Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021

Motto sbírky:

"Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla"

Historie sbírky v České republice

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku (od té doby se koná každoročně).

Jak se uskutečňuje koledování

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží.

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka. Číslo průkazky se shoduje s číslem pokladničky.
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností (například malým balením cukru). Může také zazpívat některou koledu, nejčastěji My tři králové jdeme k Vám...

My tři králové

 1. My tři králové jdeme k vám,
  štěstí zdraví přejeme vám.
 2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli zdaleka
 3. Zdaleka je cesta naše,
  do Betléma mysl naše. 
 4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
  vystrkuješ na nás bradu. 
 5. A já černej vystupuju
  a Nový rok vám vinšuju. 
 6. A my taky vystupujem
  a Nový rok vám vinšujem.

Se svolením obyvatel domu či bytu napíší koledníci na dveře posvěcenou křídou nápis K + M + B + aktuální  letopočet. Jde o zkratku latinských slov Christus (Kristus) mansionem benedicat, což v překladu znamená: Kriste, žehnej tomuto domu a všem, kdo zde přebývají. + + + znamenají tři božské osoby - Otec, Syn, Duch sv.

Koledníci jsou často dlouho dopředu toužebně očekáváni a leckdy jsou to jediní návštěvníci obyvatel v seniorském věku. Současně prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky opatřené charitním logem.

Od roku 2008 doprovází sbírku také Tříkrálový koncert pořádaný v Městském divadle Brno, který v přímém přenosu vysílá Česká televize a ze záznamu také ČRo 1-Radiožurnál.

Kromě koledníkům do kasičky lze přispět také na tříkrálové sbírkové konto a v posledních letech též prostřednictvím "dárcovské SMS" odeslané z mobilního telefonu (DMS KOLEDA) na číslo 87 777 ve tvaru 
DMS  KOLEDA  30   nebo   DMS  KOLEDA  60   nebo   DMS  KOLEDA  90   Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Rozdělení výtěžku charitní Tříkrálové sbírky 

Všechny vybrané peníze se vkládají na centrální účet Tříkrálové sbírky Charity České republiky (CHČR), kde se zkontroluje, zda je vše ve shodě s odeslanými zápisy o rozpečetění pokladniček.

Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem:

 • 65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Třebíč
 • 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno
 • 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí
 • 5 % je použito pro potřeby Charity ČR
 • 5 % je určeno na režii sbírky

Komu je pomoc určena

Tradičně především na pomoc nemocným, lidem s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
http://www.trikralovasbirka.cz 


Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).


Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky:

Marie Chaloupková, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Třebíč
L. Pokorného 15, Třebíč 674 01
mob: 775 179 314
e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2021

v Oblastní charitě Třebíč

v celé ČR