KLUBÍČKO   TŘEBÍČ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách služby na ulici L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč - vchod z boční uličky ,,Pod Podloubím".

Terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě, buď v místě bydlíště uživatele, nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně 25 kilometrů.

 

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou

 

POSLÁNÍ

„Pomáháme rodinám a osobám s dětmi z Třebíče a okolí při řešení jejich nepříznivé životní situace tak, aby svým jednáním zvýšily vlastní zodpovědnost a samostatnost.“

 

OKRUH OSOB 

Osoby a rodiny s dětmi do 26 let z Třebíče a okolí:

 • které jsou nebo mohou být v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady (bydlení, finance, nezaměstnanost, atp.)
 • které potřebují podporu a pomoc při jednání s institucemi (soudní příkazy, obsílky, předvolání, zdravotní dokumentace, odvolání, žádosti, vyplnění formulářů, doprovod, atp.)
 • které jsou nebo mohou být ohroženy nevhodným či rizikovým chováním (záškoláctví, šikana, gamblerství, zneužívání OPL, agresivita, ohrožování mravní výchovy, atp.)
 • které chtějí navázat vztah se společenským prostředím (kulturně – vzdělávací akce, sportovní aktivity, prezentační akce)
 • které mají zájem o podporu a pomoc při výchově a vzdělávání dětí a vhodného využívání jejich volného času
 • které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

 

DO OKRUHU OSOB NEPATŘÍ OSOBY

 • nepatřící do cílové skupiny
 • jejichž osobní cíl neodpovídá cílům služby
 • s postižením (smyslovým, tělesným, duševním, mentálním, zdravotním, kombinovaným), které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup

 

CÍLE

směrem ke klientům

 • informovat rodiny a osoby s dětmi o jejich možnostech, právech a povinnostech
 • podpora a pomoc rodinám či osobám s dětmi při řešení životních situací
 • podpora rodinám či osobám s dětmi při začleňování do společenského prostředí
 • rozvoj potřebných schopností a dovedností v rodinách a u osob s dětmi
 • zajištění volnočasových aktivit pro děti  
 • podpora a pomoc rodinám či osobám při výchově a vzdělávání jejich dětí, zejména těch, které nenavštěvují mateřskou školu nebo mají problém s adaptací na základní škole.

směrem k veřejnosti

 • rozvoj spolupráce s pracovníky dalších institucí při řešení životní situace rodin
 • spolupodílení se na snižování kriminality v obci
 • omezování xenofobie, rasismu
 • ukázat, že předškolní vzdělávání je naprosto klíčové pro pozdější úspěšnost dítěte, a to nejen ve škole, ale i v dalším životě
 • zvyšování možností jednotlivců v dalším vzdělávání, odborné kvalifikaci.

 

ZÁSADY

 • Dodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých.
 • Respektování volby uživatelů – při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 • Individuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
 • Dobrovolnost - uživatel služby, případně jeho zákonný zástupce se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit
 • Bezplatnost – základní činnosti v rámci služby jsou poskytovány zdarma.

 

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách služby na ulici L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
– vchod z boční uličky „Pod Podloubím“ 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Školní děti (od 7 – 14 let):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • ž  individuální školní příprava
 • ž  rozvoj schopností a dovedností
 • ž  volnočasové aktivity
 • ž  logopedie

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • ž  účast na kulturních a společenských akcích
 • ž  pořádání společenských a kulturních akcí
 • ž  pořádání dnů otevřených dveří
 • ž  kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností

Sociálně terapeutické činnosti

 • ž  tvůrčí dílny
 • ž  preventivní programy
 • ž  besedy
 • ž  přednášky
 • ž  práce se skupinou

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • ž  pomoc při vyhledávání informací
 • ž  pomoc při jednání s úřady, odborníky a organizacemi
 • ž  podpora zájmů dítěte

Provozní doba: pondělí - úterý od 12,00 do 16,00 hodin.

                           středa - čtvrtek od 12,00 do 14,30 hodin.

Kapacita: 25 uživatelů v jednom okamžiku.

 

Osoby a rodiny s dětmi (0 – 26 let):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • ž  pomoc při vyhledávání informací
 • ž  podpora a nácvik rodičovského chování
 • ž  podpora při vedení domácnosti
 • ž  podpora při výchově dětí
 • ž  podpora a nácvik jednání na úřadech, ve školách a školských zařízeních

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • ž  pořádání společenských a kulturních akcí
 • ž  pořádání dnů otevřených dveří
 • ž  kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností

Sociálně terapeutické činnosti

 • ž  tvůrčí dílny
 • ž  besedy
 • ž  přednášky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • ž  zprostředkování kontaktu na další potřebnou odbornou pomoc
 • ž  spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
 • ž  pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
 • ž  pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace
 • ž  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Provozní doba: pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 09,00 do 11,30 hodin.

Kapacita: 3 rodiny nebo osoby s dětmi v jednom okamžiku.

 

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY

Terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě, buď v místě bydliště uživatele, nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně do 25 kilometrů.

Maximální denní kapacita: 6 osob

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Osoby a rodiny s dětmi (0 – 26):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • ž  podpora a nácvik rodičovského chování
 • ž  podpora při vedení domácnosti
 • ž  podpora při výchově dětí
 • ž  podpora a nácvik jednání na úřadech, ve školách a školských zařízeních
 • ž  logopedie

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • ž  zprostředkování kontaktu na další odbornou pomoc
 • ž  kontakt s odborníky, úřady a organizacemi
 • ž  pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
 • ž  pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace
 • ž  doprovázení dětí do školy a školského zařízení
 • ž  doprovody k lékaři

Sociálně terapeutické

 • ž  podpora ve vzdělávání
 • ž  pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
 • ž  pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • ž  zprostředkování kontaktu na další potřebnou odbornou pomoc
 • ž  spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
 • ž  pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
 • ž  pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace
 • ž  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 

Provozní doba: pondělí - čtvrtek od 09.00 do 11.30 hodin.