Podněty a stížnosti

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ

Podnětem je jakýkoliv návrh či stížnost na průběh poskytované služby, na chování pracovníků služby a další skutečnosti, které s poskytováním sociální služby přímo souvisí. Podněty slouží k zvyšování kvality poskytované služby.

Komu lze podnět podat?

  1. pracovníkům klubu Ambrela
  2. vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Mgr. Marie Pořízové 

Jakou formou?

  1. ústně: osobně, telefonicky
  2. písemně:

2.1 do „Schránky stížností“, „Schránky přání, připomínek a námětů“ (na zdi vedle kanceláře pracovníků Nízkoprahového klubu Ambrela na ulici L. Pokorného 15)

2.2 e-mailem, zprávou na facebooku (Ambrela Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), dopisem do poštovní schránky (L. Pokorného 15, Třebíč)        

Jak se bude podnět řešit?

  1. Podnět projednávají pracovníci klubu na nejbližší poradě, o výsledku musí pracovníci podavatele vyrozumět do 3 týdnů od podání podnětu.
  2. Je-li podnět podán písemně do „Schránky stížností“ nebo „Schránky návrhů“, bude odpověď zveřejněna na nástěnce v klubovně v prostorách Nízkoprahového klubu Ambrela na ulici L. Pokorného 15, kde bude viset 3 týdny.
  3. Je-li stížnost podaná písemně e-mailem nebo zprávou na facebooku, odpovíme tou samou formou, jako podavatel (tj. e-mailem nebo zprávou na facebook)
  4. Je-li stížnost podána dopisem přes poštovní schránku, odpovíme taktéž dopisem na uvedenou adresu, pokud adresa uvedena nebude, bude odpověď na nástěnce v klubovně v prostorách nízkoprahového klubu Ambrela na ulici L. Pokorného 15, popř. na facebookových stránkách.   

Je možno se odvolat v případě, že podavatel nebude spokojen s řešením podnětu?

Pokud podavatel nebude souhlasit s řešením podnětu, může se do 14ti  dnů od doručení odpovědi na podnět písemně odvolat, a to k řediteli Oblastní charity Třebíč (kontakt viz tabulka níže). V případě, že i tak nebude spokojen/a s odpovědí, či na podnět nebude reagováno, má právo se odvolat k výše postaveným osobám dle tabulky.

Tabulka kontaktů pro podání podnětů a k odvolání:

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

-----

Pracovníci  klubu Ambrela

L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

734 435 480

ambrela@trebic.charita.cz

Mgr. Marie Pořízová

Vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

736 529 299

marie.porizova@trebic.charita.cz

Mgr. Petr Jašek

Ředitel Oblastní charity Třebíč

L. Pokorného 15, 
674 01 Třebíč

568 408 471,
608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing. Oldřich Haičman, MBA

Ředitel Diecézní charity Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

545 426 610

oldrich.haicman@brno.charita.cz

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

veřejná ochránkyně práv - ombudsman

Údolní 39, 
602 00 Brno

542 542 888 
542 542 777

podatelna@ochrance.cz