Modlitba, půst, almužna (13. únor – 31. březen 2013)

 

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“
(sv. Petr Chrysolog).
Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“, ale měla by být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista skrze potřeby našich bližních v nouzi. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

Skládací papírová schránka nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením kouření, alkoholu, kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné). Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Na 2. neděli velikonoční (7. dubna) doneseme schránku do kostela, kde ji odevzdáme duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla ve farnostech. Na spodní stranu pak můžete napsat, jak nebo ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti Vaše náměty vyhodnotí a přihlédne k nim při řešení problémů lidí v nouzi ve Vašem okolí.

Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi. Postní almužna je projevem zcela dobrovolné osobní formace a nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při každé bohoslužbě na potřeby církve.

Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

Mons. Josef Zouhar                                                                             Ing. Mgr. Oldřich Haičman

prezident Diecézní charity Brno                                                         ředitel Diecézní charity Brno

Postní almužna 2013 dopis prezidenta DCHB a ředitele DCHB.pdf

  

Milé sestry a bratři,

almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým.

V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici.  Schránku postní almužny k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili, je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli  postní. Zvlášť  je vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V druhou neděli velikonoční je možné donést schránku do kostela a odevzdat duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi.

Postní almužna je projevem zcela dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve.

Děkuji vám za vaše modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají.      Žehná váš biskup Vojtěch Cikrle  

Dopis otce biskupa k Postní almužně 2013.pdf