Probační programy MOST

PROBAČNÍ PROGRAM MOST PRO MLADISTVÉ

POSLÁNÍ

Posláním PP je nabídnout mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života.

PP Most je výchovné opatření, které formou výchovy, psychoterapie a sociální práce pomáhá mladistvému odstranit příčiny, které ho přivedly do konfliktu se společností.

PRINCIPY

     • individuální přístup ke účastníkovi probačního programu
     • program vychází z individuálních potřeb účastníka
     • respekt a podpora základních práv účastníka PP, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví
     • dobrovolnost a vlastní iniciativa účastníka ke změně

CÍLE

Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.

CÍLOVÁ SKUPINA

Probační program Most (PP) je určen pro mladistvé účastníky od 15 do 18 let, ale i pro osoby nepříliš překračující věk mladistvého. Účastník musí být experimentátorem nebo uživatelem omamných a psychotropních látek, včetně alkoholu a léků, a to především v momentě, kdy se provinění dopustil. Do programu jsou prostřednictvím střediska Probační a mediační služby v Třebíči zařazováni mladiství se závažnějším patologickým chováním spojeným s pácháním trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

      • výchovně-vzdělávací aktivity zaměřené na korekci vztahově-postojových vlastností osobnosti
      • sociální práce, sociální výcvik, sociální poradenství
      • odborné psychologické poradenství
      • psychoterapie párová, rodinná, individuální
      • nácvik sociálních dovedností v terénu

PROBAČNÍ PROGRAM MOST PRO DOSPĚLÉ

POSLÁNÍ


Posláním Probačního programu MOST pro dospělé je podpora resocializace a snižování recidiv trestné činnosti u dospělých pachatelů trestné činnosti na okrese Třebíč, formou individuální práce a to zejména postupným přijímáním odpovědnosti za své chování a důsledky páchané trestné činnosti. 

CÍLE

Cílem Probačního programuje MOST pro dospělé je korekce naučených vzorců chování, které dovedly klienta k páchání trestné činnosti, kompenzace případných osobnostních deficitů a postupné přijetí odpovědnosti za spáchané trestné činy.

Dalším cílem je pochopení dopadu trestné činnosti na oběť a snaha o narovnání vztahu mezi pachatelem a poškozeným.

CÍLOVÁ SKUPINA

Probační program MOST pro dospělé je určen pro dospělé pachatele trestné činnosti včetně recidivistů a zejména pro pachatele, kteří přímo či nepřímo poškodili fyzickou osobu. Do programu jsou zařazováni prostřednictvím střediska PMS Třebíč nebo na základě rozhodnutí soudu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Jedná se o povinnost uloženou dle §48 odst. 4  zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Probační program MOST pro dospělé může být nástrojem podle výše uvedeného zákona pro bod b) „podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy“  a dále pro bod e) „podrobit se vhodným programům psychologického poradenství“.

Do programu jsou zařazováni i klienti bez uložení povinnosti soudem, na základě dohody se Střediskem PMS. Program je postaven na individuálním přístupu ke klientovi a předpokládá jistou dávku motivace ze strany klienta. Klient nemůže být ke vstupu do programu nucen. U dospělých osob nelze většinou očekávat, na rozdíl od mladistvých, výraznější změnu osobnostní struktury. Proto se program zaměřuje spíše na korekci naučených vzorců chování, které dovedly klienta k páchání trestné činnosti, kompenzaci případných osobnostních deficitů a postupné přijetí odpovědnosti za spáchané trestné činy. Klient by měl získat náhled na svoje chování a naučit se funkčním způsobem zvládat vlastní osobnostní specifika tak, aby dokázal dlouhodobě žít v souladu se zákonnými normami. 

Probační program MOST pro dospělé je určen pro dospělé pachatele trestné činnosti včetně recidivistů a zejména pro pachatele, kteří přímo či nepřímo poškodili fyzickou osobu. Do programu jsou zařazováni prostřednictvím střediska PMS Třebíč nebo na základě rozhodnutí soudu. Standardní délka programu je stanovena na 6 měsíců, při absolvování minimálně 20 konzultací.

 Bližší informace na tel. 739 389 230, Ing. Mgr. Ivo Vítek

Podporují nás