O nás

 • Oblastní charita Třebíč vznikla 1. 9. 1992 jako nezisková církevní organizace.
 • Je organizační jednotkou Diecézní charity Brno.
 • Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
 • Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Oblastní charita Třebíč
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč                 


Jak nás najdete: 49.2172519N, 15.8774919E

Telefon: 568 821 290
Mobil:    736 529 300
E-mail:   akrlZ14WHmEoS774YanBZd54Ys 

Číslo účtu:  ČS Třebíč 1520431319/0800
IČ:                44 99 02 60
DIČ:             CZ 44 99 02 60

Datová schránka Diecézní charity Brno: 2z7jvcv

Fakturační údaje:

Odběratel: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
Konečný příjemce: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 58/15, 674 01 Třebíč

Naše služby

Kde všude pomáháme

Působnost OCHTMapka okresu Třebíč - kde pomáháme


Naše služby jsou rozděleny do jednotlivých středisek, každé má svého patrona.

STŘEDISKO SV. ZDISLAVY

Sv. Zdislava z Lemberka naplnila svůj život láskou k rodině a službou svým bližním. Vší silou pomáhala chudým, opuštěným, starým i nemocným. I ti nejubožejší našli v jejím srdci místo.
Po vzoru svaté Zdislavy chceme pomáhat všem potřebným, být jim nablízku v jejich samotě, trápení, v nemocech i bolestech. Těm, kteří to potřebují, chceme nabízet pomocnou ruku a přinášet pokoj a naději. 

Středisko sv. Zdislavy zahrnuje služby: 

 • Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč - zdravotní služby
                                                              - odlehčovací služba domácího hospice
 • Domácí zdravotní péče (do 31. 12. 2020 pod názvem Charitní ošetřovatelská služba Třebíč)
 • Charitní pečovatelská služba Třebíč
 • Osobní asistence Třebíč

STŘEDISKO SV. BENEDIKTA

Mezi postavy, které nejvýrazněji ovlivnily a předurčily duchovní, kulturní i sociální tvář dnešní Evropy, patří bezesporu i otec západního mnišství, svatý Benedikt z Nursie.

Smysluplné střídání a vyvážená míra práce a odpočinku, modlitby a čtení, je podle sv. Benedikta opravdovou cestou k rozvoji lidství.  Sv. Benedikt je nám proto tak blízký, že i lidé s hendikepem potřebují tento vyvážený řád, který jim pomáhá na cestě v jejich každodenním životě.

Středisko sv. Benedikta zahrnuje služby:

 • Domovinka Třebíč
 • Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
 • Stacionář Úsměv Třebíč
 • TaxiS sociální rehabilitace

 STŘEDISKO SV. DONA BOSCA

Výchovná praxe sv. Jana Bosca podporovala a podněcovala postupné dozrávání ke svobodě, založené na přímém vnímání hodnot a na převzetí vlastních osobních a společenských odpovědností. Chtít dobro mladého člověka dle něj znamenalo podnítit v něm zformování zdravého narcismu, probudit v něm vědomí vlastní hodnoty a vlastních schopností, prohloubit v něm přímo či nepřímo sebedůvěru.

Po vzoru sv. Jana Bosca usilujeme o to, abychom v mladých nevyvolávali nikdy opovržení vůči sobě samým nebo je uváděli do pasivního podrobení. Maximální důraz klademe na rozvoj jejich samostatnosti a zodpovědnosti.

Středisko sv. Dona Bosca zahrnuje tyto služby:

 • AMBRELA - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • BARÁK, nízkoprahový klub
 • KLUBÍČKO TŘEBÍČ - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

STŘEDISKO SV. JOSEFA

Sv. Josef je v klidných i obtížných chvílích ochráncem Svaté rodiny. Svou mimořádnou trpělivostí, odvahou, laskavostí, něhou a respektem obstál v těžkých zkouškách.

Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás. Je nám příkladem pomocníka a ochránce v našem přístupu k člověku.

Středisko sv. Josefa zahrnuje služby:

 • Azylový dům pro muže Třebíč
 • Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč

STŘEDISKO SV. VINCENTA Z PAULY

Svatý Vincent z Pauly pečoval o potřebné po stránce materiální i duchovní a ke každému činu přistupoval s pokorou a vírou. Pomáhal vždy tam, kde se pomoci nedostávalo, nebo tam kde se potřební stávali předmětem opovržení tehdejší společnosti. Svým hlubokým pohledem zachytil Kristovu přítomnost v chudých a potřebných a vedl k tomu druhé.

Po vzoru svatého Vincenta z Pauly chceme pomáhat všem, kdo skutečně potřebují pomoc a přistupovat k nim s úctou a pokorou a vytvářet s nimi opravdové mezilidské vztahy.

Středisko sv. Vincenta z Pauly zahrnuje služby:

 • AL PASO Vysočina 
 • Centrum podpory rodin Ruth 
 • Doléčovací centrum
 • K-centrum Noe
 • Probační programy MOST
 • Raná péče Třebíč
 • Humanitární pomoc 

STŘEDISKO SV. MATOUŠE 

Svatý Matouš Evangelista byl apoštolem a autorem evangelia. O jeho životě je známo velmi málo. V bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní v Kafarnaum, v Lukášově a Markově evangeliu je nazýván Levi.

Středisko sv. Matouše zahrnuje:

 • Správu Oblastní charity Třebíč
 • Dobrovolnické centrum a sousedskou pomoc, pomoc ukrajinským uprchlíkům
 • Charitní záchrannou síť