Doléčovací centrum Třebíč

Informace pro zájemce o poskytnutí sociální služby následné péče,
prostřednictvím „Doléčovacího centra Třebíč“

 • Pokud jste osoba s anamnézou závislosti na návykových látkách,
 • dokončujete krátkodobou či dlouhodobou léčbu,
 • případně min. 3 měsíce sami abstinujete a je vám 18 a více let,                               

je tato služba určena právě Vám.

K řešení svého problému si můžete přizvat i rodinné příslušníky nebo blízké osoby.

Kontakt na službu

Poslání

Posláním Doléčovacího centra Třebíč je podpora udržení abstinence u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Co je naším cílem:

 • Klient, který je schopen udržet abstinenci (pravidelný režim, životospráva, péče o zdraví, smysluplné trávení volného času, znalost rizikového prostředí, zvládání relaxačních technik)
 • Klient, který je samostatný při obstarávání běžných záležitostí po dokončení léčby v prostředí abstinujících osob (jednání s úřady, finanční hospodaření, legální zdroj příjmů, vlastní bydlení, navázání kontaktů s rodinou, s přáteli)

Komu pomáháme:

Cílovou skupinou jsou nejméně tři měsíce abstinující uživatelé ilegálních drog, alkoholu a patologičtí hráči, starší 18 let, v nepříznivé sociální situaci. Do programu mohou být přijímáni zájemci z celé ČR, zejména pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít.

Okruh osob:

 • osoby starší 18 let
 • osoby po absolvované střednědobé léčbě v psychiatrické nemocnici
 • osoby po absolvované dlouhodobé léčbě v terapeutické komunitě
 • osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody vykonaného ve speciiazovaném oddělení 
 • osoby abstinující alespoň tři měsíce (na základě čestného prohlášení)

Hlavní zásady poskytované sociální služby

Zásada dostupnosti 

Služba je dostupná bez zbytečných odkladů, samozřejmě s ohledem na kapacitu služby. Všechny služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a etnickou příslušnost klienta, jeho politické a náboženské přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický i fyzický zdravotní stav včetně HIV pozitivity (možností odkladu služby z důvodu zdravotního stavu vyžadujícího akutní lékařskou péči), sexuální orientaci a předešlou kriminální činnost.

Služby jsou poskytovány česky a slovensky mluvícím osobám; osoby hovořící ostatními  jazyky, neslyšící a hluchoněmí si musí zajistit tlumočníka. Osobám s fyzickým postižením nejsme schopni službu zajistit z důvodu bariérovosti budovy.

Službu neposkytujeme také osobám, s nimiž má některý z členů terapeutického týmu kolizní vztah, který znemožňuje účinnou terapeutickou práci a poskytnutí služby profesionálně a nezaujatě (příkladem kolizního vztahu může být příbuzenský či partnerský vztah nebo když daným uchazečem o službu byla závažně porušena práva a svobody člena terapeutického týmu, např. vyhrožování, šíření pomluvy, trestný čin).

Služba nemůže být poskytována osobám, které nespadají do cílové skupiny.

Zásada bezpečí

Ve smyslu:

 • zachování mlčenlivosti v souladu se zákony ČR
 • bezpečného prostředí bez alkoholu a drog

Zásada respektu

Klienti využívají Doléčovací centrum Třebíč dobrovolně. Zda do služby nastoupí, jak dlouho ji budou využívat a kdy službu ukončí, je zcela na jejich rozhodnutí.

Zásada individuálního přístupu ke klientovi

Každý klient je chápán jako individualita a jedinečná osobnost, a tak je k němu ze strany pracovníků i přistupováno. Na základě jeho požadavků a očekávání je s ním vypracován Individuální plán, k jehož naplnění klient s pomocí pracovníka směřuje.

Spektrum nabízených služeb

Sociálně terapeutické činnosti

jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobnostních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob prostřednictvím těchto služeb:

 • Psychoterapie individuální 
 • Skupinové poradenství a terapie - každé pondělí v 16 hod.
 • Individuální poradenství    (klient má možnost přizvat si rodinné příslušníky a blízké) 
 • Pracovní terapie - každé úterý 14:00 - 16:00

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, jako např. 

 • Socioterapie "Volnočasový klub" 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • Sociální práce, asistenční služba
 • Informační servis (zdravotně a sociálně-právní oblast)
 • Telefonické, písemné a internetové poradenství

V rámci pobytové formy:

 • Poskytnutí ubytování na dobu 6 měsíců, při zajištění podmínek pro:
  • úklid, praní ložního prádla a žehlení
  • celkovou hygienu těla
  • samostatnou přípravu stravy

Úhrada za služby:

Ambulantní forma služby je poskytována zdarma.

Pobytová forma služby je zpoplatněna ve výši 4 500 Kč měsíčně. Částka je určena k pokrytí nákladů spojených s ubytováním klienta. V částce není zahrnuta strava, klienti se stravují samostatně.

Délka doléčovacího programu:

Ambulantní forma služby je v délce 9 měsíců bez bydlení.

Pobytová forma služby zahrnuje chráněné bydlení v délce 6 měsíců + 3 měsíce ambulantního programu bez bydlení.

Kapacita služby:

 • Ambulantní forma  - 10 klientů
 • Pobytová forma - 6 klientů

Struktura programu:

Základní program je rozdělen do dvou fází, přičemž přechod do vyšší fáze je stanoven nejen časově, ale hlavně naplněním cílů, které se k dané fázi vztahují. 

1. fáze (6 měsíců)

 • ubytování klienta, seznámení s domovním řádem, pravidly v bytě (u pobytové formy)
 • povinnost klienta navštěvovat 1x týdně skupinovou terapii (1,5 hod)
                                                  1x týdně individuální terapii (1 hod)
                                                  1x týdně sociální práce (1 hod)
                                                  1x týdně domovní skupina (1 hod.- pobytová forma)                                                                                                                          Pon. – Pá. – ranní setkání pro nezaměstnané (1 hod) 
                                                  1 x týdně - pracovní terapie (1 hod)
 • klient má práci
 • klient si hledá bydlení, kam se odstěhuje po skončení 1. fáze doléčovacího programu

(V případě, že klient má zaměstnání, kde je směnný provoz, je povinná min. 50% účast na povinných aktivitách v 1. fázi programu)

2. fáze (3 měsíce)

 • Klient již bydlí samostatně
 • Jsou pro něj povinné pouze 2 skupinové a 2 individuální terapie/měsíc
 • 2 x měsíčně se účastní pohovoru se sociálním pracovníkem
 • Dle indiv. plánu využívá sociální práci
 • Účast na Volnočasovém klubu v rámci socioterapie je dobrovolná

Po řádném ukončení základního doléčovacího programu (po 2. fázi) má klient možnost pokračovat v ambulantní formě služby ještě jeden další rok. (3. fáze)

Postup přijetí do programu:

Po telefonickém nebo e-mailovém kontaktu si na stránkách Oblastní Charity Třebíč 
http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/dolecovaci-centrum-trebic/ v sekci „Ke stažení“  stáhněte a vytiskněte:

„Žádost o přijetí do Doléčovacího centra Třebíč“ a vyplňte ji.

Spolu s  „Životopisem“ a „Zhodnocením léčby“ odešlete:

Po obdržení těchto materiálů Vám do 14 dnů zašleme vyjádření k Vaší žádosti. V případě, že nejsou žádné zákonné důvody pro Vaše nepřijetí Vás telefonicky zkontaktujeme a dohodneme si spolu termín osobního pohovoru, který je součástí přijmu klienta do služby.

Kontakty pro příjem klientů: 736 503 950, 734 288 500.

Důvody pro nepřijetí (odmítnutí) klienta:

 • Zájemce o sociální službu nespadá do cílové skupiny Doléčovacího centra Třebíč; neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá.
 • Kapacita služby je plně obsazena
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí služby (zařízení je bariérové, užívání léků na bázi opiátů - kontradindikace při testování)
 • V posledních šesti měsících došlo k vypovězení smlouvy o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba je registrována u MPSV pod č. 8842464

Odkaz na registr