Postní almužna 2016 - výsledky

 

Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti děkanství třebíčského a moravskobudějovického při Postní almužně celkem 220 schránek, které obsahovaly 60 956,- Kč.

 V Oblastní charitě Třebíč byla dne 12. 5. 2016 ustanovena komise.Postnička 2016 ořez

 

Složení komise:                              

Mgr. Petr Jašek – ředitel Oblastní charity Třebíč

Ing. Rostislav Lavička – vedoucí ekonom

Martina Veselá – koordinátorka dobrovolnického centra

  

Komise rozhodla dle preferencí farností o rozdělení výtěžku takto: 

  • Senioři a lidé těžce nemocní  a s postižením (činnost pečovatelské služby, osobní asistence, domácí hospicové péče, rané péče, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv).. .26 000,- Kč
  • Humanitární pomoc…...................................................................................   2 500,- Kč
  • Rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež…............. 25 493,- Kč
  • Činnost farnosti Jaroměřice n. R. ve prospěch lidí v nouzi….............   6 963,- Kč

 

 Děkujeme Vám za projev milosrdenství a lásky. 

 


Modlitba, půst, almužna

(10.2. Popeleční středa – 27.3. Neděle Zmrtvýchvstání Páně)

 

Postní doba

je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).

 

 

Postní almužna

je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.
Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

 

Skládací papírová schránka

nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Schránku je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli postní.

        

Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)

Na 2. neděli velikonoční doneseme schránku do kostela. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla ve farnostech.

Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.                                          

             

Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.

Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

 

                                                               

      Ing. Mgr. Oldřich Haičman                                                                            Mons. Josef Zouhar

     ředitel Diecézní charity Brno                                                                 prezident Diecézní charity Brno


Dopis ke stažení                


 

Milé sestry a bratři,

almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým.

V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. Schránku postní almužny k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili, je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli postní. Zvlášť je vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby.

V druhou neděli velikonoční je možné donést schránku do kostela a odevzdat duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi.

Postní almužna je projevem zcela dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve.

Děkuji vám za vaše modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají.

Dopis ke stažení                                                                                             Žehná váš biskup Vojtěch Cikrle