KLUBÍČKO Třebíč - Sociálně aktivizační služba

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina.

LINKA JPG RBG

KLUBÍČKO TŘEBÍČ - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Služba je registrována u MPSV pod č. 5085198
Odkaz na registr

UPOZORNĚNÍ:

SLUŽBA JE UZAVŘENA OD 22.12.2022 DO 2.1.2023 !!!

POSLÁNÍ:

"Podporujeme rodiny a osoby s dětmi do 18 let a těhotné ženy z Třebíče a okolí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat.“

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.


FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služba je poskytována jako služba ambulantní a terénní.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách služby na ulici L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč (vchod z boční uličky Pod Podloubím).      

Maximální okamžitá kapacita:  4 rodiny       

Provozní doba ambulantní formy služby:

 • Pondělí                 9:00 - 10:00             13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)
 • Úterý                     9:00 - 10:00             13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)
 • Středa                  9:00 - 10:00              13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)
 • Čtvrtek                 9:00 - 11:30              13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)
 • Pátek                    ZAVŘENO

Terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě
- buď v místě bydliště uživatele,
- nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně 40 kilometrů.

Maximální okamžitá kapacita: 4 rodiny

Terénní forma (město Třebíč a max. 40 km od Třebíče)

 • Pondělí                10:00 - 12:00             14:00 - 16:00
 • Úterý                    10:00 - 12:00             14:00 - 16:00
 • Středa                 10:00 - 12:00              14:00 - 16:00
 • Čtvrtek                10:00 - 12:00              14:00 - 16:00
 • Pátek                   ZAVŘENO

Termíny uzavření služby v období svátků a prázdnin:

 • První dva týdny v červenci
 • Od 22. 12. do 31. 12.

Provozní doba v období od 1. 7.  do 31. 8. a v období školních prázdnin:

 • Pondělí                9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)
 • Úterý                    9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)
 • Středa                 9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)
 • Čtvrtek                9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)
 • Pátek                   ZAVŘENO

Kontakt na službu

 

OKRUH OSOB   

Osoby a rodiny s nezaopatřenými dětmi do 18 let z Třebíče a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z těchto důvodů:

 • jsou v nepříznivé životní situaci, se kterou si nevědí rady (bydlení, finance, nezaměstnanost, rozvrat rodiny, kriminalita v rodině, osoby v evidenci OSPOD, sociálně znevýhodňující prostředí atp.)
 • nedokáží samostatně jednat s institucemi (soudní příkazy, obsílky, předvolání, zdravotní dokumentace, odvolání, žádosti, vyplnění formulářů, doprovod atp.)
 • jsou ohroženy nevhodným či rizikovým chováním v rodině (záškoláctví, šikana, gamblerství, zneužívání omamných a psychotropních látek, agresivita, ohrožování mravní výchovy apod.)
 • nemohou navázat vztah se společenským prostředím (kulturně – vzdělávací akce, sportovní aktivity, prezentační akce)
 • žijí v prostředí ohrožujícím vývoj dítěte – životní styl (hygienické návyky, stravovací návyky, režim dne), nevhodné trávení volného času, negramotnost rodičů, nízká motivace rodičů ke vzdělávání dětí, nevyhovující podmínky k bydlení aj.

Osobám, které nespadají do okruhu osob, zprostředkujeme kontakty na jiné poskytovatele služeb.

CÍLE

 • rodiny a osoby s dětmi znají své možnosti, práva a povinnosti
 • rodina či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na řešení své nepříznivé životních situace – spolupracuje při hledání vhodného bydlení, učí se hospodařit se svými financemi, má vyřízené dávky SSP, je zaměstnaná nebo zná možnosti svého uplatnění, pracuje na zmírnění následků svého rizikového chování
 • rodina aktivně využívá možnosti podpory při jednání s úřady a organizacemi
 • rodina či osoba s dětmi se zapojuje do společenského dění
 • rodina či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na snížení rizik ohrožujících vývoj dětí  - účast na povinné předškolní a školní docházce, aktivní účast zodpovědné osoby na přípravě dítěte do školy, aktivní využívání doporučených služeb ze strany OSPOD týkajících se podpory při výchově a vzdělávání jejích dětí, účast na vhodných volnočasových aktivitách, aktivní spolupráce na zlepšování životního stylu a životních podmínek, rodiče znají možnosti zvýšení své vzdělanosti

ZÁSADY

 • Dodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých
 • Respektování volby uživatelů - při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou s porozuměním důsledkům své volby
 • Individuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování
 • Podporování uživatele při aktivním řešení jeho životní situace
 • Dobrovolnost - uživatel služby, případně jeho zákonný zástupce se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit
 • Bezplatnost - základní činnosti v rámci služby jsou poskytovány zdarma
 • Zajištění kvality poskytované služby
 • Dodržování etického kodexu organizace