Tříkrálová sbírka u nás

Z historie Tříkrálové sbírky v naší Oblastní charitě Třebíč...

Logo TKS

Tříkrálová sbírka 2020 

Přehled výtěžků v jednotlivých městech a obcích okresu - rok 2020

Poprvé se sbírka přehoupla přes hranici 3 mil. korun.
Výtěžek za celý okres Třebíč činí 3 061 518 Kč, o 231 896 Kč více, jak v r. 2019.
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka přinesla 587 537 Kč, oproti r. 2019 vzrostla o 74 533 Kč. 
Počet dobrovolníků: cca 1750
Zajímavosti
Nevídanou obětavost projevila i v tomto roce skupinka Čapkových a Pudilových. Obešla v Třebíči 26,5 ulic! Do 9 kasiček nasbírala celkem 80 565 Kč, což dohromady vážilo 17,6 kg. Nejtěžší pokladnička měla 2,7 kg a bylo v ní 15 298 Kč.

Skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem ve čtyřech pokladničkách vybrala 60 123 Kč a vodní skauti 15 347 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 75 470 Kč.

Kolik váží Tříkrálová sbírka?
Za město Třebíč a přilehlé obce vážila přibližně 77,5 kg, za celý okres pak přibližně 237 kg. 

Čím lidé nejvíce přispívali?
Z mincí nejvíce dvacetikorunami, těch bylo 2 663 ks, a padesátikorunami ( 2 295 ks). Z bankovek stokorunami (1 623 ks).

Využití TKS 2020

 • podpora domácí zdravotní péče (dříve ošetřovatelská služba) v rodinách
 • zlepšení dostupnosti pečovatelské služby po okrese Třebíč
 • zlepšení zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem
 • pomoc lidem v nouzi
 • zabezpečení dostupnosti programů PRIMÁRNÍ PREVENCE (zajištění preventivních programů ve školách)

Tříkrálová sbírka 2019

Přehled výtěžků v jednotlivých městech a obcích okresu - rok 2019

Výtěžek sbírky je 2 829 622 ,  to je o 153 586 Kč víc než v předchozím roce, kdy se vybralo 2 676 036 Kč.
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka vynesla 513 004 Kč, tj. také nárůst vzhledem k r. 2018, o 31 029 Kč.
Zapojilo se do ní kolem 1 700 dobrovolníků, kteří obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 514 pokladniček. 

Zajímavosti TKS 2019
Velmi obětavá byla skupinka rodiny Čapkových a Pudilových, která obešla 23 třebíčských ulic. Sbírala postupně do 7 pokladniček, které dohromady vážily 16,85 kg. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kg. A bylo v nich celkem úžasných 73 702 Kč.

Nepřetržitě, po celých 18 let se do sbírky zapojuje skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem. Letos ve čtyřech pokladničkách přinesli 60 038 Kč. V tomto roce se přihlásil ke koledování i další skautský oddíl, který nasbíral 11 313 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 71 351 Kč. „Jsme rádi, že můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují,“ skromně k těmto výsledkům podotýká skautská vedoucí.

Využití výtěžku TKS 2019

 • Vybudování zázemí pro osobní asistenci, která podala žádost o financování svého projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento projekt se skládá ze dvou částí, a to z přístavby nových prostor pro tuto službu (místnost pro setkání s klienty a jejich rodinami vč. skladu pomůcek osobní asistence), a z nákupu osobních automobilů pro tuto rozsáhlou terénní službu. Plánované investice jsou nezbytné z důvodu dlouhodobého zajištění služby pro další progresivní vývoj. V případě, že by IROP naši žádost schválil, byla by potřeba finanční spoluúčast k tomuto projektu, a ta by byla hrazena právě z Tříkrálové sbírky.
 • podpora projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč 
 • podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích.  Každým rokem přispíváme individuální pomocí lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádnou a rychlou pomoc. Jedná se často o nezaměstnané, matky samoživitelky či dlouhodobě nemocné, kterým jednorázová pomoc umožní překlenout nejtěžší období.
  Podpora zahraniční humanitární pomoci na Ukrajině.
 • podpora rozvoje práce s dobrovolníky
 • podpora rodin v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů

Tříkrálová sbírka 2018

Výsledky TKS 2018 v jednotlivých obcích a městech okresu Třebíč

Sbírka vynesla 2 676 036 Kč, což je o 259 171 Kč více než v r. 2017, kdy se vybralo 2 416 865 Kč. 
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích je letošní výtěžek 481 975 Kč, tj. oproti roku 2017 o 48 024 Kč víc.

Zapojilo se kolem 1 600 dobrovolníků, kteří obešli na 210 měst, obcí a osad. Ke sbírce bylo vydáno 503 pokladniček. 

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 jsme

 • zrekonstruovali a rozšířili zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy, 
 • vybudovali nový prostor pro psychologicko-psychiatrickou ambulanci Paprsku naděje pro lidi s duševním onemocněním, 
 • realizovali programy pro starší a osamocené lidi jako prevenci sociálního vyloučení, 
 • podpořili primární prevenci na školách, 
 • pomohli lidem v hmotné a sociální nouzi, a to i prostřednictvím Charitní záchranné sítě, 
 • podpořili dostupnost Charitní pečovatelské služby nákupem automobilu, 
 • zajistili svozovou službu do našich zařízení pro osoby s postižením.

Zajímavosti...
V Třebíči byla nejúspěšnější skupinka Marty Čapkové a třech sester Pudilových, z nichž nejmladší je teprve 2,5 roku. Obešly 21 ulic a do 6 pokladniček společnými silami nasbíraly 65 684 Kč. Nejtěžší pokladnička měla 4,2 kg a všech 6 pokladniček vážilo dohromady 16,6 kg. Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě 17 let. V tomto roce společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách také úžasnou částku 53 171 Kč!


Tříkrálová sbírka 2017

Výsledky TKS v jednotlivých obcích na Třebíčsku za rok 2017.pdf

Zapojeno cca 1 600 dobrovolníků, s pokladničkami obešli na 213 měst, obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 485 pokladniček. Vybralo se 2 416 865 Kč.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2017

 • k výstavbě nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy (dříve Domov pro matky), ve kterém pomáhá matkám i rodičům s dětmi v těžké životní situaci; pořídilo se i vnitřní vybavení (stoly, skříně, PC, postele…)
 • k podpoře Rané péče Třebíč - službu určená k rozvoji dětí s postižením do 7 let věku a k pomoci jejich rodinám, dále Prorodinného a Dobrovolnického centra
 • na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy
 • pomohla Charitní pečovatelské službě získat nový automobil (pro služby a pomoc lidem v celém okrese Třebíč potřebuje Oblastní charita Třebíč více jak 70 automobilů)
 • zajistila materiální či finanční pomoc lidem, jejichž situace si vyžadovala mimořádné a rychlé řešení

Zajímavosti

V Třebíči se o úspěch sbírky opět velmi výrazně a podstatně zasloužila rodina Čapkova, která obešla 24 ulic! Společnými silami nasbírala do sedmi pokladniček neuvěřitelných 90 008 Kč!
Vše dohromady vážilo 22,3 kg a nejtěžší pokladnička měla 4,9 kg.  


Tříkrálová sbírka 2016

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v obcích a městech okresu Třebíč.pdf

Výtěžek Oblastní charitu Třebíč:  2 278 688 Kč, tedy o 99 066 Kč více než v roce 2015. 
V samotné Třebíči a přilehlých obcích se vysbíralo 380 653 Kč, o 5 736 Kč více jak vloni.
Zapojeno na 1500 dobrovolníků,  obešli s pokladničkami přibližně 200 osad, obcí a měst. Pro sbírku zapečetěno 469 pokladniček.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2016

 • na výstavbu nového Domova pro matky v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči Třebíč, která se věnuje malým dětem s postižením a jejich rodinám
 • na dokončení stavebních prací na Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory, lidi s postižením a nemocné
 • na zakoupení auta pro pečovatelskou službu k poskytování služeb na okrese
 • na humanitární pomoc a materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi

Zajímavosti
Skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se do sbírky zapojuje nepřetržitě od jejího počátku. Společně se skauty a skautkami vykoledovala ve čtyřech pokladničkách opět vysokou částku 48 650 Kč! „V období konání sbírky jsem buď v práci, nebo na Tříkrálové sbírce,“ odpovídá na otázku, jak lze takového výsledku dosáhnout.

Je potřeba počítat s tím, že koledování zabere nějaký čas,“ konstatuje pracovník Azylového domu pro muže P. Veselý, který vytvořil skupinku spolu se svými klienty. „Obejít takovou menší čtvrť rodinných domů může trvat 3,5 - 4 hodiny, někdy i déle. Ale byli jsme většinou přijati vstřícně, mnohde naši návštěvu už očekávali a s úsměvem nás vítali, chtěli právě od nás napsat nápis nad dveře a nezapomněli k naší radosti také štědře přispět do pokladničky.“ 


Tříkrálová sbírka 2015

Výsledky TKS v obcích okresu Třebíč 2016, 2015, 2014.pdf

V Oblastní charitě Třebíč se vybralo 2 179 622 Kč.
Koledníci se vydali do domácností již popatnácté.
Oblastní charita Třebíč zapojila do sbírky ve městech i na venkově přes tisíc koledníků. 

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2015

 • zakoupení vybavení pro Domácí hospicovou péči
 • podpora pracovních terapií pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • realizace programu zaměřeném na pomoc ohrožené mládeži potýkající se s problémy ve vztazích, komunikaci, trpící šikanou ap.
 • pro ranou péči - službě poskytující pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením do 7 let 
 • na zdravotnický materiál pro K-centrum Noe
 • na poskytování individuální pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi

Tříkrálová sbírka 2014

Výtěžek je pro naši třebíčskou Charitu rekordní 1 960 346 Kč, tj. o 77 817 Kč více než v r. 2013.
Přibližně 1200 dobrovolných koledníků obešlo s 396 pokladničkami 190 osad, obcí a měst našeho regionu.
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích přispěli občané do Tříkrálové sbírky 292 349 Kč, což je o něco méně než vloni.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014

 • zakoupení automobilu vhodného pro přepravu osob s mentálním a kombinovaných postižením pro Stacionář Úsměv
 • byla podpořena služba TaxiS poskytující podporu osobám, které v důsledku svého omezení, ať již zdravotního či sociálního, mají ztížený přístup k získání zaměstnání
 • podpořeny byly osobní asistence, Klub Archa, jenž nabízí seniorům pravidelné trávení společných chvil v prostorách domů s pečovatelskou službou v Třebíči, nízkoprahový klub Barák, K-centrum Noe
 • realizace opravy keramické dílny v Ambrele – Komunitním centru pro mládež
 • příspěvek na individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
 • příspěvek na zahraniční humanitární pomoc lidem trpícím válkou na Ukrajině

Zajímavosti
Nejtěžší pokladnička koledníků K. Čapky a J. Lamicha vážila 5,05 kg a obsahovala 14 582 Kč!
Nejvíce vykoledovala skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se skauty a skautkami, jejich 4 pokladničky obsahovaly 40 445 Kč.
Také v mnoha obcích našeho regionu se díky štědrosti dárců a nasazení koledníků výtěžek sbírky zvýšil. Největší příspěvek do Tříkrálové sbírky na jednoho obyvatele byl zaznamenán v obci Hornice.


Tříkrálová sbírka 2013

TKS v obcích okresu Třebíč 2013.pdf 

Dobrovolníci Oblastní charity Třebíč vybrali v lednu v celém našem okrese  1 882 549 , tj. o 52 177 Kč víc než o rok dříve, kdy byl výtěžek 1 830 372 Kč. Na koledování se podílelo přes 1000 dobrovolníků, bylo vydáno 401 pokladniček.

Občané města Třebíč a přilehlých obcí přispěli do Tříkrálové sbírky částkou  304 039 Kč, o 22 061 Kč více než vloni.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2013

 • Část peněz byla použita na další rozvoj služeb Charity v tomto roce.
 • Přispělo se na provoz charitní pečovatelské služby, kdy bylo možné usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří pro svůj věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení potřebují pomoc druhé osoby.
 • Část výtěžku putovala do charitních zařízení pro děti a mládež.
 • Ze sbírky byla také hrazena individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Zajímavosti
Nejtěžší pokladnička studenta Katolického gymnázia Karla Čapky vážila 4,7 kg, nejvíce se podařilo vykoledovat ve prospěch naší třebíčské Charity skautské vedoucí paní Jaroslavě Hlinkové, a to 43 286 Kč.


Tříkrálová sbírka 2012

Dobrovolníci v Okrese Třebíč v roce 2012 vykoledovali 1 189 741,80 Kč.
Letos bylo vydáno 386 ks pokladniček a se sbírkou vypomohlo přes 1 000 dobrovolných koledníků.
Nejtěžší pokladnička vážila 4,45 kg, nejvíce se podařilo vykoledovat paní Jaroslavě Hlinkové 42 287 Kč.
Za město Třebíč a přilehlé obce činil výtěžek 281 978 Kč, také více než vloni.

Výsledky TKS 2012 v obcích na Třebíčsku.pdf

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2012

 • Největší část připadla na rekonstrukci domu na Karlově nám. v Třebíči, kde mají od července 2012 zázemí terénní charitní služby (ošetřovatelská, pečovatelská, hospicová a osobní asistence).
 • Byly opraveny prostory pro charitní pečovatelskou službu v Domech s pečovatelskou službou na Myslbekově a Koutkově ulici v Třebíči.
 • Středisko Rané péče, které poskytuje služby na podporu celé rodiny dítěte raného věku se zdravotním postižením, pořídilo osobní automobil pro převoz terapeutických pomůcek.
 • Část výtěžku byla využita na zahraniční humanitární pomoc nemocným a starým lidem v oblasti Melitopol a Orlovo na Ukrajině.

Tříkrálová sbírka 2011

Celkový výsledek za Oblastní charitu Třebíč: 1 757 312 Kč, tj. o 145.799 Kč víc než v r. 2010.
Za město Třebíč s přilehlými obcemi byl výtěžek z pokladniček 279 707 Kč, což je navýšení oproti r. 2010 o 49 568 Kč.
Pro akci bylo použito 349 pokladniček a zapojilo se do ní asi 1 000 dobrovolných pomocníků.

Výsledky TKS 2011 v obcích na Třebíčsku.pdf

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2011

 • humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením v Japonsku v březnu 2011
 • humanitární pomoc pro oblasti postižené hladomorem - Somálsko
 • Důstojný život – adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině
 • Pečovatelská služba v Tjačivě na Ukrajině
 • Charitní pečovatelska služba Třebíč
 • realizace projektu K - centra Noe Třebíč – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“
 • nákup oxygenerátoru pro Domácí hospicovou péči Třebíč
 • AL PASO – podpůrný sociální program
 • projektová dokumentace stavby Domova pro matky Třebíč a Střediska rané péče Třebíč
 • podpora projektů farních charit

Zajímavosti
Nejtěžší pokladnička dobrovolníka Karla Čapky vážila 4,65 kg.  Nejvíce přispívali lidé v Třebíči mincemi: dvacetikorun bylo 1 973,  desetikorun 1 419 kusů a padesátikorun 1 080 kusů.
Nejvyšší částku se podařilo vykoledovat ve prospěch třebíčské Charity opět vedoucí skautek paní Jaroslavě Hlinkové 45 762 Kč.


Tříkrálová sbírka 2010

Celkový výsledek za Oblastní charitu Třebíč činí 1 611 513 Kč, tj. o 79 074 Kč víc než v loňském roce, kdy se podařilo vysbírat 1 532 439 Kč. Pro tuto akci bylo použito 338 pokladniček a zapojilo se do ní asi 1 000 dobrovolných pomocníků.

Nejtěžší pokladnička dobrovolníka Karla Čapky vážila 4,8 kg, nejvíce se podařilo vykoledovat ve prospěch třebíčské Charity paní Jaroslavě Hlinkové 27 531 Kč.

Za město Třebíč a přilehlé obce byl spočítán výtěžek z pokladniček 230 139 Kč, který také překročil loňskou částku o 32 026 Kč.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2010

 • humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti v lednu 2010, ničivými záplavami
  v Pákistánu v červenci 2010, povodněmi v severních Čechách v srpnu 2010
 • Důstojný život – adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině
 • vybudování skleníku pro pracovní terapii lidí se zdravotním postižením v objektu stacionáře Úsměv
 • pomoc rodinám v nouzi – jednorázová finanční pomoc
 • službu ke svozu klientů stacionářů Úsměv a Domovinka
 • vybavení objektu K – centra Noe Třebíč pro pracovní terapii
 • projekt Sociální výpomoc v obcích
 • Dobrovolnické centrum

TKS 2009

Výtěžek činil 1 532 439 Kč, počet pokladniček 325.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2009

 • vybudování hřiště pro lidi s mentálním postižením
 • zakoupení vozu pro svoz klientů do stacionáře Úsměv
 • vybavení bytových jednotek v Domově pro matky
 • vytvoření zázemí pro individuální práci s psychicky nemocnými lidmi ve středisku Paprsek naděje
 • nákup zdravotního materiálu pro Domácí hospicovou péči
 • pořízení vybavení kuchyně a klubovny střediska Ambrela
 • pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi