POSTNÍ ALMUŽNA 2019

výsledky

 

Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti z děkanství třebíčského a moravskobudějovického v Postní almužně celkem 229 schránek, v nichž bylo 82 887 Kč

Postnička 2019

Ustanovená komise ve složení 

  • Mgr. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč
  • Ing. Rostislav Lavička, zástupce ředitele, vedoucí ekonom
  • Martina Veselá, koordinátorka Dobrovolnického centra

dne 6. 6. 2019 rozhodla o rozdělení výtěžku Postní almužny takto: 

 

Rozdělení Postní almužny 

  • Lidé s duševním a mentálním postižením, rodiny, děti, ženy, muži se znevýhodněním, lidé nemocní nebo umírající, drogově závislí a následná péče o ně, včetně jejich rodin, lidé ohrožení na životě, senioři a preventivní programy pro tyto kategorie klientů ………………………………… ....................47 887,-

 

  • Humanitární pomoc………………………………………………………………........…………… 5 000,-

 

  • Pomoc pronásledovaným křesťanům a uprchlíkům ze Severní Korej……………........…… 30 000,-

 

Úmysly PA budou...


Děkujeme Vám všem, kteří jste se do Postní almužny zapojili!


 ℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘


 

 

 

 


Postní almužna 2019

 

Postní doba

je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog).

 

PA 2019

 

Postní almužna

je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.
V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

 

Skládací papírová schránka

nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. 

Schránku je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli postní.

Postnička 2019

Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.).

Na 2. neděli velikonoční doneseme schránku do kostela. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla ve farnostech.

Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.                                          

              

Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.

 

Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.