Výsledky Postní almužny 2014 v Třebíči

 

 

 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Projekty podpořené z Postní almužny 2014:

45 353 Kč  

 

Péče o seniory a lidi těžce nemocné a s postižením 2 880 Kč
Humanitární pomoc 1 000 Kč
Matky s dětmi v tísni (činnost Domova pro matky Třebíč) 38 000 Kč
Činnost farnosti Jaroměřice nad Rokytnou ve prospěch lidí v nouzi 3 473 Kč 

 

DĚKUJEME VÁM!

 

Výsledky postní almužny v brněnské diecézi 

Soutěž o nejkrásnější postničku - výsledky

Foto soutěžních postniček

 


           

Dopis otce prezidenta a ředitele k Postní almužně 2014                      Dopis biskupa V. Cikrleho

Modlitba, půst, almužna

    

Postní doba je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

Skládací papírová schránka nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)

Na 2. neděli velikonoční (27. dubna) doneseme schránku do kostela. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla ve farnostech. Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.

Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi. Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

Mons. Josef Zouhar                                                   Ing. Mgr. Oldřich Haičman prezident Diecézní charity Brno                               ředitel Diecézní charity Brno

             

Soutěž o nejkrásnější postničku!

 

                            Pozor, letos soutěž!                                                          

Pravidla soutěže, termín odevzdání fotografií soutěžních postniček, jaké Vás čekají výhry v soutěži