Kontakty     Náš tým     Foto     Podporují nás    Informace o praxi/stáži   

 

AMBRELA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

AMBRELA nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč (vstup z boční uličky Pod Podloubím)

 

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

FORMA POSKYTOVANÍ SLUŽBY

Ambulantní služba je poskytována v prostorách zařízení na ulici Leopolda Pokorného 15.

 ukaž na mapě

 


POSLÁNÍ

Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 12 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a pomoci jim začlenit se do většinové společnosti. 

 

OKRUH OSOB

Mladí lidé ve věku od 12 – 26 let, kteří:

 • se nachází nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si sami neví rady (hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace)
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže, šikana, diskriminace, záškoláctví)
 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím (kulturní, vzdělávací a prezentační akce, sportovní aktivity, atp.)
 • chtějí podpořit při vzdělávání (individuální školní příprava, stipendijní programy, výběr školy atp.)
 • potřebují pomoci při jednání s institucemi (soudní příkazy, žádosti, vyplnění formulářů, atp.)
 • jsou ohroženi sociálním vyloučením

 

OKRUH OSOB NETVOŘÍ

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotnické péče
 • osobám nepatřícím do okruhu osob (např. věkem)
 • osobám, jejichž osobní cíl neodpovídá cílům služby
 • osobám s postižením (smyslovým, tělesným, duševním, mentálním, kombinovaným), které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup
 • osobám, které užívají nitrožilně drogy
 • osobám v akutní fázi infekční choroby  (např. neštovice, akutní žloutenka, parazitární nákazy a jiné nakažlivé nemoci)

 Těmto osobám zprostředkujeme kontakty na jiné poskytovatele služeb.

 

CÍLE

Směrem k uživatelům

 • poskytujeme uživatelům zázemí a podporu při řešení jejich životní situace
 • informujeme uživatele o rizicích nevhodného chování a jejich dopadů
 • podáváme uživatelům informace o jejich možnostech, právech a povinnostech
 • poskytujeme  uživatelům zázemí pro navazování vzájemných vztahů s vrstevníky
 • zajišťujeme vhodné trávení volného času
 • rozvíjíme u uživatelů sociální dovednosti a vedeme je k samostatnosti

Směrem k veřejnosti

 • rozvíjíme spolupráci s pracovníky dalších institucí při řešení životní situace
 • vyvíjíme snahu spolupodílet se na snižování kriminality v obci
 • podílíme se na omezování xenofobie a rasismu
 • podílíme se na zvyšování možností jednotlivců v dalším vzdělávání, odborné kvalifikaci

 

ZÁSADY

 • Dodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých.
 • Respektování volby uživatelů – při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.                                                                                                                        
 • Individuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
 • Flexibilita služeb - služba reaguje na požadavky a potřeby uživatelů a v rámci možností jim přizpůsobuje podobu služby.
 • Dodržování anonymity uživatelů – služba uživatele eviduje pouze pod křestním jménem nebo přezdívkou, na základě těchto informací sdělených uživatelem nelze určit konkrétní osobu.
 • Bezplatnost – základní služby jsou poskytovány zdarma.
 • Dobrovolnost - uživatel služby se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                 

 • Individuální školní příprava
 • Poradenství při výběru školy
 • Besedy, přednášky, workshopy
 • Volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pořádání společenských a kulturních akcí
 • pořádání dnů otevřených dveří
 • kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností
 • besedy, přednášky, workshopy

Sociálně terapeutické činnosti

 • preventivní programy
 • besedy pro uživatele
 • přednášky pro uživatele
 • pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
 • pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

PROVOZNÍ DOBA

Provoz klubu:

 • pondělí:  15:00 - 19:00
 • úterý:      15:00 - 19:00
 • středa:    15:00 - 19:00
 • čtvrtek     15:00 - 19:00

Individuální poradenství:

 • Po - čt       13:00 - 15:00 

Maximální denní kapacita: 25 uživatelů

 

 


PODPORUJÍ NÁS

Logo TŘEBÍČ Zdravé město 3

Za podpory Zdravého města Třebíč byl realizován dlouhodobý program orientovaný převážně na sekundární prevenci drogových závislotí u uživatelů nízkoprahového klubu Ambrela.