25. výročí DCHB

   Kontakty       Podporují nás

 

AL PASO VYSOČINA

 

DRUH SLUŽBY                     

Terénní programy

 

MÍSTO REALIZACE SLUŽBY 

Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita je 5 uživatelů služby, tj. v jednu chvíli jsme schopni pracovat s jedním uživatelem služby
v rámci jednoho pracoviště.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním AL PASA VYSOČINA je poskytovat pomoc a podporu prostřednictvím terénního programu pravomocně odsouzeným lidem a osobám jím blízkým z Kraje Vysočina. Nabídnout jim spolupráci při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

CÍLE SLUŽBY

 • uživatel služby, který je informovaný o svých právech, povinnostech a možnostech
 • uživatel služby, který je schopen minimalizovat rizika jeho způsobu života
 • uživatel služby, který je schopen získat náhled na své dřívější nežádoucí chování
 • uživatel služby, který je kompetentní k samostatnému rozhodování a   plánování
 • uživatel služby, který je schopen volit životní strategie tak, aby nebyly v rozporu se zákonnými normami státu

 

OKRUH OSOB

Osoby starší 18 let, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody a jsou ohroženy rizikovým způsobem života a osoby jím blízké z Kraje Vysočina.

 

PRINCIPY SLUŽBY

 • diskrétnost
  Pracovníci jsou si vědomi toho, že klient může být ve své situaci okolím stigmatizován. Bez souhlasu klienta nesmí být o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu.
 • respektování volby klienta
  Klient má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně.
 • bezplatnost
  Po klientovi není požadována žádná finanční úhrada za účast ve službě. 
 • nezávislost
  Poskytovatelem služby je Diecézní charita Brno. Což je nezávislá, nestátní organizace. Díky tomu jednají pracovníci v zájmu klienta nezávisle na ostatních institucích, organizacích, osobách apod.

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Přizpůsobení se běžné sociální realitě, nácvik dovedností v nových sociálních situacích v kontextu společenských změn. Změna neaktuálních a překonaných životních postojů. Snaha o přiměřenou aspirační úroveň a cesty k dosahování životních cílů. Začlenění klienta do neformálních komunitních struktur

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Aktivity „doprovázení“ klienta při zajištění běžných životních potřeb – ubytování, zaměstnání, sociální dávky, vyřízení osobních dokladů. Možnost terénní formy práce a asistence při náročnějších administrativních úkonech. Asistence v terénu je zároveň podporou klienta při zvládání stigmatizace v běžném společenském styku. Nácvik sebeobsluhy, hospodaření s rozpočtem, plánování. Psychosociální pomoc při zvládání každodenních i mimořádnýchživotních situací. Nekonfliktní životní styl musí klienta uspokojovat a bavit. Možnost individuální případové práce zaměřené na získávání náhledu na dřívější jednání, prevence recidivy – využívání prvků psychoterapie. Práce na poznání sebe sama jako základ pro kvalifikovanérozhodování v různých životních situacích. Součástí programu je navázání kontaktů s rodinou, dětmi, případně výchova k odpovědnému přístupu k partnerství a rodičovství, posilování sebeúcty a odpovědnosti za vlastní život. Vypořádání se s vlastní minulostí, obnovení vztahů s rodinou, vytváření hodnotných přátelských vztahů, vyrovnání dluhů, omluva poškozeným, získání pravidelného finančního příjmu, stabilní bydlení, získání pokory a respektu k sobě samému i ostatním. Program akceptuje potřebu člověka vyrovnávat se s vlastním svědomím jako formu psychohygieny umožňující oddělit minulé delikty od plánů do budoucna. Nabídka a možnost zprostředkování duchovních hodnot

 

Služby jsou poskytovány za základě uzavření ústní dohody, klient je dopředu seznámen s právy i povinnostmi, které vychází z poskytování služeb. Poskytování služeb probíhá na základě individuálního plánování s pracovníkem služby.

 

SLUŽBA JE REALIZOVÁNA V PĚTI REGIONECH KRAJE VYSOČINA

 • AL PASO Vysočina, Heliadova 10, Třebíč 674 01

       Časový rozsah poskytované služby:   úterý 8.00 - 14.00 hod.
       Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne.

 

 • AL PASO Vysočina, Čajkovského 9, Jihlava 586 01

      Časový rozsah poskytované služby:   pátek 8.00 – 14.00 hod.
      Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne.

 

 • AL PASO Vysočina, Horní 22, Žďár nad Sázavou 591 01

      Časový rozsah poskytované služby:   čtvrtek 8.00 - 14.00 hod.
      Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne.

 

 • AL PASO Vysočina, Na Valech 114, Havlíčkův Brod 580 01

       Časový rozsah poskytované služby:  pondělí  12.00 - 18.00 hod.
       Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne.

 

 • AL PASO Vysočina, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

      Časový rozsah poskytované služby:   středa 8.00 - 14.00 hod.
      Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne.