AL PASO Vysočina

Karlovo nám. 41/30, Třebíč, 674 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta
 • Tel.: 731 644 168
 • alpaso592/592trebic.charita.cz
 

Středisko sv. Vincence z Pauly

AL PASO Vysočina

 

Terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi

 

POSLÁNÍ

Posláním terénního programu AL PASO VYSOČINA je poskytovat pomoc a podporu osobám, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osobám s trestní minulostí a jejich blízkým, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Pomoc a podpora motivuje osoby k překonávání problémů, které přináší návrat odsouzeného zpět do života společnosti, a vede je k podpoře blízkých vztahů, které mohou být pobytem člověka ve vězení oslabené či narušené. Služba je poskytována bezplatně v celém Kraji Vysočina.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Osoby v krizi tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a osob s trestní minulostí, starší
18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu a krizová situace celé rodiny je tak více prohlubována.

 

CÍLE SLUŽBY

 • klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech a možnostech
 • klient, který je schopen minimalizovat rizika vyplývající z jeho způsobu života
 • klient, který je schopný se samostatně rozhodovat a plánovat
 • klient, který umí navázat společenské vztahy, nacházet jiné zdroje pomoci, a tím posilovat své začleňování do života společnosti

 

PRINCIPY SLUŽBY

a) bezplatnost – po klientovi není požadována žádná finanční úhrada za poskytování služby

b) aktivní přístup klienta – klient se aktivně podílí na řešení svojí nepříznivé sociální situace

c) respektování volby klienta – klient má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají, jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně

d) zachovávání lidské důstojnosti – ke klientovi je přistupováno jako k rovnocennému partnerovi s ohledem na jeho lidská práva a důstojnost

e) diskrétnost – pracovníci jsou si vědomi toho, že klient může být ve své situaci okolím stigmatizován; bez souhlasu klienta nesmí být o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu vyjma důvodů stanovených zákonem

f) anonymita – služba může být osobám poskytována anonymně (podmínkou pro poskytnutí služby není nutné uvádět osobní údaje)

 

METODY A FORMY PRÁCE

Individuální rozhovor

Je základní stavební prvek individuální práce s klientem. Má široké uplatnění v diagnostice, ventilaci, racionálním rozboru a jiných formách komunikace. Představuje plánovitý postup s určeným cílem. Slouží zároveň k navození atmosféry spolupráce a důvěry.

 

Písemný kontakt

Písemný kontakt předchází osobnímu individuálnímu rozhovoru. Slouží k udržování kontaktu a navazování důvěry v době, kdy je klient ještě ve výkonu trestu odnětí svobody. Společně s pracovníkem se touto formou připravují na výstupní den a na postupné zařazování do běžně fungující společnosti.

 

Beseda

Hromadná informační akce pro potenciální klienty přímo v objektu věznic.  Účastníci se dozvědí základní informace o projektu, seznámí se s konkrétními pracovníky, mohou se zapojit do diskuse.

 

 

NABÍZÍME

 • individuální poradenství
 • informační servis
 • pomoc v krizové situaci
 • motivační rozhovory
 • nácvik sociálních dovedností
 • asistenční službu (doprovody)
 • zprostředkování další návazné péče

 

PROVOZNÍ DOBA

V pracovní dny v pondělí - pátek         8:00 – 16:30

Osobní schůzka probíhá dle individuální domluvy a potřeb klientů na celém území Kraje Vysočina.

 

KAPACITA SLUŽBY

 • maximální okamžitá kapacita jsou 4 klienti
Oblastní charita Třebíč

Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta Bc. Marta Mašková, DiS. - sociální pracovník - koordinátor

Seznam služeb: