Více informací

POSLÁNÍ

Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování, základní sociální poradenství, možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PRINCIPY

     • dodržování práv uživatelů
      Pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých.
     • respektování volby uživatele
      Uživatel má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně.
     • individuální přístup k uživatelům
      Pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
     • flexibilita služeb
      Zařízení reaguje na požadavky a potřeby uživatelů a v rámci možností jim přizpůsobuje podobu služby.

CÍLE

    • poskytnout uživatelům bezpečné prostředí a zázemí pro řešení jejich akutní tíživé situace  (ubytování na dobu zpravidla 1 roku) STABILIZACE
    • stabilizovat jejich situaci pomocí spektra nabízených služeb a aktivit STABILIZACE
    • vést uživatele k aktivnímu přístupu k řešení své sociální situace ODPOUTÁNÍ
    • podporovat a udržovat u uživatelů motivaci k pozitivní změně PRÁCE NA ZMĚNĚ
    • podporovat uživatele v návratu do běžné společnosti a na trh práce PRÁCE NA ZMĚNĚ
    • osamostatnit uživatele do té míry, aby převzali odpovědnost za další průběh svého života OSAMOSTATNĚNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

      • muži starší 18 – ti let, kteří ztratili střechu nad hlavou a ocitli se tak v tíživé sociální situaci
      • muži svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka zařízení
      • přednostně muži s místem trvalého bydliště v regionu Třebíč

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Azylové ubytování

Na dobu nezbytně nutnou (zpravidla 1 rok). Pomoc a podpora pracovníků zařízení je poskytována v maximální míře. Ubytovaný využívá všech činností služby, jeho situace se stabilizuje, pracuje na naplňování krátkodobých a dlouhodobých cílů v rámci individuálních plánů péče. Uživatel je motivován k samostatnému a odpovědnému způsobu života. tento pobyt může pokračovat návazným ubytováním. Představuje další krok v přípravě na další bydlení a klade důraz na samostatné jednání uživatele. Uživatel již nepotřebuje využívat všechny činnosti služby a je v tomto podporován. V této fázi bydlení převažuje ze strany pracovníků ve vztahu k uživateli podpora nad pomocí.

Pomoc při zajištění stravy

Jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy ( sporák, lednice), uživatelé jsou vedeni ke spořícímu programu, který jim umožňuje zabezpečit dostatek základních potravin po celý měsíc.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Tato činnost zahrnuje vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálních plánů péče, pomoc a podporu při opětovném kontaktu s rodinou a širší záchytnou sociální sítí, při aktivitách podporujících návrat uživatele do běžné společnosti a na trh práce a také uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní sociální poradenství

Poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

24 lůžek

CENA UBYTOVÁNÍ

3 200,- Kč měsíčně