Kontakty        Foto        Články        Dokumenty ke stažení       Podporují nás

Azylový dům pro muže

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  

 

AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A ŽENY

(dříve DOMOV PRO MATKY TŘEBÍČ)

 

 

POSLÁNÍ

Posláním Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy (dále AD) je poskytovat ubytování, podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, a vytvářet podmínky pro rozvoj dětí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci přednostně z města a regionu Třebíče
 • rodiče a ženy svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka

 

ZÁSADY

 • DODRŽOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ

Pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob.

 • RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE

Uživatel má možnost účastnit se rozhodování ve všech záležitostech, které se ho týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány.

 • FLEXIBILITA A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM

Pomoc vychází z individuálních potřeb a cílů uživatele, pracovníci na ně reagují a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.

 • POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ A SEBEHODNOCENÍ UŽIVATELŮ

Pomoc vede k prohloubení vztahů rodičů s dětmi, nabízí pozitivní vzory a alternativy, zlepšuje zvládání komunikace a řešení problémů ve vztazích. Podporuje uživatele k návratu do společnosti.

 

CÍLE SLUŽBY

 1. uživatelé získají přístřeší na dobu potřebnou ke změně naléhavé sociální situace – k nalezení vlastního bydlení
 2. uživatelé mají podmínky pro přípravu stravy a celkovou hygienu
 3. uživatelé se orientují v síti služeb, umějí využívat služeb místních veřejných institucí a žijí v souladu se způsobem života většinové společnosti

 

POPIS POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 1. UBYTOVÁNÍ
 • na dobu nezbytně nutnou (zpravidla na 1 rok)
 • kapacita 18 bytových jednotek (s 55 lůžky) se základním vybavením pro rodiče s dětmi
 • pro samotné ženy 1 bytová jednotka (s 6 lůžky)

 

 1. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
 • Osobám poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

 

3. ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

 • jsou poskytovány uživatelům v rámci základních činností poskytovaných v azylových domech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedou je pracovnice zařízení, přednášky a besedy jsou zajišťovány externími odborníky a lektory,
 • pomáhají uživatelům uplatnit jejich práva a oprávněné zájmy, posilovat rodičovské kompetence, obstarat osobní záležitosti, zajistit chod domácnosti, podporují vytváření základních pracovních návyků, vedou k nácviku a k získání sociálních dovedností, které umožní snazší začlenění do života většinové společnosti,uživatelé mají možnost získat darované ošacení, hygienické potřeby nebo potraviny.

 

 1. PROGRAMY ZAŘÍZENÍ
 • Finanční plánování
  Motivuje uživatele k aktivnímu řešení své finanční situace, vysvětluje pojmy, směřuje k přiznání si i negativních skutečností, učí zvládnout početní operace, které jsou potřebné k získání dovednosti hospodařit. Umožňuje zabezpečit dostatek základních potravin na celý měsíc a využít vlastní spořící program.
 • Vaříme chutně a levně
  Rozvíjí dovednost plánovat jídelníček dle aktuální situace uživatele, zajistit potřebné suroviny, přípravovat základní i složitější pokrmy, předávat si zkušenosti, respektovat druhého.
 • Videotrénink interakcí
  Intervenční metoda, která prohlubuje a uzdravuje vztah mezi rodičem a dítětem.
 • Rodič a dítě
  Podporuje sebejistotu rodiče v běžných úkonech při péči a rozvoji dítěte, a matku v péči o sebe v době těhotenství a po porodu.
 • Práce s počítačem
  Zdokonaluje dovednost uživatele používat počítač a internet.

 

Úhrada za služby:

 • Samotná žena 120, - Kč/den
 • Rodič 100,- Kč/den
 • Dítě 50,- Kč/den

Zde můžete zhlédnout video o Azylovém domě pro rodiče s dětmi a ženy