Další informace

POSLÁNÍ

Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat službu sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocněním. Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládání každodenního života. Službu poskytujeme v prostorách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů služby nebo na jiném dohodnutém místě.

CÍLE

Cíle služby vychází z nepříznivé sociální situace uživatelů, pomáhají a podporují uživatele:

      • zvládat dovednosti každodenního života, jako je hospodaření s finančními prostředky, cestování, orientace v neznámém prostředí, nakupování, vaření, hygiena, úklid, praní, údržba šatstva, drobná domácí údržba, telefonování, internet apod.
      • využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá občanská práva. Zvládat samostatně komunikovat s úřady a institucemi, využívat společností nabízené možnosti jako je kulturní a sportovní vyžití, návštěva restaurace, spotřebitelské služby (kadeřnictví, obchody) atd.
      • zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat volný čas, rozvíjet svoje pracovní schopnosti a dovednosti
      • zastávat různé sociální role jako je zaměstnanec, partner, rodič, kamarád, člen zájmového klubu, politické strany apod.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou lidé z regionu Třebíčska ve věku 18 – 70 let trpící duševním onemocněním, kteří potřebují získat schopnosti a dovednosti k samostatnému zvládání každodenního života.

Z diagnostického hlediska se jedná o osoby s těmito diagnózami:

      • organické duševní poruchy (okruh diagnóz F06 – F07)
      • schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (okruh diagnóz F20 – F29)
      • poruchy nálady (okruh diagnóz F30 – F39)
      • neurotické, stresové a somatoformní poruchy (okruh diagnóz F40 – F49)
      • poruchy osobnosti (okruh diagnóz F60 – F62)

Službu neumíme poskytnout:

      • lidem, kteří potřebují individuální celodenní péči
      • lidem, kterým trvalý stav nedovoluje kontrolovat své chování
      • ambulantní formu služby lidem, kteří potřebují bezbariérové prostředí
      • lidem s úplnou ztrátou sluchu či zraku

Do služby nemohou být přijati lidé v akutní fázi onemocnění.

ZÁSADY

      • služba zachovává lidskou důstojnost.
      • služba respektuje individualitu, tempo a možnosti každého uživatele.
      • služba zachovává rovný přístup k uživatelům
      • mezi uživatelem a pracovníkem udržuje služba partnerský vztah na profesionální rovině, nenahrazuje rodinu, přátele.
      • služba podporuje nezávislost a samostatnost, neděláme za uživatele nic, co zvládne sám.
      • služba respektuje svobodné rozhodování o vlastním životě uživatelů

Pracovníci Centra jsou povinni se řídit Mezinárodním etickým kodexem sociální práce, Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky a Kodexem Charity České republiky.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

      • kontakt a sdílení s lidmi s obdobnými problémy
      • nácvik praktických dovedností - vaření, praní, nakupování, úklid, finanční hospodaření, obsluha telefonu a PC, drobné údržbářské práce
      • doprovod a podpora při komunikaci s úřady a institucemi
      • pomoc při vyplňování žádostí, formulářů, informační servis
      • aktivizace - tvůrčí a výtvarné dílny, keramika, cvičení a relaxace, trénink paměti, společenské hry, aj.
      • kontakt se společenským prostředím - výlety, pobyt, posezení v cukrárně, plavání, solná jeskyně, bowling, knihovna...
      • informace o problematice duševního zdraví
      • duchovní podpora
      • zprostředkování dalších služeb

TERÉNNÍ SLUŽBA

Sociální služba, která je poskytována bezplatně osobám s duševním onemocněním v domácím prostředí či v jiném neutrálním prostředí v rámci okresu Třebíč. Obsah služby je přizpůsoben Vašim přáním a potřebám. Můžeme si spolu popovídat, řešit společně Vaše problémy, podpořit Vás při samostatném životě, doprovázet Vás v situacích, které sami nezvládnete apod. Zavolejte na telefonní číslo 732 214 803 nebo 734 647 831.