Asistovaný kontakt

Asistované kontakty (dále jen AK) realizujeme na základě požadavku OSPOD nebo rodiny v evidenci SPOD. Cílem AK je umožnění dítěti setkávání se svým biologickým rodičem v bezpečném prostředí, tak často, jak to dítě potřebuje a takovým způsobem, který dítěti umožňuje strávit tento čas s rodičem pozitivně. AK zlepšuje psychologické prospívání dítěte, zabraňuje nezdravé idealizaci biologické rodiny, podporuje rozvoj identity dítěte, případně umožňuje jeho návrat do biologické rodiny.

Před samotným zahájením asistovaného kontaktu se pracovnice centra setkají s účastníky případného AK a domluví se na jeho podmínkách. Jsou jimi: rodič, který má zájem o setkání s dítětem; rodič, který má dítě v péči a sociální pracovník SPOD, u kterého je dítě vedeno v agendě. Dítě u této fáze není přítomné, pracovnice centra zajistí v případě potřeby hlídání dobrovolníkem na neutrální půdě. V rámci této přípravného setkání se dohodnou podmínky AK. Účastníci jsou seznámeni s pravidly i s průběhem AK. Uvedená pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy. Spolupráci stvrdí podpisem Smlouvy o asistovaném kontaktu. Poté může dojít k seznámení pracovnice Centra Ruth s dítětem a vysvětlení průběhu i místa setkávání dítěti. Snahou je vzbudit v dítěti důvěru a navázat otevřený vztah. Ke každému setkání s dítětem přistupuje pracovnice individuálně, s ohledem na jeho potřeby. Činnosti, které zajišťuje pracovnice centra:

  • koordinuje setkávání,
  • připravuje a podporuje dítě i rodiče na setkávání,
  • komunikuje s rodiči a doporučuje, co je vhodné pro dítě,
  • vyhodnocuje proběhlá setkávání,
  • s rodiči i OSPOD řeší další postupy, v případě potřeby nabízí další služby centra v závislosti na potřebě rodiče nebo dítěte, spolupracuje s terapeutem,
  • na písemnou žádost OSPOD vyhotovuje Zprávu z průběhu asistovaného kontaktu,
  • účastní se případových konferencí.

Odpovědná pracovnice pořizuje z každého setkání písemný záznam, vede dokumentaci a statistiku.

AK probíhají v konzultačních místnostech Centra Ruth či v prostorách OSPOD Třebíč, nebo na předem dohodnutých místech dle přání a potřeb rodičů se schválením OSPOD.

Odpovědnou sobou za realizaci Asistovaného kontaktu je Bc. Miluše Vybíralová