POSTNÍ ALMUŽNA

Postní almužna 2020

Postní almužna se koná z pověření České biskupské konference vždy v postní době již od roku 2009.

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu. 

"Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný!

Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“

                                                                                                               (sv. Petr Chrysolog).  

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. K staré tradici církve vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Postní almužna je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. 

Lidé, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, mohou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Ušetřené peníze vkládají do papírové schránky, tzv. postničky, kterou je možno si na začátku doby postní, na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní vyzvednout v kostele nebo na Charitě. Doporučuje se vkládat do ní v průběhu doby postní každý den svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)

              Rozložená postnička                          Postní schránka                                 Postní schránka                    

Na 2. neděli velikonoční se postničky opět přinesou do kostela (příp. se odevzdají přímo místní Charitě). Na spodní stranu postničky můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla ve farnostech. Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.

www.postnialmuzna.cz 


Kontakt:

Marie Chaloupková, koordinátorka Postní almužny v Oblastní charitě Třebíč (od. 1. 8. 2020)
L. Pokorného 15, Třebíč 674 01
tel: 568 408 482,   mob: 775 179 314,   e-mail: ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r