Kontakty       Podporují nás

 Středisko sv. Vincence z Pauly

AL PASO Vysočina

 

Terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi

 

POSLÁNÍ

Sociální služba AL PASO Vysočina poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí jim pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou:

 • kontaktu se společenským prostředím
 • pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Osoby v krizi tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a osob s trestní minulostí, starší
18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu a krizová situace celé rodiny je tak více prohlubována.

 

CÍLE SLUŽBY

 • klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech a možnostech
 • klient, který je schopen minimalizovat rizika jeho způsobu života
 • klient, který je schopen získat náhled na své dřívější nežádoucí chování
 • klient, který je kompetentní k samostatnému rozhodování a plánování
 • klient, který je schopen volit životní strategie tak, aby nebyly v rozporu se zákonnými normami státu

 

PRINCIPY SLUŽBY

Diskrétnost

Pracovníci jsou si vědomi toho, že klient může být ve své situaci okolím stigmatizován. Bez  souhlasu klienta nesmí být o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu.

 

Respektování volby klienta

Klient má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně.

 

Bezplatnost

Po klientovi není požadována žádná finanční úhrada za účast ve službě.

 

Nezávislost

Poskytovatelem  služby je Diecézní charita Brno. Což je nezávislá, nestátní organizace. Díky tomu jednají pracovníci v zájmu klienta nezávisle na ostatních institucích, organizacích, osobách apod.

 

METODY A FORMY PRÁCE

 

Individuální rozhovor

Je základní stavební prvek individuální práce s klientem. Má široké uplatnění v diagnostice, ventilaci, racionálním rozboru a jiných formách komunikace. Představuje plánovitý postup s určeným cílem. Slouží zároveň k navození atmosféry spolupráce a důvěry.

 

Písemný kontakt

Písemný kontakt předchází osobnímu individuálnímu rozhovoru. Slouží k udržování kontaktu a navazování důvěry v době, kdy je klient ještě ve výkonu trestu odnětí svobody. Společně s pracovníkem se touto formou připravují na výstupní den a na postupné zařazování do běžně fungující společnosti.

 

Beseda

Hromadná informační akce pro potenciální klienty přímo v objektu věznic.  Účastníci se dozvědí základní informace o projektu, seznámí se s konkrétními pracovníky, mohou se zapojit do diskuse.

 

 

NABÍZÍME

 • individuální poradenství
 • informační servis
 • pomoc v krizové situaci
 • motivační rozhovory
 • nácvik sociálních dovedností
 • asistenční službu
 • zprostředkování další návazné péče

 

PROVOZNÍ DOBA

V pracovní dny v pondělí - pátek         8:00 – 16:30

Osobní schůzka probíhá dle individuální domluvy a potřeb klientů na celém území Kraje Vysočina.

 

KAPACITA SLUŽBY

 • maximální okamžitá kapacita jsou 4 klienti