Paprsek naděje

Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

Spolufinancováno Evropskou unií a Krajem Vysočina.


Služba je registrována u MPSV pod č. 7978014  
Odkaz na registr


Kontakt

Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč

telefon:  568 420 200                    
e-mail: paprsek@trebic.charita.cz 

Ambulantní forma služby: Po - Pá 8:00 - 16:00
Terénní forma služby: Po - Čt 8:00 - 16:00, Pá 8:00 - 14:00

 

Kontakty na náš tým

Mgr. Jindřiška Šmejkalová, koordinátor realizace projektu Paprsek naděje:
e-mail: paprsek@trebic.charita.cz                    
tel: 776 274 311

Pracovníci:

Mgr. Michaela Křížová, sociální pracovnice, socialni1paprsek@trebic.charita.cz, 733 676 764

Šárka Tomanová, DiS., sociální pracovnice, socialni2paprsek@trebic.charita.cz, 603 567 533

Mgr. Lenka Peroutková, sociální pracovnice – terén, teren2paprsek@trebic.charita.cz, 732 214 803

Radka Kašpárková, pracovnice v sociálních službách, instruktorpaprsek@trebic.charita.cz, 736 611 539

Bc. Kristina Šidlová, pracovnice v sociálních službách - terén, terenpaprsek@trebic.charita.cz,734 647 831

Bc. Alena Vybíralová, DiS., sociální pracovnice, socialni3paprsek@trebic.charita.cz, 739 554 265

Mgr. Tomáš Barák, DiS., vedoucí střediska sv. Benedikta (Domovinka, Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS) 
e-mail: tomas.barak@trebic.charita.cz              
tel: 776 252 615

Týdenní programy 

Pondělí 28. listopadu 2022

Pouze předem domluvené individuální schůzky s klíčovým pracovníkem

Úterý 29. listopadu 2022

9:00 - 11:30          komunita (zapisovat se) - v Paprsku naděje + možnost připojení přes Skype

12:30 - 13:00        duchovní okénko - v Paprsku naděje + možnost připojení přes Skype

14:00 - 15:30        bowling (U Kmotra)

Středa 30. listopadu 2022

8:30 - 11:30           tvůrčí dílny - možnost drátkování s Marií H. (zapisovat se)

Čtvrtek 1. prosince 2022

12:00 - 15:00         posezení v Paprsku naděje (první čtvrtek v měsíci)

Pátek 2. prosince 2022

12:00 - 15:00         tvůrčí dílny (zapisovat se)

 

Poslání a cíle

POSLÁNÍ

Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat službu sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocněním. Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládání každodenního života. Službu poskytujeme v prostorách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů služby nebo na jiném dohodnutém místě.

CÍLE

Cíle služby vychází z nepříznivé sociální situace uživatelů, pomáhají a podporují uživatele:

      • zvládat dovednosti každodenního života, jako je hospodaření s finančními prostředky, cestování, orientace v neznámém prostředí, nakupování, vaření, hygiena, úklid, praní, údržba šatstva, drobná domácí údržba, telefonování, internet apod.
      • využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá občanská práva. Zvládat samostatně komunikovat s úřady a institucemi, využívat společností nabízené možnosti jako je kulturní a sportovní vyžití, návštěva restaurace, spotřebitelské služby (kadeřnictví, obchody) atd.
      • zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat volný čas, rozvíjet svoje pracovní schopnosti a dovednosti
      • zastávat různé sociální role jako je zaměstnanec, partner, rodič, kamarád, člen zájmového klubu, politické strany apod.

Zásady a poskytované činnosti

ZÁSADY

      • služba zachovává lidskou důstojnost.
      • služba respektuje individualitu, tempo a možnosti každého uživatele.
      • služba zachovává rovný přístup k uživatelům
      • mezi uživatelem a pracovníkem udržuje služba partnerský vztah na profesionální rovině, nenahrazuje rodinu, přátele.
      • služba podporuje nezávislost a samostatnost, neděláme za uživatele nic, co zvládne sám.
      • služba respektuje svobodné rozhodování o vlastním životě uživatelů

Pracovníci Centra jsou povinni se řídit Mezinárodním etickým kodexem sociální práce, Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky a Kodexem Charity České republiky.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

      • nácvik praktických dovedností - vaření, praní, nakupování, úklid, finanční hospodaření, obsluha telefonu a PC, drobné údržbářské práce
      • podpora při uplatnění na trhu práce
      • doprovod a podpora při komunikaci s úřady a institucemi
      • pomoc při vyplňování žádostí, formulářů, informační servis
      • podpora při naplnění volného času a plánování režimu dne
      • zprostředkování kontaktu s lidmi s obdobnými problémy
      • podpora při péči o sebe a vztahy
      • podpora při přijetí onemocnění
      • zprostředkování dalších služeb
      • duchovní podpora

Pravidla pro podávání stížností

Hlavním zájmem Paprsku naděje - Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč (dále jen Centra) je spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a jejich co nejvyšší kvalita. Centrum proto stojí o vyjádření názorů uživatelů k poskytování služeb, která mohou ovlivnit a zlepšit jejich současný stav.

Uživatel může vyjádřit:

 • stížnost – vše, co mu vadí, co se mu nelíbí
 • připomínku, námět – co mu ve službě chybí, co by se dalo zlepšit

Uživatel má právo vyjádřit se:

 • ke službě, kterou vnímá jako porušující lidská práva a důstojnost
 • ke způsobu či kvalitě poskytované služby
 • k práci či chování pracovníků Centra
 • k chování ostatních uživatelů služby
 • k organizačním a provozním záležitostem
 • k materiálnímu vybavení Centra
 • k řešení stížností

Stěžovat si a podávat připomínky mohou:

 • uživatel služby
 • rodinní příslušníci uživatelů a osoby jim blízké
 • jakýkoliv občan
 • kontrolní a inspekční orgány
 • organizace zabývající se ochranou lidských práv

Uživatel může požádat o pomoc při podání stížnosti a připomínky nezávislého zástupce:

 • osobu uvnitř Centra, které nejvíc důvěřuje
 • osobu mimo Centra dle své volby (blízkou osobu, právního zástupce, organizaci zabývající se ochranou lidských práv)

Forma podání stížnosti a připomínek:

Stížnosti a připomínky mohou být podány anonymně i neanonymně těmito způsoby:

 • písemně na adresu Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč, Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč
 • písemně předány jakémukoliv pracovníkovi Centra
 • e-mailem na adresu paprsek@trebic.charita.cz
 • telefonicky na tel. číslech 568 420 200 nebo 776 274 311
 • vložit do schránek k tomu určených v chodbě Centra
 • ústně jakémukoliv pracovníkovi Centra

Způsob a termín řešení

Stížnosti řeší koordinátor Centra Mgr. Jindřiška Šmejkalová. Stěžovateli bude předáno písemné vyjádření k podané stížnosti nejdéle do tří týdnů od jejího obdržení. Při anonymně podané stížnosti bude výsledek řešení zveřejněn na nástěnce v prostorách Centra a na internetových stránkách organizace (www.trebic.charita.cz).

Stížnosti na koordinátora zařízení řeší vedoucí Paprsku naděje Mgr. Tomáš Barák (stížnost je nutno podat písemně).

Připomínky a náměty budou projednány buď individuálně, nebo na komunitním setkání v Centru v nejbližším možném termínu.

Odvolání

V případě nespokojenosti s řešením stížnosti koordinátora je možno se písemně odvolat k vedoucímu Paprsku naděje, v případě nespokojenosti s řešením stížnosti vedoucího Paprsku naděje je odvolacím orgánem ředitel OCHT. Tyto subjekty odvolání nebo stížnost do 14 dnů prošetří a do tří týdnů oznámí písemně stěžovateli výsledek.

Hierarchie pro přijetí stížnosti a odvolání

Český helsinský výbor (kontakt: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. č.: 220 515 188, e-mail: sekr@helcom.cz

Veřejný ochránce práv ombudsman (kontakt: Údolní 39, 602 00 Brno, tel. č.: 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (kontakt: MPSV Na Poříčím právu 1/367, 128 01 Praha 2, tel. č.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz)

Krajský úřad Jihomoravského kraje (kontakt: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel. č.: 541 651 111)

Ředitel Diecézní charity Brno (kontakt: DCHB, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno, tel. č.: 545 426 610, e-mail: oldrich.haicman@brno.charita.cz)

Ředitel Oblastní charity Třebíč (kontakt: OCHT, Mgr. Petr Jašek, MBA, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, Tel.: 608 710 048, e-mail: petr.jasek@trebic.charita.cz

Vedoucí Paprsku naděje (kontakt: OCHT, Mgr. Tomáš Barák, Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč, tel. 776 252 615 , e-mail: tomas.barak@trebic.charita.cz)

Koordinátor Centra, Mgr. Jindřiška Šmejkalová (Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč, tel. 568 420 200, 776 274 311, e-mail: paprsek@trebic.charita.cz)↑

Pracovník Centra

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 18–70 let trpící duševním onemocněním, kteří potřebují získat schopnosti a dovednosti k samostatnému zvládání každodenního života.

Z diagnostického hlediska se jedná o osoby s těmito diagnózami:

      • organické duševní poruchy (okruh diagnóz F06 – F07)
      • schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (okruh diagnóz F20 – F29)
      • poruchy nálady (okruh diagnóz F30 – F39)
      • neurotické, stresové a somatoformní poruchy (okruh diagnóz F40 – F49)
      • poruchy osobnosti (okruh diagnóz F60 – F62)

Službu neumíme poskytnout:

      • lidem, kteří potřebují individuální celodenní péči
      • lidem, kterým trvalý stav nedovoluje kontrolovat své chování
      • ambulantní formu služby lidem, kteří potřebují bezbariérové prostředí
      • lidem s úplnou ztrátou sluchu či zraku

Ambulantní formu služby poskytujeme uživatelům s bydlištěm v okrese i mimo okres Třebíč. Terénní formu služby poskytujeme v rámci okresu Třebíč a také na místě, kde se uživatel přirozeně nachází, v dojezdové vzdálenosti 40 km od Třebíče v kraji Vysočina, pokud uživatel do budoucna plánuje návrat do okresu Třebíč.