Charitní pečovatelská služba Třebíč

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdrojem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

DSC_1659

Kontakt

Demlova 890, Třebíč, 674 01

Tel.: 776 106 782

Charitní pečovatelská služba Třebíč vznikla v roce 1994. Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady. Je poskytována v domácnostech klientů nebo v prostorách poskytovatele.

Známe ten pocit bolesti a beznaděje, když….

                        … přestáváme být pro druhé potřební
                                                    … odchází někdo, koho máme rádi
                        … máme strach z budoucnosti
                                                    … přestáváme zvládat to, co dosud    
                       … přestáváme mít sílu pečovat o své nejbližší

                                                  …. vždycky nám ale zůstává naděje


 

Kde působíme

TŘEBÍČ

Upozornění

Dosavadní pojmenování Dům s pečovatelskou službou se přestává užívat, protože vyvolává mylnou představu o tom, že jde o dům se stálou přítomností personálu. Nově se začal užívat název DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ.

HROTOVICE

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

KRAHULOV U TŘEBÍČE

Poskytujeme zde pečovatelskou službu v Penzionu pro seniory.

Penzion pro seniory  - https://www.seniorkrahulov.cz/ 


DOMY S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

(dříve Domy s pečovatelskou službou)

Pečovatelskou službu poskytujeme v těchto domech na základě smlouvy s jednotlivými obyvateli podle jejich potřeb a dle kapacity služby. Podmínky a zahájení poskytování služby je nutné předem dojednat se sociální pracovnicí.

Lidé žijící v Domech s byty zvláštního určetní mohou také využít volnočasové aktivity Klubu Archa.

Žádosti o pronájem bytů v Domech s byty zvláštního určení

vyřizuje příslušný městský úřad:

 • Třebíč – odbor správy majetku města, tel. 568 896 130
 • Náměšť nad Oslavou - soc. odbor, tel. 568 619 170
 • Hrotovice – tajemnice, tel. 568 838 532

Základní informace

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba se snaží o to, aby tito lidé mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

 

Cíle služby

 1. Pomáhat uživateli v době, kdy žije v domácím prostředí a nastavovat péči podle jeho potřeb.
 2. Poskytovat službu odborně a kompetentně.
 3. Informovat veřejnost a potencionální zájemce o službě a možnostech jejího využití.

 

Komu je služba určena  - cílová skupina

Služba je určena občanům

 • Třebíče a okolí do 20 km,
 • Hrotovic a okolí do 20 km,
 • Náměště nad Oslavou a okolí do 20 km na území okresu Třebíč.

Zájemce z dalších vzdálenějších obcí okresu Třebíč je možné do služby přijmout v případě volné kapacity a dojezdových možností služby.

Služba je poskytována dospělým osobám starším 19 let a seniorům se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a o svou domácnost a při kontaktu s vnějším prostředím a o něž se nemůže postarat blízká osoba. Snížená soběstačnost vzniká kvůli věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo postižení. Těmto osobám hrozí, že nebudou moci žít ve svém domácím prostředí a ztratí přirozené vazby na své okolí.

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19–26 let)
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. ošetřovatelskou péči).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zájemce o službu nesplňuje podmínku okruhu oprávněných osob (nespadá do cílové skupiny).
 • Zájemce žádá opět o službu, která mu byla vypovězena z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a o službu žádá ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy.

 

Zásady

 • poskytování služby podle konkrétních potřeb jedince – uživateli jsou nabízeny služby podle jeho potřeb, nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.
 • podporování uživatele v soběstačnosti - pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatel mohl sám dělat činnosti, které zvládne.
 • shromažďování pouze nezbytně nutných informací – pracovníci shromažďují o uživateli pouze ty informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.
 • respektování lidské důstojnosti uživatelů služby – pracovníci přistupují ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí, s ohledem na jeho zdravotní stav a věk.
 • podporování a rozvíjení přirozených vazeb – pracovníci podporují uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s vrstevníky, sousedy, přáteli, rodinou.

 

Čas poskytování služby

Terénní služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů (specifikace místa dle dohody s uživatelem). Je poskytována denně v časovém intervalu mezi 6 – 21 hodinou.

Ambulantní služba je poskytována v prostorách poskytovatele (bezbariérové prostory pro osobní hygienu) v pracovních dnech od 7 hod do 14.30 hod, a to pouze po předchozí domluvě termínu služby.

 

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita terénní formy poskytování služby je 16 uživatelů.

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování služby jsou 3 uživatelé.

 

Obsah služby

Pečovatelská služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 40) a obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba je poskytována na základě smlouvy s uživatelem a řídí se vnitřními pravidly pro poskytování služby.

Službu uživateli poskytují pracovníci, kteří jsou v pracovně právním vztahu k poskytovateli a splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách.

Uživatel, kterému služba poskytuje některou ze základních činností, může v případě potřeby využít také doplňkové činnosti – tzv. fakultativní služby, které bezprostředně souvisejí s poskytováním základních služeb.

Služba dále poskytuje základní sociální poradenství podle potřeby uživatelů.

Služba nepracuje na úrovni jiných komerčních služeb (např. úklidové firmy, taxi služba).

 

2. Podmínky a pravidla poskytování sociální služby

 

Jednání se zájemcem o službu

Osoba, která má zájem o poskytování pečovatelské služby, může oslovit poskytovatele osobně, telefonicky nebo písemně. Sociální pracovník služby s ní následně domluví osobní jednání v domácnosti, kde má být služba poskytována. Při této návštěvě jsou zájemci srozumitelnou formou předány veškeré informace o službě, o možnostech a podmínkách využívání a o úhradách za službu. Dále je poskytnuto základní sociální poradenství o možnosti zažádat o příspěvek na péči a o možnostech využití ostatních navazujících sociálních i zdravotních služeb. Během schůzky sociální pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny, je v nepříznivé sociální situaci, zda je služba pro zájemce vhodná, jaká jsou jeho očekávání a zda mu služba může pomoci při řešení jeho situace.  

Sociální pracovník provede záznam z jednání se zájemcem o službu, který obsahuje záznam sociálního šetření a předběžně domluvený průběh a rozsah služby, požadované úkony a termín zahájení služby.

Na přání zájemce mohou být na schůzce přítomny další osoby – rodina, přátelé apod.

 

Smlouva o poskytování služby

Pokud se zájemce rozhodne pro využívání pečovatelské služby, musí s poskytovatelem uzavřít písemnou Smlouvu o poskytování služeb Charitní pečovatelské služby Třebíč.

Při osobním jednání sociální pracovník vysvětlí zájemci veškeré náležitosti smlouvy. Po podpisu smlouvy se zájemce stává uživatelem služby. Smlouvu dostává každá ze zúčastněných stran.

Obsahem smlouvy je:

 • Rozsah poskytované sociální služby (sjednané úkony)
 • Místo a čas poskytování sociální služby
 • Výše a způsob úhrad
 • Práva a povinnosti na straně uživatele a poskytovatele
 • Doba platnosti smlouvy a výpovědní důvody a lhůty

 

Výše a způsob úhrady za službu

Výše úhrady za poskytování úkonů pečovatelské služby se řídí platným Ceníkem služby, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ceník je přílohou smlouvy o poskytování služby.

Vyúčtování za službu se provádí za kalendářní měsíc zpětně na základě vykázané péče. Čas služby u uživatele se vykazuje pomocí elektronických čteček podle skutečně spotřebovaného času. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Poskytovatel předloží uživateli vyúčtování do 10. dne v měsíci.

Uživatel je povinen službu uhradit do 15. dne v měsícim, a to způsobem, který si zvolí při uzavírání smlouvy (v hotovosti pracovníkovi služby při převzetí vyúčtování nebo bankovním převodem na účet poskytovatele služby). Službu nelze platit předem, nelze platit každou návštěvu v měsíci jednotlivě. Pracovníci služby nepřebírají od uživatele úhradu bez náležitého dokladu.

Při změně ceníku je uživatel informován nejméně s 15denním předstihem písemnou formou.

Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem je zdarma.

 

Převzetí klíčů

Jestliže situace uživatele vyžaduje, aby pro poskytování služby měli pracovníci k dispozici klíče od domácnosti (např. uživatel by nemohl otevřít dveře pracovníkovi při příchodu z důvodu omezené pohyblivosti), zapůjčuje klíče od domácnosti poskytovateli služby. Klíče od uživatele přebírá sociální pracovník na základě písemného Potvrzení o převzetí klíčů, musí je podepsat obě smluvní strany. Při ukončení služby jsou klíče vráceny uživateli na základě podepsání Potvrzení o vrácení klíčů uživateli.

Po dobu zapůjčení klíčů je poskytovatel zodpovědný za jejich zabezpečení proti případnému zneužití či ztrátě, není oprávněn klíče poskytnout jiné osobě.

 

Metody práce s uživatelem

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele (terénní forma) nebo v prostorách Charitní pečovatelské služby Třebíč (ambulantní forma).

Každému uživateli poskytuje podporu a pomoc vybraná pečovatelka (tzv. klíčový pracovník) a to prostřednictvím úkonů, které si uživatel sjednal při podpisu smlouvy, další pečovatelky se střídají u uživatele dle potřeby služby.

Pečovatelka pracuje s uživatelem na základě tzv. individuálního plánu, který se vytváří společně s uživatelem na začátku poskytování pečovatelské služby. Jsou v něm stanoveny cíle uživatele a podrobně popsány jednotlivé kroky, jak těchto cílů dosáhnout. V průběhu poskytování služby se společně s uživatelem hodnotí, zda dochází k naplnění potřeb uživatele a zda je se službou spokojen, podle toho se zaměřuje další spolupráce. Průběh poskytované služby pracovníci pravidelně zapisují.

Pečovatelka je na práci s uživatelem odborně připravena a postupuje podle závazných pracovních postupů. Při jednotlivých úkonech spolupracují pečovatelky s uživatelem a podporují jej v soběstačnosti, tzn. uživatel se do činností zapojuje, pečovatelka za něj nedělá činnosti, které zvládne a dle potřeby mu dopomáhá.

V maximální možné míře podporuje u uživatele využití vlastních schopností a dovedností.

Ze strany uživatele je nutné, aby spolupracoval na tvorbě individuálního plánu péče z důvodu zajištění kvality poskytované péče a také z důvodu naplnění požadavků, které vyplývají ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uživatel může v průběhu využívání služby požádat o změnu v poskytování služby - rozšířit, snížit nebo ukončit službu, dle jeho situace a potřeb.

 

Dokumentace

V rámci poskytování sociální služby je o uživateli vedena dokumentace, kterou službě ukládá zákon. Veškeré údaje jsou uloženy v kanceláři poskytovatele v uzamykatelné skříni. Přístup k ní mají pouze pověření pracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dokumentace podléhá uložení dle vnitřního řádu organizace.

Spis uživatele obsahuje tyto dokumenty.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Záznam z jednání se zájemcem o službu
 • Smlouva o poskytování služby
 • Potvrzení o převzetí klíčů
 • Individuální plán, přehodnocení individuálního plánu, závěrečné hodnocení
 • Průběh služby
 • Záznamy sociálního pracovníka
 • Další dokumenty, pokud jsou třeba k poskytování služby (např. plná moc, kopie rozhodnutí o opatrovnictví)

V domácnosti uživatele jsou v průběhu poskytování služby aktuální dokumenty (vždy na aktuální kalendářní měsíc), do kterých pracovníci zapisují

 • Průběh služby
 • Individuální plán

 

Úkony pečovatelské služby

Základní činnosti

při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (§ 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.):

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Ad A) uživatel služby je povinen zajistit kompenzační pomůcky v situacích, kdy to poskytování péče vyžaduje (např. vozík, chodítko, zvedací zařízení, polohovací postel apod.)

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC

Ad B)
Poskytuje se v domácnosti uživatele, používají se hygienické potřeby uživatele, způsob poskytnutí pomoci při osobní hygieně je závislý na vybavení domácnosti. Nelze např. požadovat celkovou koupel imobilního uživatele ve vaně nebo ve sprše, pokud tomu není přizpůsobena koupelna (bariéry).

V případě, že uživatel nemůže provádět úkony osobní hygieny ve své domácnosti (např. bariéry v koupelně), může za pomoci pečovatelky využít ambulantní typ služby - bezbariérové prostory poskytovatele pro osobní hygienu v Domech s byty zvlášního určení (dříve název Domy s pečovatelskou službou): Třebíč – ul. Koutkova, ul. Myslbekova; Hrotovice – F. B. Zvěřiny. Tento způsob nemohou využít imobilní uživatelé, kteří se nemohou s pomocí rodiny nebo 1 pečovatelky dopravit do Domu s byty zvláštního určení.

Pomoc při osobní hygieně si mohou imobilní uživatelé rozšířit o fakultativní úkon - použití mobilní koupací vany. Při tomto způsobu poskytování služby jsou v domácnosti přítomny 2 pečovatelky

C) Pomoc při poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. pomoc při přípravě jídla a pití
  2. příprava a podání jídla a pití

Ad C) Při přípravě jídla a pití se používají suroviny uživatele, úkon se provádí v jeho domácnosti.

 

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. běžný úklid a údržba domácnosti
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
  3. donáška vody
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  5. běžné nákupy a pochůzky
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  7. praní a žehlení prádla, případně jeho drobné opravy

Ad D)
Běžný úklid a údržba domácnosti se provádí v domácnosti uživatele v prostorách, které obývá, používají se čistící a úklidové prostředky uživatele. Pro uživatele v Domech s byty zvláštního určení je možnost využít vysavač poskytovatele v případě, že nemůže použít vlastní. V tomto případě je k času úklidu v domácnosti připočítán i čas na přípravu a vyčištění vysavače (čas na zajištění služby).

Pomoc při zajištění velkého úklidu je poskytována uživatelům, kteří využívají pečovatelskou službu pravidelně, provádí se v prostorách, které uživatel obývá. V rámci toho úkonu je možné pomoci s umytím oken v místnostech, kde uživatel žije, maximálně však 2x ročně v období od dubna do října. Smlouvu pouze na zajištění velkého úklidu např. 2x ročně poskytovatel neuzavírá, k tomuto účelu může zájemce využít úklidové firmy.

Běžné nákupy a pochůzky jsou zajišťovány z finančních prostředků uživatele, které uživatel předá pečovatelce předem před zajištěním nákupu, pečovatelka převzetí peněz uživateli potvrdí svým podpisem a následně vyúčtuje na základě účtenky za provedený nákup. Uživatel nemůže požadovat po pečovatelce, aby nákup zajistila z vlastních finančních prostředků. V rámci údržby domácnosti se neprovádí péče o domácí zvířata a zahradu.

Praní prádla je zajišťováno v prostorách poskytovatele (Domy s byty zvláštního určení v Třebíči a v Hrotovicích), poskytuje se uživateli v situacích, kdy není možné provádět praní prádla v jeho domácnosti. Pro praní prádla jsou používány běžné prací prostředky a jsou zajištěny ze strany poskytovatele, v případě speciálních potřeb uživatele si prací prostředky zajistí uživatel sám (např. alergie). Drobné opravy prádla jsou prováděny pouze po předchozí dohodě s uživatelem, potřebný drobný materiál k opravě zajišťuje uživatel.

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  1. doprovázení dospělých do školy a školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.   

Ad E)
Doprovázení dospělých
- požadavek na doprovod pečovatelky musí uživatel poskytovateli oznámit nejméně 1 týden před požadovaným termínem. Poskytovatel doprovod zajistí v případě, že uživatel prokazatelně nemůže využít doprovod jiným běžně dostupným způsobem (sanita, taxi, doprovod rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou). Doprovod uživatelům se poskytuje pouze v okrese Třebíč na nejbližší místo, kde potřebuje vyřídit své záležitosti. V případě nedostatečné provozní kapacity k zajištění doprovodu může poskytovatel nabídnout uživateli jiný než požadovaný termín.

 

Fakultativní služby

Poskytují se pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti pečovatelské služby a potřebuje je doplnit těmito úkony:

 • Podpora při dodržování léčebného režimucílem je připomenout uživateli v určený čas, zda užil připravené léky, případně dohlédnout na jejich užití uživatelem, léky dávkuje a připravuje sám uživatel, jeho rodina či zdravotní sestra.
 • Dovoz, odvoz uživateleúkon se poskytuje společně se základní činností doprovázení k lékaři, na instituce.. a zpět – pouze v případě, že uživatel je schopen využít osobní automobil. Služba nemá k dispozici vůz vybavený pro převoz imobilních uživatelů. Úkon je účtován dle ujetých km s uživatelem ve voze.
 • Zapůjčení jídlonosiče – služba poskytuje možnost zapůjčit jídlonosič s termoobalem, pokud nemá k dispozici svůj vlastní. Jeho údržbu si zajišťuje uživatel sám, pokud nemá pomoc sjednanou v rámci úklidu domácnosti.
 • Použití mobilní koupací vany - pro imobilní uživatele nabízí služba možnost využít při celkové osobní hygieně speciální pomůcku - mobilní koupací vanu, kterou pečovatelka přiveze do domácnosti uživatele. Pečovatelka zajišťuje veškerou obsluhu koupacího lůžka v domácnosti a následnou údržbu pomůcky.

Organizační zajištění služby

Čas návštěvy pečovatelky u uživatele

Při sestavování individuálního plánu uživatele je rámcově sjednán čas návštěvy pečovatelek. Tento čas služby je orientační, v rámci dne může nastat situace, že pečovatelka přijde k uživateli dříve nebo později. Tento časový posun bývá nejčastěji v rozmezí 30 minut a je nutné, aby jej uživatel respektoval. Důvodem jsou nejčastěji dopravní komplikace nebo změna situace v časovém harmonogramu pečovatelky. Pokud by změna času služby u uživatele měly být v rozmezí větším než 30 minut od domluvené doby, je pečovatelka povinna o tom informovat uživatele předem telefonicky.

Střídání pečovatelek

Uživatel má k zajištění služeb určenou hlavní pečovatelku – tzv. klíčová pečovatelka. Další pečovatelky ji u uživatele zastupují v případě potřeby (nemoc, dovolená, další organizační důvody). Počet střídajících pečovatelek je závislý na frekvenci využívání služby.

Není možné požadovat po poskytovateli služby, aby k uživateli docházel pouze omezený počet pečovatelek.

Uživatel může odmítnout střídání více pečovatelek, v takovém případě však může dojít k situaci, že službu nepůjde zajistit vybranou pečovatelkou, a nebude tedy možné požadovanou službu poskytnout.

Služby o víkendech a státních svátcích

O víkendech a státních svátcích je zajišťována pouze nutná péče, kterou nelze odložit na pracovní den (např. pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití). Služba v tyto dny se dojednává u uživatelů v situaci, kdy jim pomoc nemůže z vážných důvodů poskytnout jiná osoba (např. v rámci rodiny nebo blízkých osob, nemá pečujícího rodinného příslušníka, nemoc pečující osoby). Službu v těchto dnech zajišťuje vždy 1 pečovatelka, tím je dána kapacita služby pro tyto dny. 

Hlášení změn ze strany uživatelů

Čas pro domlouvání služby: pracovní dny 8 – 15 hod. (mimo tento čas nelze po poskytovateli požadovat přijetí požadavku)

Veškeré požadavky na změnu služby (čas nebo rozsah návštěvy) musí uživatel nahlásit klíčové pečovatelce nebo sociálnímu pracovníkovi, vzhledem k organizaci služby musí o tuto změnu požádat minimálně 1 týden před požadovanou změnou.

Uživatel má povinnost neprodleně oznámit poskytovateli přerušení nebo ukončení poskytování služby (např. z důvodu hospitalizace nebo ústavní péče). O obnovení služby požádá nejpozději 2 pracovní dny před jejím začátkem.

Uživatel může již dohodnutou návštěvu pečovatelky zrušit, musí tak učinit vždy nejpozději 1 pracovní den předem. V případě návštěvy dohodnuté na víkend a na pondělí tak musí učinit nejpozději v pátek. V případě, že uživatel nezruší dohodnutou návštěvu včas, je povinen zaplatit úhradu, jako kdyby služba byla poskytnuta.

 

Další podmínky pro poskytování služby

 • Služba se neposkytuje v prostředí, které ohrožuje život a zdraví pracovníků (agresivní zvíře v domácnosti, nevhodné hygienické podmínky v domácnosti, osoba, která je agresivní, pod vlivem omamných látek apod.)
 • Služba se neposkytuje v jiném než českém jazyce.
 • Služba nezajišťuje nepřetržitou (celodenní) péči.
 • Skutečná potřeba konkrétních úkonů u jednotlivých uživatelů, celkový počet hodin a celkový harmonogram služby je zcela individuální a je výsledkem dohody uživatele s poskytovatelem služby. Vychází z potřeby uživatele a aktuálních kapacitních možností služby. Každý úkon je prováděn dle metodických postupů služby a zároveň podle individuálních potřeb a situace uživatele. Konkrétní způsob poskytnutí služby uživateli je popsán v individuálním plánu uživatele. S tím jsou všichni pracovníci poskytující péči u daného uživatele seznámeni.

 

Způsob nakládání s osobními údaji a jejich zpracování

Správcem údajů je poskytovatel.

Subjekt údajů je uživatel, případně jeho zástupce, případně kontaktní osoby. Kde se hovoří o uživateli, má se za to, že jde i o ostatní subjekty údajů.

Uživatelovy osobní údaje (dále jen „OÚ“) zpracovává poskytovatel jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Poskytovatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů uživatele se snaží splnit veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 a Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), a tedy že:

 • bude zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • se snaží dle článku 13 GDPR plnit informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožní a bude podporovat uplatňování a plnění uživatelových práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu uživatel svěřuje z důvodu poskytování sociální služby a plnění smlouvy. Tyto údaje poskytovatel zpracovává za účelem vedení spisové dokumentace, zpracování a vyhodnocování údajů pro potřeby statistiky, za účelem provádění vyúčtování za služby a zpracování provozní dokumentace.

Údaje zvláštní kategorie (např. informace o zdravotním stavu či rodinné situaci) uchovává poskytovatel pro potřeby řádného zmapování situace uživatele, pro kvalitní poskytování sociální služby.

Po ukončení poskytování služby jsou údaje uloženy po určenou dobu dle vnitřního řádu poskytovatele, po uplynutí této doby jsou data předána ke skartaci.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Poskytovatel se snaží chránit osobní údaje v maximální možné míře, přijal a udržuje možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení uživatelových osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám, mlčenlivost

K osobním údajům uživatele mají přístup zaměstnanci poskytovatele. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů (např. po výpovědi zaměstnanci).

Údaje nejsou poskytovány třetím osobám bez souhlasu uživatele, nepředávají se ke komerčním účelům.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací (např. zpracování vyúčtování), které nedokáže poskytovatel zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Poskytovatel předpokládá, že jsou v souladu s GDPR.

 

Údaje uživatele si mohou na základě zákonného podkladu vyžádat (při kontrole):

 • správní orgány (Ministerstva, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.)
 • kontrolní orgány (např. krajský úřad, inspekce sociálních služeb, další dotační orgány)
 • záchranné složky (Hasiči, Policie ČR, Záchranná služba)
 • orgány územně samosprávných celků (obce, kraje)

 

PRÁVA UŽIVATELE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů má uživatel řadu práv. Pokud bude chtít některého z těchto práv využít, je nutné kontaktovat poskytovatele písemně.

 • Právo na informace, které je plněno již touto přílohou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup může kdykoli uživatel poskytovatele vyzvat a žádat doložení ve lhůtě 30 dní, jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u uživatele něco změní nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování může uživatel využít, pokud se domnívá, že poskytovatel zpracovává nepřesné údaje, příp. že je zpracování nezákonné, ale nežádá všechny údaje smazat, nebo pokud vznesl uživatel námitku proti zpracování.
 • Uživatel může omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování
 • Uživatel má právo na přenositelnost OÚ.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - právo zapomenutí je ale spojeno s nemožností plnit smlouvu. V takovém případě poskytovatel vymaže osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech je poskytovatel vázán zákonnou povinností (např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu uživatele vhodně poskytovatel informuje pouze, pokud nejsou smazány údaje pro identifikaci kontaktu.

 • Uživatel má právo se se svou stížností pro podezření ze špatného zacházení s OÚ kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz). Poskytovatel prosí, aby toto právo uživatel využil v prvé řadě vůči němu osobně, aby mohl situaci neprodleně napravit.

 

3. Personální zajištění služby

 

Koordinátor - sociální pracovník

 • zodpovídá za odborné, personální, provozní a ekonomické řízení služby a za kvalitu služby
 • propaguje službu na veřejnosti – komunikuje s médii, s obecními úřady a ostatními úřady státní správy, případně s dalšími institucemi z oblasti sociální a zdravotní péče
 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele

 

Sociální pracovník

 • jedná se zájemcem o službu, vykonává sociální šetření, vyřizuje sepsání smluv s uživatelem
 • vede proces nastavení služby podle potřeb a cílů uživatelů služby, s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán ve spolupráci s pečovatelkami
 • pomáhá uživatelům při vyřizování sociálních potřeb, poskytuje sociálně právní poradenství (např. při vyřizování příspěvku na péči), pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace uživatele
 • je zodpovědný za odbornost a kvalitu poskytované péče, za odborný přístup pečovatelek k uživatelům služby, za provádění pečovatelské služby dle platných pravidel služby a dle potřeb uživatelů, za vedení dokumentace služby

 

Pracovník v sociálních službách – pečovatelka

 • vykonává kvalifikovanou pečovatelskou práci u uživatelů služby v rámci sjednaných úkonů na základě smlouvy poskytovatele s uživatelem
 • zpracovává dokumentaci služby týkající se uživatele – Průběh služby
 • s uživatelem individuálně plánuje a přehodnocuje plán péče ve spolupráci se sociálním pracovníkem

Všichni pracovníci Charitní pečovatelské služby jednají v souladu s Etickým kodexem Charity ČR, dodržují pravidla služby, metodické postupy, hygienické a bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a poskytované službě a mlčenlivostí o interních záležitostech organizace.

Kontakty

 

4. Podávání stížností

Vyjádřit svou nespokojenost týkající se poskytování služby připomínkou či stížností může zájemce o službu, její uživatel, rodinní příslušníci dotčené osoby, případně další osoby. Charitní pečovatelská služba Třebíč si vyhrazuje právo nezabývat se připomínkou či stížností, která nesouvisí s poskytováním služeb.

Podnět, připomínka

Podnět je vyjádřením potřeby změny, která vede ke zlepšení služby. Jde o tzv., požadavek, návrh na změnu nebo připomínku, kterou podávající nechce řešit oficiální cestou jako stížnost. Podání podnětu může být ústní či písemné, zabývá se jim pověřený pracovník bez zbytečného odkladu.

Stížnost

Jakékoli vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, tzn. nespokojenost s kvalitou péče nebo s postupem či jednáním pracovníka, nastavením provozních záležitostí.

a) Kdo může stížnost podávat

 • kdokoli - zájemce, uživatel, ale i kdokoli jiný
 • zástupce, kterého si zvolil zájemce či uživatel pro podání a vyřizování stížnosti či připomínky
 • pracovník Charitní pečovatelské služby Třebíč v zájmu uživatele svým jménem

b) Forma a podání stížností a připomínek

 • Ústní – Stížnost nebo připomínku může dotyčná osoba podat u kteréhokoli pracovníka Charitní pečovatelské služby Třebíč, pracovník stížnost zaeviduje a předá k řešení pověřené osobě.

 • Telefonická -  Stížnost nebo připomínku může zájemce či uživatel podat na tel. koordinátora Charitní pečovatelské služby Třebíč: 776 106 782 v době od 8 do 15 hod. v pondělí až pátek.

 • Písemná:
  • E-mailem – Stížnost nebo připomínku lze zaslat na e-mail: chps@trebic.charita.cz

  • Poštou – Stížnost nebo připomínku lze poslat poštou na adresu Charitní pečovatelské služby Třebíč, Demlova 890, 674 01 Třebíč
  • Vhozením do schránky - Stížnost nebo připomínku lze vhodit do schránky na adrese Charitní pečovatelské služby Třebíč, Demlova 890, kde je zajištěn bezbariérový přístup.

  • Předáním kterémukoliv pracovníkovi služby

c) Lhůty pro vyřizování stížnosti

Podanou stížností či připomínkou se zabývá koordinátor služby, v případě stížnosti na koordinátora služby ji řeší vedoucí střediska.

K podaným stížnostem či připomínkám se přistupuje individuálně a postupy řešení jsou voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky.

Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání, adresát stížnosti je vyrozuměn písemně. V případě anonymního podání stížnosti je výsledek řešení vyvěšen na veřejně přístupné místo – nástěnka, příp. webové stránky.

Pokud poskytovatel není ze závažných důvodů schopen lhůtu dodržet, je povinen nejpozději do 30 dnů od data přijetí zaslat písemné vyjádření o průběhu řešení stížnosti a o důvodu, proč nebyla stížnost doposud dořešena s uvedením předpokládaného termínu konečného řešení stížnosti.

d) Možnosti odvolání v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti

Lhůta pro odvolání proti vyjádření k řešené stížnosti či připomínky je 14 dní od doručení vyjádření. Výsledek šetření je poskytovatel povinen poslat do 3 týdnů.

Ke komu lze podat odvolání:

 • Na stížnost vyřešenou koordinátorkou služby:
  k rukám vedoucí střediska sv. Zdislavy 
 • Na stížnost vyřešenou vedoucí střediska
  K rukám ředitele Oblastní charity Třebíč: Mgr. Petr Jašek,
  L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, tel.: 568 821 290; e-mail: petr.jasek@trebic.charita.cz
 • Na stížnost vyřešenou ředitelem Oblastní charity Třebíč
  K rukám ředitele Diecézní charity Brno: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
  třída Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno, tel.: 545 213 456, e-mail: oldrich.haicman@brno.charita.cz
 • Další instituce, kam je možné se obrátit:
  Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno 601 35, tel. č.: 543 235 030
  nebo
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33, tel. č.: 564 602 111
  nebo
  Veřejný ochránce práv – ombudsman
  Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
  nebo
  Kancelář Českého helsinského výboru, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
  (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro) e-mail: sekr@helcom.cz tel: 220 515 188

5. Nouzové a havarijní situace

Co dělat, když:

Pečovatelka nepřijde na smluvenou návštěvu

Pokud se pečovatelka nedostavila na smluvenou návštěvu a od doby, kdy měla přijít, uplynulo více než 30 minut, zavolejte na její telefonní číslo, které jste obdrželi při sjednávání služby.
Pokud se nedovoláte, zavolejte koordinátorce služby, tel.: 776 106 782 nebo sociální pracovnici, tel. 733 691 520, 736 503 949.

Pečovatelce se během návštěvy u Vás v domácnosti udělalo nevolno nebo utrpěla úraz

Zjistěte, v jak vážném stavu se pečovatelka nachází. Poskytněte jí první pomoc.

Ve vážných případech volejte
Zdravotnickou záchrannou službu – 155 nebo                                       
Integrovaný záchranný systém –  112.

Pokud není pečovatelka schopná telefonovat, zavolejte prosím také koordinátorce služby (tel. 776 106 782) nebo sociální pracovnici (tel. 733 691 520).

Havárie v domácnosti

V případě havarijní situace ve Vaší domácnosti (požár, plyn, elektřina, voda) volejte
Hasiče 150 nebo                                                                                                             
Integrovaný záchranný systém112.

Další situace, kdy se cítíte v ohrožení, volejte

Policii ČR: 158
nebo
Integrovaný záchranný systém: 112

Vaše zdravotní potíže

Ve vážných případech volejte
Zdravotní záchrannou službu: 155
nebo
Integrovaný záchranný systém: 112

Podporují nás

https://www.kr-vysocina.cz/

Články       

Klub ARCHA

Prohlédněte si video našeho týmu

008526

 

008528