Základní informace

 POSLÁNÍ

Osobní asistence je určena dětem, dospělým i seniorům, kteří potřebují pomoc druhého. Snahou je společně s osobním asistentem překonávat překážky způsobené věkem, zdravotním, mentálním nebo duševním omezením. Služba by měla takovému člověku umožnit zvládat všechny činnosti, které by za běžných okolností vykonával sám ve svém domácím prostředí, při vzdělávání a výkonu povolání nebo kulturních aktivitách. Nezbytnou podmínkou je úcta k důstojnosti člověka, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu života.

CÍL SLUŽBY

Pomáhat uživateli v době, kdy žije ve svém přirozeném prostředí a nastavit péči podle jeho potřeb.
Poskytovat službu kvalifikovanými pracovníky.
Informovat veřejnost a potencionální zájemce o službě a možnostech jejího využití.

OKRUH OSOB

Služba je určena občanům okresu Třebíč. Je poskytována osobám od 3 let věku, horní věková hranice není omezena.
Pomáhá těm, kteří potřebují pomoc druhého při péči o sebe a o svou domácnost a při kontaktu s vnějším prostředím v době, kdy o ně nepečuje blízká osoba.
'Snížená soběstačnost vzniká kvůli věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo postižení. Těmto osobám hrozí, že nebudou moci žít ve svém domácím prostředí a ztratí přirozené vazby na své okolí.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. ošetřovatelskou péči).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • Zájemce nesplňuje podmínku okruhu osob
 • Zájemce žádá opět o službu, která byla vypovězena ve lhůtě kratší než 6 měsíců z důvodu hrubého porušení pravidel vyplývajících ze smlouvy
 • Službu nedokážeme poskytnout v jiném než českém jazyce.
 • Službu neposkytujeme v prostředí, které ohrožuje život a zdraví pracovníků (agresivní zvíře v domácnosti, nevhodné hygienické podmínky v domácnosti, osoba, která je agresivní, pod vlivem omamných látek apod.

ZÁSADY

 • poskytovat službu podle konkrétních potřeb jedince– uživateli jsou nabízeny služby podle jeho potřeb, nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.
 • podporovat uživatele v soběstačnosti - pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatel mohl sám dělat činnosti, které zvládne.
 • shromažďovat pouze nezbytně nutné informace – pracovníci shromažďují o uživateli pouze ty informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.
 • respektovat lidskou důstojnost uživatelů služby – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí s ohledem na jeho zdravotní stav, věk, tempo a schopnosti.
 • podporovat a rozvíjet přirozené vazby – pracovníci podporují uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s vrstevníky, sousedy, přáteli, rodinou, širokou veřejností.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c) Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Fakultativní činnosti – doplňkové činnosti, které bezprostředně souvisejí s poskytováním základních služeb.
 • Forma poskytování sociální služby
  Služba je poskytována formou terénní. Součástí služby není ubytování. Terénní služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů na celém okrese Třebíč.

PROVOZNÍ DOBA

Osobní asistence je uživatelům poskytována 7 dní v týdnu, včetně svátků, v kteroukoliv denní dobu (od 22:00 do 6:00 hodin pouze krátkodobě). Rozsah služeb si zvolí uživatel sám dle aktuální potřeby a možností poskytovatele.

INFORMACE O SLUŽBĚ

Informace podá vedoucí služby, koordinátorka služby ,sociální pracovník, vedoucí asistentka
v pondělí až pátek v době od 7:00 – 15:30 hodin na adrese sociální služby,
nebo na níže uvedených kontaktech.

Adresa:                    Demlova 890 (vchod z ul. Nikodémova)
                                  674 01 Třebíč
IČO:                           44 99 02 60

Mgr. Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv. Zdislavy (zahrnuje: Domácí hospic sv. Zdislavy, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence Třebíč)
tel:                        734 435 207
e-mail
:                  eva.vrablova@trebic.charita.cz

Eva Mikulášová, koordinátorka Osobní asistence Třebíč
tel:                              604 707 395
e-mail:                       
osasistence@trebic.charita.cz;      eva.mikulasova@trebic.charita.cz

Bc. Marie Novotná, sociální pracovník Osobní asistence Třebíč

tel:                              731 436 162
e-mail:                       
osasistence@trebic.charita.cz;  marie.novotna@trebic.charita.cz

Kristýna Kazdová, vedoucí osobních asistentek 
tel:                            739 389 229
e-mail
:                     kristyna.kazdova@trebic.charita.cz