KLUBÍČKO TŘEBÍČ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


POSLÁNÍ:

,,Podporujeme rodiny s dětmi z Třebíče a okolí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat.“

 

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služba je poskytována jako služba ambulantní a terénní.

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách služby na ulici L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč - vchod z boční uličky ,,Pod Podloubím".      

Maximální okamžitá kapacita:  4 rodiny, v případě skupinové aktivity 10 rodin        

Ambulantní forma

Pondělí                9,00 – 10,00

Úterý                    9,00 – 10,00

Středa                  9,00 – 10,00

Čtvrtek                 9,00 – 11,30      

Pátek                    ZAVŘENO

                                                                                

Terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě, buď v místě bydliště uživatele, nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně 40 kilometrů.

Maximální okamžitá kapacita: 4 rodiny

Terénní forma (město Třebíč a max. 40 km od Třebíče)

Pondělí                    10,00 – 12,00  13,00 - 16,00

Úterý                        10,00 – 12,00  13,00 - 16,00

Středa                      10,00 – 12,00  13,00 - 16,00

Čtvrtek                     10,00 – 12,00  13,00 - 16,00

Pátek                        ZAVŘENO

 

OKRUH OSOB   

Osoby a rodiny s nezaopatřenými dětmi do 26 let z Třebíče a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z těchto důvodů:

 • žJsou v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady (bydlení, finance, nezaměstnanost, rozvrat rodiny, kriminalita v rodině, osoby v evidenci OSPOD, sociálně znevýhodňující prostředí atp.)
 • žNedokáží samostatně jednat s institucemi (soudní příkazy, obsílky, předvolání, zdravotní dokumentace, odvolání, žádosti, vyplnění formulářů, doprovod, atp.)
 • žJsou ohroženy nevhodným či rizikovým chováním v rodině (záškoláctví, šikana, gamblerství, zneužívání OPL, agresivita, ohrožování mravní výchovy, atp.)
 • žNemohou navázat vztah se společenským prostředím (kulturně – vzdělávací akce, sportovní aktivity, prezentační akce)
 • žŽijí v prostředí ohrožující vývoj dítěte – životní styl (hygienické návyky, stravovací návyky,  režim dne), nevhodné trávení volného času,  negramotnost rodičů, nízká motivace rodičů ke vzdělávání dětí, nevyhovující podmínky k bydlení atp.

Osobám, které nespadají do okruhu osob zprostředkujeme kontakty na jiné poskytovatele služeb.

 

CÍLE

 • žrodiny a osoby s dětmi znají své možnosti, práva a povinnosti
 • žrodina či osoby s dětmi aktivně spolupracuje na řešení své nepříznivé životních situace – spolupracuje při hledání vhodného bydlení, učí se hospodařit se svými financemi, má vyřízené dávky SSP, je zaměstnaný nebo zná možnosti svého uplatnění, pracuje na zmírnění následků svého rizikového chování,
 • žrodina aktivně využívá možnosti podpory při jednání s úřady a organizacemi
 • žrodina či osoby s dětmi se zapojuje do společenského dění
 • žrodina či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na snížení rizik ohrožující vývoj dětí  - účast na povinné předškolní a školní docházce, aktivní účast zodpovědné osoby na přípravě dítěte do školy, aktivní využívání doporučených služeb ze strany OSPOD týkajících se podpory při výchově a vzdělávání jejich dětí, účast na vhodných volnočasových aktivitách, aktivní spolupráce na zlepšování životního stylu a životních podmínek, rodiče znají možnosti zvýšení své vzdělanosti

 

ZÁSADY

 • žDodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých.
 • žRespektování volby uživatelů – při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou s porozuměním důsledků své volby.
 • žIndividuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
 • žPodporování uživatele při aktivním řešení jeho životní situace
 • žDobrovolnost - uživatel služby, případně jeho zákonný zástupce se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit.
 • žBezplatnost – základní činnosti v rámci služby jsou poskytovány zdarma
 • žZajištění kvality poskytované služby.
 • žDodržování etického kodexu organizace