KLUBÍČKO TŘEBÍČ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


POSLÁNÍ:

"Podporujeme rodiny a osoby s dětmi do 18 let a těhotné ženy z Třebíče a okolí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat.“

 

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služba je poskytována jako služba ambulantní a terénní.

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách služby na ulici L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč (vchod z boční uličky Pod Podloubím).      

Maximální okamžitá kapacita:  4 rodiny       

Ambulantní forma

Pondělí                 9:00 - 10:00             13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)

Úterý                     9:00 - 10:00             13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)

Středa                  9:00 - 10:00              13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)

Čtvrtek                 9:00 - 11:30              13:00 - 14:00 (individuální školní příprava)

Pátek                    ZAVŘENO

                                                                                

Terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě buď v místě bydliště uživatele, nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně 40 kilometrů.

Maximální okamžitá kapacita: 4 rodiny

Terénní forma (město Třebíč a max. 40 km od Třebíče)

Pondělí                10:00 - 12:00             14:00 - 16:00

Úterý                    10:00 - 12:00             14:00 - 16:00

Středa                 10:00 - 12:00              14:00 - 16:00

Čtvrtek                10:00 - 12:00              14:00 - 16:00

Pátek                   ZAVŘENO

 

Termíny uzavření služby v období svátků a prázdnin:

První dva týdny v červenci

Od 22. 12. do 31. 12.

 

Provozní doba v období od 1. 7. do 31. 8. a v období školních prázdnin:

Pondělí                9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)

Úterý                    9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)

Středa                 9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)

Čtvrtek                9:00 - 11:00 (ambulance)             12:00 - 14:00 (terén)

Pátek                   ZAVŘENO

 

OKRUH OSOB   

Osoby a rodiny s nezaopatřenými dětmi do 18 let z Třebíče a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z těchto důvodů:

 • žjsou v nepříznivé životní situaci, se kterou si nevědí rady (bydlení, finance, nezaměstnanost, rozvrat rodiny, kriminalita v rodině, osoby v evidenci OSPOD, sociálně znevýhodňující prostředí atp.)
 • žnedokáží samostatně jednat s institucemi (soudní příkazy, obsílky, předvolání, zdravotní dokumentace, odvolání, žádosti, vyplnění formulářů, doprovod atp.)
 • žjsou ohroženy nevhodným či rizikovým chováním v rodině (záškoláctví, šikana, gamblerství, zneužívání omamných a psychotropních látek, agresivita, ohrožování mravní výchovy apod.)
 • žnemohou navázat vztah se společenským prostředím (kulturně – vzdělávací akce, sportovní aktivity, prezentační akce)
 • žžijí v prostředí ohrožujícím vývoj dítěte – životní styl (hygienické návyky, stravovací návyky, režim dne), nevhodné trávení volného času, negramotnost rodičů, nízká motivace rodičů ke vzdělávání dětí, nevyhovující podmínky k bydlení aj.

Osobám, které nespadají do okruhu osob, zprostředkujeme kontakty na jiné poskytovatele služeb.

 

CÍLE

 • žrodiny a osoby s dětmi znají své možnosti, práva a povinnosti
 • žrodina či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na řešení své nepříznivé životních situace – spolupracuje při hledání vhodného bydlení, učí se hospodařit se svými financemi, má vyřízené dávky SSP, je zaměstnaná nebo zná možnosti svého uplatnění, pracuje na zmírnění následků svého rizikového chování
 • žrodina aktivně využívá možnosti podpory při jednání s úřady a organizacemi
 • žrodina či osoba s dětmi se zapojuje do společenského dění
 • žrodina či osoba s dětmi aktivně spolupracuje na snížení rizik ohrožujících vývoj dětí  - účast na povinné předškolní a školní docházce, aktivní účast zodpovědné osoby na přípravě dítěte do školy, aktivní využívání doporučených služeb ze strany OSPOD týkajících se podpory při výchově a vzdělávání jejích dětí, účast na vhodných volnočasových aktivitách, aktivní spolupráce na zlepšování životního stylu a životních podmínek, rodiče znají možnosti zvýšení své vzdělanosti

 

ZÁSADY

 • žDodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých
 • žRespektování volby uživatelů - při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou s porozuměním důsledkům své volby
 • žIndividuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování
 • žPodporování uživatele při aktivním řešení jeho životní situace
 • žDobrovolnost - uživatel služby, případně jeho zákonný zástupce se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit
 • žBezplatnost - základní činnosti v rámci služby jsou poskytovány zdarma
 • žZajištění kvality poskytované služby
 • žDodržování etického kodexu organizace