Kontakty        Psalo se o nás                                                     Ke stažení        Pokyny k sepsání životopisu

 

DOLÉČOVACÍ CENTRUM TŘEBÍČ

(dřívější název NÁSLEDNÁ PÉČE)

 

 

Informace pro zájemce o poskytnutí sociální služby „Doléčovací centrum Třebíč“

Pokud jste osoba s anamnézou závislosti na návykových látkách, dokončujete krátkodobou či dlouhodobou léčbu, případně min. 3 měsíce sami abstinujete a je vám 18 a více let, je tato služba určena právě Vám.
Využít ji mohou ale i rodinní příslušníci a blízcí abstinujícího.

 

Poslání

Posláním této služby je podpora udržení abstinence u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

 

Základní cíle

 • Klient, který je schopen udržet abstinenci (pravidelný režim, životospráva, péče o zdraví, smysluplné trávení volného času, znalost rizikového prostředí, zvládání relaxačních technik)
 • Klient, který je samostatný při obstarávání běžných záležitostí po dokončení léčby v prostředí abstinujících osob (jednání s úřady, finanční hospodaření, legální zdroj příjmů, vlastní bydlení, navázání kontaktů s rodinou, s přáteli)

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou nejméně tři měsíce abstinující uživatelé ilegálních drog, alkoholu a patologičtí hráči, starší 18 let, v nepříznivé sociální situaci. Do programu mohou být přijímáni zájemci z celé ČR, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít.

Okruh osob:

 • osoby po absolvované střednědobé léčbě v PN
 • osoby po absolvované dlouhodobé léčbě v TK
 • osoby vracející se z výkonu trestu, vykonaném na speciálním oddělení věznice
 • osoby z ambulantní léčby abstinující alespoň tři měsíce

 

Hlavní zásady poskytované sociální služby

Dostupnost 

Služba je dostupná bez zbytečných odkladů, samozřejmě s ohledem na kapacitu služby. Všechny služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a etnickou příslušnost klienta, jeho politické a náboženské přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický i fyzický zdravotní stav (možnost odkladu služby z důvodu zdravotního stavu vyžadujícího akutní lékařskou péči), sexuální orientaci a předešlou kriminální činnost.

Služby jsou poskytovány česky a slovensky mluvícím osobám; osoby hovořící ostatními  jazyky, neslyšící a hluchoněmí si musí zajistit tlumočníka. Osobám s fyzickým postižením nejsme schopni službu zajistit z důvodu bariérovosti budovy.

 

Bezplatnost 

Ambulantní forma doléčovacího programu je poskytována zdarma.
V případě využití pobytové formy služby je cena 4 000,- Kč/měsíčně.

 

Bezpečí

Ve smyslu:

 • zachování mlčenlivosti v souladu se zákony ČR
 • bezpečného prostředí bez alkoholu a drog

 

Respekt a podpora základních práv klienta

Jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví. Respektujeme základní lidská práva klienta.

 

Individuální přístup ke klientovi

Každý klient je chápán jako individualita a jedinečná osobnost. Na základě jeho požadavků a očekávání je s ním vypracován Individuální plán, k jehož naplnění klient s pomocí pracovníka směřuje.


Dobrovolnost a vlastní iniciativa
ke změně

Pracovníci respektují dobrovolnost klienta v programu a podporují jeho vlastní aktivitu ke změně.

 

Spektrum nabízených služeb

Sociálně terapeutické činnosti,

jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobnostních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob prostřednictvím těchto služeb:

 • Psychoterapie individuální, skupinová, párová 
 • Individuální poradenství
 • Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, jako např. 

 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • Sociální práce, asistenční služba
 • Informační servis (zdravotně a sociálně-právní oblast)
 • Telefonické, písemné a internetové poradenství

 

Poskytnutí ubytování:

na dobu 6 měsíců, při zajištění podmínek pro:

 • úklid, praní ložního prádla a žehlení
 • celkovou hygienu těla
 • samostatnou přípravu stravy

Úhrada za pobytové služby je ve výši 4 000 Kč měsíčně.

 

Délka trvání programu:

je 9 měsíců  (absolvování min. 30 hodin terapeutického vedení a 15 hod. sociální práce). Při řádném dokončení programu má klient možnost prodloužit si smlouvu a na základě individuálního plánu využívat ambulantní formu programu další rok.

Struktura programu:

Program je rozdělen do dvou fází, přičemž přechod do vyšší fáze je stanoven nejen časově, ale hlavně naplněním cílů, které se k dané fázi vztahují. 

1. fáze (6 měsíců)

 • ubytování klienta, seznámení s domovním řádem, pravidly v bytě (u pobytové formy)
 • bližší seznámení s DCT
 • povinnost klienta navštěvovat 1x týdně skupinovou terapii (1,5 hod)
                                                  1x týdně individuální terapii (1 hod)
                                                  1x týdně sociální práce (1 hod)
                                                  1x týdně domovní skupina (1 hod)
                                                  Út – Čt – ranní skupiny (1 hod)
 • klient má práci
 • klient si hledá bydlení, kam se odstěhuje po skončení 1. fáze doléčovacího programu

 

2. fáze (3 měsíce)

 • Klient již bydlí samostatně
 • Jsou pro něj povinné pouze 2x skupinová či 2x individuální terapie/měsíc
 • Dle indiv. plánu využívá sociální práci.

 

Postup přijetí do programu:

Po telefonickém nebo e-mailovém kontaktu si na stránkách Oblastní Charity Třebíč 
http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/dolecovaci-centrum-trebic/ v sekci „Ke stažení“  stáhněte a vytiskněte

„Žádost o poskytnutí soc. služby Doléčovacího centra Třebíč“ (nebo Vám ji na požádání zašleme)

a vyplněnou spolu s „Životopisem“ (viz Pokyny k sepsání životopisu)

„Zhodnocením léčby“ odešlete, buď e-mailem nebo poštou na adresu:

Doléčovací centrum Třebíč
Karlovo náměstí 41/30 
Třebíč
674 01

Jakmile obdržíme tyto materiály, zkontaktujeme Vás a dohodneme si termín osobní schůzky u nás.

 

Důvody pro nepřijetí (odmítnutí) klienta:

 • Zájemce o sociální službu nespadá do cílové skupiny Doléčovacího centra Třebíč, neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • V posledních šesti měsících došlo k vypovězení smlouvy o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Kontakty:

Doléčovací centrum Třebíč patří mezi služby střediska sv. Vincence z Pauly.

Středisko sv. Vincence z Pauly

 • Terénní program AL PASO Vysočina
 • K - centrum NOE
 • Probační program MOST
 • Doléčovací program Třebíč
 • Centrum podpory rodin Ruth
 • Raná péče Třebíč
 • Humanitární pomoc

Vedoucí střediska sv. Vincence z Pauly        

skupinový psychoterapeut DCT                                 J. F. Žák

Mgr. Jaroslav František Źák

Karlovo nám. 41/30, Třebíč 674 01

tel. 608 808 025

e-mail: jaroslav.zak@trebic.charita.cz

 


Kordinátor, psychoterapeut DCT                                          Vítek Ivo                                       

Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS.                                                                          

Hybešova 10, Třebíč, 674 01

tel. 739 389 230

e-mail: ivo.vitek@trebic.charita.cz

 


Kontakt pro žádosti o doléčování - sociální pracovnice

Bc. Zdeňka Čiháková,   tel. 736 503 950

Bc. Milena Pálková,  tel. 734 288 500

Karlovo nám. 41/30, Třebíč, 674 01

e-mail: dolecovaci.centrum@trebic.charita.cz


Doléčovací centrum Třebíč sídlí v rohu Karlova nám.č. 41/30 (nad restaurací Třebíčanka).

 

Otevírací a provozní doba:

vždy na objednání:

Po:      8.00  – 18.00 

Út:       8.00  – 16.00 

St:       8.00  – 16.00

Čt:       8.00  – 16.00 

Pá:      8.00  – 14:00 

 

Kapacita služby:

 • Ambulantní (denní): 10 klientů
 • Pobytová: 4 klienti

 

Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

 • Máte právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, sociální, ekonomické či kulturní charakteristiky
 • Máte právo na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou
 • Máte právo být přijímán/a jako autonomní a odpovědná bytost
 • Máte právo být srozumitelným způsobem informován/a o terapeutickém procesu, abyste na něj mohl/a vědomě a dobrovolně přistoupit a o své léčbě kompetentně spolurozhodovat
 • Máte právo kdykoliv přestat využívat služby, a to i proti terapeutickému doporučení a bez dalších negativních důsledků pro sebe
 • Máte právo si podat stížnost a být informován/a o postupu při uplatňování stížnosti
 • Jde-li o psychoterapeutické léčení, máte právo se rozhodnout, zda hodláte do psychoterapie vstoupit, a pokud ano, s kým
 • Máte právo být srozumitelným způsobem informován/a o své prognóze, šancích na úzdravu, předpokládaných výsledcích léčby, jejích rizicích a o tom, jak můžete sám/a tyto výsledky ovlivnit

 

Povinnosti klientů

 • Abstinence od alkoholu, drog, marihuany i gamblingu.
 • Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek a jakékoliv manipulace s těmito látkami v prostorách zařízení.
 • Nepřípustnost fyzického a psychického násilí vůči ostatním klientům.
 • Povinnost nahlásit laps či relaps do 24 hodin.
 • Povinnost nahlásit změny v kontaktních údajích do 3 dnů.
 • Aktivní spolupráce – podpisem smlouvy se klient zavazuje k účasti a splnění alespoň 30 hodin terapeutického vedení a 15 hodin sociální práce podle dohodnutého harmonogramu.
 • Kontrola abstinence – povinnost podrobit se namátkovým testům na OPL.
 • Mlčenlivost - nevynášet informace ze skupin a nesdělovat informace o dalších klientech cizím osobám.

 

Sankce za porušení pravidel:

 • Upozornění
 • Podmínečné vyloučení
 • Ukončení poskytování služeb

 

Kritéria k ukončení služby

 • V případě závažného porušení pravidel DCT
 • Pokud klient požádá o ukončení sám, je mu doporučena jiná služba.

 

Podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání stížností:

 • každý klient Doléčovacího centra Třebíč nebo jeho zástupce má možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a pracovník je povinen mu s podáním stížnosti pomoci.
 • podání stížnosti není pro klienta nijak ohrožující a služby mu jsou dál poskytovány v plném rozsahu
 • pokud se klient přesto cítí podáním stížnosti ohrožen, může jej zastupovat jakákoliv fyzická nebo právnická osoby
 • stížnosti lze podat ústní (např. telefonicky) či písemnou formou (dopis, e – mail, Kniha stížností „Doléčovacího centra Třebíč“, anonymní stížnost do schránky „Anonymní stížnosti“, umístěná na chodbě zařízení spolu s psacími potřebami a papírem.

Vyřizování stížností:

 • každá stížnost je řešena neodkladně a písemně nejpozději v termínu do 30 dnů od jejího podání (doručení), za doručení odpovědi v termínu zodpovídá vedoucí zařízení
 • pokud se nepodaří vyřídit stížnost v časové lhůtě 30 dnů, je o tom stěžovatel ústně či písemně informován, spolu s nejbližším termínem vyřízení jeho stížnosti
 • stížnost na pracovníka řeší vždy jeho nadřízený viz. „Hierarchie podávání stížností“
 • vyřízené stížnosti ze schránky „Anonymní stížnosti“ jsou umístěny do 30 dnů na nástěnku vedle schránky
 • není – li stěžovatel s vyřízením své stížnosti spokojen, je oprávněn obrátit se na další nadřízené orgány či nezávislé instituce s žádostí o prošetření postupu. Viz. „Hierarchie podávání stížností“.

 

Hierarchie podávání stížností – vzestupně

          ⇓ ⇓ ⇓  

Sociální pracovníci:

Bc. Zdeňka Čiháková

tel. 736 503 950, e-mail: dolecovaci.centrum@trebic.charita.cz

 

Bc. Milena Pálková 

 tel. 734 288 500, e-mail: dolecovaci.centrum@trebic.charita.cz

Karlovo nám. 41/30, Třebíč, 674 01


         ⇓ ⇓ ⇓

Koordinátor Doléčovacího centra Třebíč

Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS.

Hybešova 10, 674 01 Třebíč; e-mail: ivo.vitek@trebic.charita.cz, tel.: 739 389 230


          ⇓ ⇓ ⇓ 

Vedoucí stř. sv. Vincence

Mgr. Jaroslav František Žák,

tel. 608 808 025, e-mail: jaroslav.zak@trebic.charita.cz


          ⇓ ⇓ ⇓

Ředitel Oblastní charity Třebíč

Mgr. Petr Jašek,

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, e-mail: petr.jasek@trebic.charita.cz, tel.: 568 408 471


           ⇓ ⇓ ⇓

Ředitel Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno; e-mail: oldrich.haicman@brno.charita.cz, tel.: 545 426 610


          ⇓ ⇓ ⇓ 

Instituce zabývající se ochranou lidských práv:

Ombudsman ČR

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Údolní 39, 602 00 Brno

e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888


          ⇓ ⇓ ⇓ 

Český helsinský výbor

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

e-mail: info@helcom.cz,tel.: 257 221 142


 

Zaručení diskrétnosti a ochrana osobních údajů

Při vstupu do programu podepisujete souhlas podle § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání informací o své osobě, které svým rozsahem odpovídá potřebám pro Vaše doléčování v Doléčovacím centru Třebíč.

Jedná se jmenovitě o:

 • Jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje
 • Zprávy ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení o Vaší dosavadní léčbě,
 • Stručné záznamy z průběhu samotného doléčovacího programu,
 • Údaje o sociální situaci (o finanční situaci, o dosaženém vzdělání, o pracovních zkušenostech, o rodinné situaci aj., které nám klient sám poskytne)

Přístup k těmto údajům (i v elektronické podobě) mají pouze členové týmu Doléčovacího centra Třebíč.

Do veškeré dokumentace, která je o Vás vedena, máte po požádání možnost nahlížet.

Informace o Vás si pracovníci sdělují pouze na poradě o klientech. Dalším osobám nejsou žádné informace o Vás bez Vašeho výslovného souhlasu sdělovány. Všichni pracovníci Doléčovacího centra Třebíč mají podepsanou mlčenlivost.

Váš osobní spis je veden po dobu Vašeho doléčovacího programu. Poté podléhá archivaci 15 let, po uplynutí této doby je skartován.

 

Kancelář na Karlově nám.