Charitní záchranná síť

Pomoc lidem v nouzi, kteří přes veškerou snahu žijí pod hranicí důstojného života a potřebují zabezpečit základní životní potřeby. Cílem je řešení jejich okamžité nouze. 

Pokud okamžitá pomoc trvale neřeší životní situaci člověka v nouzi, zprostředkujeme kontakt na službu či instituci, která může poskytnout další podporu. CHZS zajišťuje dlouhodobou pomoc těm lidem v nouzi, pro něž není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná forma pomoci (služby, instituce, apod.)

Charitní záchranná síť

Kontakt:

Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

Michal Saidl:  731 678 819; michal.saidl@trebic.charita.cz

Kateřina Saidlová: 739 389 138; pomocvobcich@trebic.charita.cz 

U každého člověka v nouzi, který se na CHZS obrátí se žádostí o pomoc nebo je jí vyhledán, provede pracovník CHZS kvalifikované posouzení jeho životní situace. Na základě tohoto posouzení vyhodnotí jeho skutečnou potřebnost a realizuje opatření pro zlepšení jeho situace. Práce s každým člověkem v nouzi je dokumentována na Evidenčním listu člověka v nouzi.

Formy pomoci

  1. krizová pomoc – okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi (rozhovor, hmotná pomoc, zprostředkování kontaktu na jiné instituce);
  2. poskytnutí materiální pomoci – poskytnutí potravin, oblečení, zajištění nouzového přístřeší (např. lůžka na ubytovně) apod.;
  3. poskytnutí finanční pomoci – jen v odůvodněných případech na základě sociálního šetření;
  4. poskytnutí duchovní a duševní pomoci – ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními;
  5. zprostředkování dlouhodobé pomoci – poskytnutí kontaktu na organizaci, instituci, která by poskytovala dlouhodobě pomoc lidem v nouzi a přispěla k vyřešení jejich obtížné situace.

Pravidla pomoci

  • Zachováváme mlčenlivost o věcech, které s lidmi řešíme. 
  • Situaci každého člověka individuálně posuzujeme, abychom mohli nabídnout cílenou pomoc.
  • Při poskytování pomoci hledáme nejúčinnější řešení, které povede ke zlepšení životní situace člověka v nouzi. 
  • Spolupracujeme s dalšími institucemi, které mohou pomoci při řešení obtížné životní situace potřebných. 
  • Na pomoc CHZS není právní nárok, pomoci můžeme jenom v rámci svých možností. 

PROSÍME, OZVĚTE SE NÁM, UPOZORNĚTE NÁS NA OSOBY V JAKÉKOLI NOUZI!

Podporují nás