do poštovní schránky (L.Pokorného 15, Třebíč) 

       

Jak se bude podnět řešit?

  1. Podnět projednávají pracovníci klubu na nejbližší poradě, o výsledku musí pracovníci podavatele vyrozumět do 3 týdnů od podání podnětu.
  2. Je-li podnět podán písemně do „Schránky stížností“ nebo „Schránky návrhů“, bude odpověď zveřejněna na nástěnce  v prostorách Klubíčko Třebíč na L. Pokorného 15, kde bude viset 3 týdny.
  3. Je-li stížnost podaná písemně e-mailem , odpovíme tou samou formou, jako podavatel (tj. e-mailem nebo ).
  4. Je-li stížnost podána dopisem přes poštovní schránku, odpovíme taktéž dopisem na uvedenou adresu, pokud adresa uvedena nebude, bude odpověď viset na nástěnce Komunitního centra Klubíčko.

   

Je možno se odvolat v případě, že podavatel nebude spokojen s řešením podnětu?

Pokud podavatel nebude souhlasit s řešením podnětu, může se do 14-ti  dnů od doručení odpovědi na podnět písemně odvolat, a to k řediteli Oblastní charity Třebíč (kontakt viz tabulka níže).V případě, že i tak nebude spokojen/a s odpovědí, či na podnět nebude reagováno, má právo se odvolat k výše postaveným osobám dle tabulky.

 

 

 

Tabulka kontaktů pro podání podnětů a k odvolání:

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

-----

 

Pracovníci  Klubíčko Třebíč

L. Pokorného 15

674 01 Třebíč

734 685 379

klubicko@trebic.charita.cz

Mgr. Marie Pořízová

Vedoucí

Střediska sv. Dona Bosca

L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč

 

736 529 299

marie.porizova@trebic.charita.cz

Mgr. Petr Jašek

Ředitel Oblastní charity Třebíč

L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč

568408 471,

608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing.

Oldřich Haičman

Ředitel Diecézní charity Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00

545 426 610

oldrich.haicman@charita.cz

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

veřejná ochránkyně práv - ombudsman

Údolní 39,

602 00 Brno

542542 888,

542 542 777

podatelna@ochrance.cz