Způsob poskytování služby

 

  • A.   VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

Uživatel vstupuje do služby na základě osobního, telefonického nebo jiného kontaktu, kterým projevil zájem o službu osobní asistence. Potenciální zájemce o službu při prvním kontaktu dostane základní informace o službě, Při jednání je dohodnut termín první osobní návštěvy v jeho domácnosti. Při návštěvě podá pracovník osobní asistence veškeré informace o službě, její ceně, možnostech a podmínkách využití a současně i o možnostech ostatních navazujících služeb. Pracovník prostřednictvím sociálního šetření zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké má potřeby a požadavky, přání apod. Na základě získaných informací se zájemce o službu rozhoduje o tom, zda bude či nebude službu využívat. Na základě požadavků uživatele a možností poskytovatele, je mezi oběma stranami vyhotovena písemná smlouva. Po podepsání smlouvy je vytvořen individuální plán uživatele.

Před zahájením služby osobní asistence ve školním zařízení, je společná schůzka, které se účastní žák – uživatel, jeho zákonný zástupce, zástupce školy, koordinátor služby, osobní asistent žáka. Jsou projednány praktické konkrétní situace (bezbariérový přístup, umístění vozíku ve třídě apod.).

  • B.   METODY PRÁCE S UŽIVATELEM

Každému uživateli poskytuje podporu a pomoc vybraná asistentka, a to prostřednictvím činností, které si uživatel sjednal při podpisu smlouvy. S uživatelem se pracuje na základě tzv. individuálního plánu, který se vytváří na začátku poskytované služby a jsou v něm stanoveny cíle služby a podrobně popsány jednotlivé kroky, jak těchto cílů dosáhnout. V průběhu služby společně přehodnocují, zda dochází k naplnění potřeb uživatele a podle toho zaměřují další spolupráci. Asistentka v maximální míře podporuje u uživatele využití vlastních schopností a dovedností. Osobní asistentka vykáže službu na výkaze přijaté služby a správnost údajů zkontroluje uživatel, popř. zákonný zástupce.

  • C.   ZPŮSOB, JAKÝM JSOU UŽIVATELÉ ZAPOJENI DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Zájemci o službu se na základě poskytnutých informací rozhodují o tom, zda službu osobní asistence využijí a v jakém rozsahu. Uživatelé se podílejí na tvorbě individuálního plánu. Podle potřeby mohou kdykoli uživatelé službu rozšířit, snížit nebo ukončit.

  • D.   FINANČNÍ SPOLUÚČAST UŽIVATELE NA SLUŽBĚ

Uživatel služby má spoluúčast na finančním zajištění služby dle aktuálních úhrad za službu. Výše úhrady se řídí platným ceníkem a zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. Služba osobní asistence je účtována dle jejího rozsahu a úhradě dochází buď přímou platbou v hotovosti, nebo převodem na účet.

  • E.   ZPŮSOB VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Uživatelé služby mají právo vyjádřit svoji nespokojenost připomínkou či stížností na poskytování služeb, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Služba osobní asistence má za tímto účelem stanovena pravidla, se kterými jsou pracovníci seznámeni. V informačním materiálu služby, který obdrží každý uživatel služby, je podrobně popsán postup, kde, komu a jakou formou lze stížnost podat, a jakým způsobem vyřizování stížnosti probíhá.

  • F.   UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Smlouva s uživatelem se uzavírá individuálně na dobu určitou, nebo neurčitou a při podpisu je uživatel informován o možnosti odstoupení od smlouvy kdykoliv bez udání důvodu. Při ukončení služby se stanoví způsob úhrady, proti podpisu jsou vráceny klíče od domácnosti uživatele, asistentka odevzdá koordinátorovi služby příslušné dokumenty spojené s výkonem služby. Dojde k vyřazení uživatele z evidence a písemnosti jsou založeny do archivu. Poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

  • G.   MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Osobní asistence Třebíč je terénní sociální služba poskytovaná v přirozeném prostředí uživatele (v domácnosti, na pracovišti, ve škole, na kulturních a sportovních akcích, při cestování atd.)

Středisko terénní sociální služby osobní asistence se nachází v Třebíči – Horka-Domky, na ulici Demlova 890 (v objektu Základní školy Světlo) spolu s dalšími terénními službami Oblastní charity Třebíč - Domácí zdravotní péčí a Charitní pečovatelskou službou. Je snadno dostupné veřejnosti i městskou hromadnou dopravou - zde může probíhat jednání o službě se zájemci a s uživateli služby, kdy jsou předány základní informace. Kancelář služby je v prvním patře budovy.
Osobní asistence Třebíč využívá 17 služebních automobilů.