Kodex práv účastníků programu

Poskytovatel preventivních programů se zavazuje k dodržování Kodexu práv účastníka programu: 

  1. právo na důstojnost, autonomii, respekt, zdraví a bezpečnost ze strany pracovníků i ostatních (je zajištěna ochrana před reálným nebo hrozícím tělesným trestem, fyzickým, emočním či jiným zneužíváním)
  2. právo na ochranu osobní svobody, soukromí a osobních údajů, právo na vzdělání, svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací
  3. program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický, fyzický nebo zdravotní stav a socioekonomické možnosti účastníků programu
  4. účastník programu je jasně a včasně informován o programu, formě, obsahu, délce, pravidlech, cílech, rizicích a opatřeních vyplývajících z nedodržení pravidel
  5. účastník programu je informován o předpokládaném přínosu programu a pravidlech umožňujících jeho dosažení
  6. účastník programu má právo znát způsob vedení, uchovávání a zabezpečení dokumentace o programu (anonymní zpětné vazby, jejich vyhodnocení, Zprávy o průběhu programu)
  7. účastník programu má právo podat stížnost – je stanoven postup přijímání, vyřizování a dokumentování stížností, se kterými je seznámen
  8. program, jeho podmínky a případná omezení jsou konána na základě informovaného souhlasu účastníka programu. Je zaručena důvěrnost informací, nejsou evidovány a poskytovány jmenovité informace o účastnících programu. Dokumentace je zabezpečena proti zneužití - souvisí s povinnou mlčenlivostí
  9. je respektována svobodná vůle účastníků programu – mají právo se podílet na plánování náplně programu a nejsou nuceni k zapojení se do připravených činností