Více informací

Registrační číslo služby: 7154342
Odkaz na registr MPSV: Registr poskytovatelů sociálních služeb

CÍLOVÁ SKUPINA

Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Osoby v krizi tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a osob s trestní minulostí, starší
18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu a krizová situace celé rodiny je tak více prohlubována.

CÍLE SLUŽBY

 • klient, který je schopen minimalizovat rizika vyplývající z jeho způsobu života
 • klient, který je schopen se samostatně rozhodovat a plánovat
 • klient, který umí navázat společenské vztahy, nacházet jiné zdroje pomoci, a tím posilovat své začleňování do života společnosti

ZÁSADY SLUŽBY

 • aktivní přístup klienta – klient se aktivně podílí na řešení své nepříznivé sociální situace
 • individuální přístup ke klientovi – klient má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají, jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně
 • zachovávání lidské důstojnosti – ke klientovi je přistupováno jako k rovnocennému partnerovi s ohledem na jeho lidská práva a důstojnost
 • diskrétnost – pracovníci jsou si vědomi toho, že klient může být ve své situaci okolím stigmatizován; bez souhlasu klienta nesmí být o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu vyjma důvodů stanovených zákonem
 • anonymita – služba může být osobám poskytována anonymně (podmínkou pro poskytnutí služby není nutné uvádět osobní údaje)

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Individuální rozhovor

Je základní prvek individuální práce s klientem, který slouží k navození atmosféry důvěry
a spolupráce, k motivaci a uvědomování si vlastních cílů, kterých chce klient za pomoci a podpory pracovníka dosáhnout.

Písemný kontakt

Slouží především k udržování kontaktu a navazování důvěry v době, kdy je klient ještě ve výkonu trestu. Společně s pracovníkem se touto formou připravují na výstupní den, na postupné začleňování klienta do společnosti.

Beseda

Hromadná informační akce pro potenciální klienty přímo v objektu věznic. Účastníci se dozvědí základní informace o programu, seznámí se s konkrétními pracovníky, mohou se zapojit do diskuse.

Depistáž

Slouží k vyhledávání k potenciálních klientů služby. Osobám je představena sociální služba, nabídnuto zprostředkování základního sociálního poradenství a dalších návazných služeb.

NABÍZÍME

 • individuální poradenství
 • informační servis
 • pomoc v krizové situaci
 • motivační rozhovory
 • nácvik osobních sociálních dovedností
 • asistenční službu (doprovody)
 • zprostředkování dalších návazných služeb

PROVOZNÍ DOBA

V pracovní dny od 8:00 do 16:30.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

AL PASO Vysočina působí v okresech:

 • Třebíč
 • Jihlava
 • Pelhřimov
 • Havlíčkův Brod
 • Žďár nad Sázavou

Osobní schůzka probíhá dle individuální domluvy s klientem.

KAPACITA SLUŽBY

 • maximální okamžitá kapacita jsou 4 klienti