Podněty a stížnosti

Podnětem je jakýkoliv návrh či stížnost na průběh poskytované služby, na chování pracovníků služby a další skutečnosti, které s poskytováním sociální služby přímo souvisí. Podněty slouží k zvyšování kvality poskytované služby.

Komu lze podnět podat?

  1. pracovníkům Klubíčka Třebíč 
  2. vedoucí Střediska sv. Dona Bosca - Mgr. Marii Pořízové

Jakou formou?

  1. ústně: osobně, telefonicky
  2. písemně:

2.1  do „Schránky stížností“, „Schránky návrhů“ (na zdi na chodbě Klubíčka Třebíč)

2.2  e-mailem, dopisem do poštovní schránky (Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč) 

Jak se bude podnět řešit?

  1. Podnět projednávají pracovníci Klubíčka na nejbližší poradě, o výsledku musí pracovníci podavatele vyrozumět do 30 dnů od podání podnětu.
  2. Je-li podnět podán písemně do „Schránky stížností“ nebo „Schránky návrhů“, bude odpověď zveřejněna na nástěnce v prostorách Klubíčka Třebíč, kde bude vyvěšena po dobu 30 dnů.
  3. Je-li stížnost podána písemně e-mailem, odpovíme tou samou formou jako podavatel (tj. e-mailem).
  4. Je-li stížnost podána dopisem přes poštovní schránku, odpovíme taktéž dopisem, a to na uvedenou adresu; pokud adresa uvedena nebude, bude odpověď zveřejněna na nástěnce Klubíčka.

Je možno se odvolat v případě, že podavatel nebude spokojen s řešením podnětu?

Pokud podavatel nebude souhlasit s řešením podnětu, může se do čtrnácti dnů od doručení odpovědi na podnět písemně odvolat, a to k řediteli Oblastní charity Třebíč (kontakt viz tabulka níže). V případě, že i tak nebude spokojen s odpovědí, či na podnět nebude reagováno, má právo se odvolat k výše postaveným osobám dle tabulky.

Tabulka kontaktů pro podání podnětů a k odvolání:

JMÉNO

FUNKCE

ADRESA

TELEFON

E-MAIL

  Pracovníci  Klubíčka Třebíč L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
734 685 379 klubicko@trebic.charita.cz
Mgr. Marie Pořízová Vedoucí Střediska sv. Dona Bosca L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
736 529 299 marie.porizova@trebic.charita.cz
Mgr. Petr Jašek Ředitel Oblastní charity Třebíč L. Pokorného 15
674 01 Třebíč

568 408 471,
608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing. Oldřich Haičman

Ředitel Diecézní charity Brno třída Kpt. Jaroše 1928/9,
602 00 Brno
545 426 610 oldrich.haicman@charita.cz
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Veřejná ochránkyně práv - ombudsman

Údolní 39, 
602 00 Brno

542542 888,
542 542 777

podatelna@ochrance.cz