25. výročí DCHB

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  

 

AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A ŽENY

 

(dříve DOMOV PRO MATKY TŘEBÍČ)

 

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro matky Třebíč (dále DMT) je poskytovat sociální služby matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci přednostně z města a regionu Třebíč, aby mohly samostatně žít a nést plnou zodpovědnost v péči o své děti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

      • matky s dětmi do 18 let věku (ubytování synů nad 18 let je řešeno azylovým domem pro muže)
      • svobodné, osamělé matky nebo těhotné ženy z rizikového nebo narušeného sociálního prostředí, též matky ohrožené zneužíváním, týráním, prostitucí
      • ženy svéprávné bez zdravotní i psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatné péči o dítě a svoji osobu v DMT a vyžadovala by neustálou péči pracovníka zařízení
      • přednostně matky s dětmi s trvalým bydlištěm ve městě a regionu Třebíč

ZÁSADY

      • rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob
      • pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele
      • poskytovaná pomoc podporuje samostatnost, motivuje k činnostem, které přispívají k řešení nepříznivé situace, posiluje sociální začleňování

CÍLE SLUŽBY

       • uživatelky získají přístřeší na dobu potřebnou k posunu, ke změně akutního stavu nebo k vyřešení naléhavé životní krizové situace
       • uživatelky jsou vedeny k uvědomění si zodpovědnosti za všestranný rozvoj svých dětí
       • ubytovaní mají možnost očisty osobní i šatstva a možnost přípravy jídla
       • dosažitelností informací se zlepší orientace uživatelek v sociální a právní problematice a v běžném životě 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. UBYTOVÁNÍ

      • základní - na dobu nezbytně nutnou (nejdéle na 1 rok), kapacita 10 bytových jednotek se základním vybavením – 30 lůžek. Ubytovaná je přijata, seznamuje se s prostředím, její situace se stabilizuje. Intenzivně pracuje na tvorbě a naplňování krátkodobých i dlouhodobých cílů. Ubytovaná může využít pomoc pracovnic DMT v plné míře.
     • návazné- na dobu ne delší než 1 rok, kapacita 5 byt. jednotek bez vybavení – 15 lůžek, pobyt navazuje na základní ubytování. Zde je v přípravě na vlastní budoucí bydlení kladen hlavní důraz na samostatnost (tj. zařídit byt, svědomitě se starat o děti i domácnost) – pracovnice DMT uživatelku v případě její potřeby podporují.

2. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

       • poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace ubytovaných v DMT 
       • podpora a citlivé vedení v oblasti zdraví a péče a výchovy dětí, hospodaření, pomoc při vyplňování formulářů, dokumentů, sepisování žádostí a návrhů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění
       • v případě potřeby je zprostředkován kontakt na odborné poradenství

3. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

      • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte