PRIMÁRNÍ PREVENCE

IMG_20210929_113725

Kontakt 

Koordinátorka služby Bc. Kateřina Košťálová
Info o službě: 608 609 466
_krFV.7_VX~D836aY5prRb~lW5pJ

 
 
Kontakt na lektory:                                                  Mobil: 736 529 336,                                        Mládežnická 229, Třebíč 674 01.    

Provozní doba

 • Pondělí až čtvrtek v čase od 8:00 - 14:00 hodin.
 • Provozní doba pro uskutečňování preventivních programů se odvíjí od časů školní výuky a zároveň bere v úvahu vzdálenost škol od sídla poskytovatele programů, tzn. čas strávený odjezdem a příjezdem zpět do sídla poskytovatele tak, aby nebyla přesahována pracovní doba.

O nás

Již více jak 20 let realizujeme preventivní programy na záladních a středních školách.

Poslání

 • Posláním primární prevence je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol. 

Místo poskytování služby

 • Programy jsou uskutečňovány ve školách na území okresu Třebíč a Jihlava. V případě zájmu v nízkoprahovém klubu BARÁK.

Forma poskytování služby

 • Programy školské primární prevence rizikového chování.

Formy práce

 • rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě
 • interaktivní a zážitkové techniky
 • seznamovací, aktivizační, uvolňovací, zpětnovazebné techniky
 • techniky s prvky dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie
 • pozorování, diskuze, analýza činností

Zásady

Kapacita

 • kapacita realizovaných programů na jeden kalendářní rok je 402 vyučovacích hodin.

Všeobecná prevence

Preventivní programy

 • Vychází z důkladného zhodnocení potřeb a zakázky cílové skupiny. 
 • Působí komplexně a provázaně na širokou oblast rizikových jevů s důrazem na bio-psycho-sociální hledisko a zdravý životní styl.
 • Usilují o pozitivní osobnostní rozvoj sociálních dovedností účastníků programu.
 • Jsou přizpůsobovány zakázce na základě evaluace, do níž jsou zapojovány školy i účastníci programu a zároveň na základě trendů a nejnovějších odborných poznatků. 
 • Jsou zaměřeny na ty činitele a rizikové faktory, které lze skutečně ovlivňovat (schopnosti, citové vazby, zdroje, stres, účinek návykových látek, ad.).
 • Jsou realizovány se skupinou max. 30ti účastníků programu nebo s jednou školní třídou.
 • Zachovávají vnitřní kontinuitu - jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují s přihlédnutím k vývojovému stupni účastníků programu.
 • Zachovávají vnější kontinuitu - jsou začleněny do systému preventivních aktivit školy (Minimální preventivní program) a dalších institucí (Policie ČR, ad.).
 • Jsou certifikované a odpovídají současným Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování.

Cílová skupina

 • Žáci základních škol, víceletých gymnázií a studenti středních škol

Cíle

 • Předcházet nebo alespoň oddalovat rizikové chování do vyššího věku, popřípadě zmírňovat následky rizikového chování.
 • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků a společnosti.
 • Rozvíjet sociální kompetence, dovednosti a efektivní komunikaci ve skupině.
 • Podporovat zdravý způsob života, nabízet alternativy trávení volného času.
 • Posílit schopnost dětí a mladých lidí samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Selektivní prevence

Program je vhodný pro uzdravení třídního kolektivu a nastartování funkčních a pozitivních vztahů mezi žáky, podporuje soudržnost kolektivu. V úvodním setkání jsou techniky zaměřeny na navázání vztahu důvěry, zmapování současné situace v třídním kolektivu a práce s hodnotovým žebříčkem účastníků programu. Zprostředkovává nastavení třídních pravidel. Dále pomáhá žákům lépe poznat své spolužáky a pochopit význam přátelství, vzájemné spolupráce a tolerance. Smyslem programu je rozvíjení sociálních dovedností žáků. Snaží se rozvíjet a prohlubovat následující dovednosti: řešení problémů, efektivní komunikaci, vztahové dovednosti, empatii, zvládání emocí, kreativní myšlení a rozhodování, zvýšení citlivosti k pocitům či potřebám druhých, k nevhodnému chování, podpora pozitivního vztahu žáků a třídního učitele.

Témata selektivní prevence:

 • Vztahy v třídním kolektivu – prevence nezdravých vztahů v kolektivu, stmelení kolektivu.
 • Látkové a nelátkové závislosti – prevence užívání návykových látek, gambling, netolismus, …)
 • Sexuální rizikové chování - (předčasné zahájení sexuálního života, nechráněný pohlavní styk, těhotenství, výroba, sdílení a šíření erotických videí či fotografií)

Cílová skupina

 • Žáci II. stupně základních škol, víceletých gymnázií a studenti středních škol

Cíle

 • Mapovat informovanost žáků a jejich zkušenost s přítomným rizikovým chováním.
 • Minimalizovat dopady rizikového chování.
 • Zmírnit či zastavit rozvoj rizikového chování.

Nabídka programů

TÉMATA NABÍZENÝCH PROGRAMŮ

 • Kompletní informace o nabídce a poskytovaných službách na školní rok 2021/22 najdete ZDE.

Náš tým

Vedoucí střediska sv. Dona Bosca: Mgr. Marie Pořízová    

Lektorský tým:

Tipy od pracovníků

 

Stížnosti

Stížnost = projev nespokojenosti s kvalitou služby, jejím způsobem poskytování, s přístupem pracovníka. Nebo vše, co klient či veřejnost jako stížnost označí.

Stížnost lze podat:

 • Jmenovitě
 • Anonymně
 • Skrze libovolně zvoleného zástupce

Klienti jsou informováni o možnostech podání stížnosti:

 • Při jednání se zájemcem o službu.
 • Při uzavírání smlouvy o realizaci programu.
 • V průběhu realizace preventivního programu - skrze informační materiály: zalaminovaný plakát s právy pro účastníky programu, který je k dispozici po celou dobu průběhu programu.

Elektronicky

prevence@trebic.charita.cz

Elektronická odpověď zaslaná na adresu stěžovatele.

Prostřednictvím pošty

Primární prevence, Mládežnická 229, 674 01, Třebíč

Písemná odpověď zaslaná na adresu stěžovatele.

Vhozením do poštovní schránky poskytovatele

V místě sídla PRIMÁRNÍ PREVENCE - visí na zdi po levé straně u vchodových dveří, označena logem služby, Mládežnická 229, Třebíč.

Písemná odpověď zaslaná na adresu stěžovatele (pokud je uvedena).

Reference

 

Fotoalbum a loga

Fotografie z programů:

received_167050572297976 received_398425748429901

received_305988298030515  received_687306845992867  20211026_101341

Podporují nás:

Podpořil K VyÚřad vlády ČR - logo 2

Logo TŘEBÍČ Fin. podpora projektu, šířka


 

 

Kodex práv a povinností

Zřizovací listina

Certifikát Selektivní primární prevence            Certifikát Všeobecné primární prevence

Certifikát Selektivní PP 1.7.19-1.7.20                                                   Certifikát Všeobec.PP 1.7.19-1.7.2024

Rozsah Selektivní primární prevence              Rozsah Všeobecné PP

Rozsah Selektivní PP                                                   Rozsah Všeobecné PP                                    

Koncepce VPP a SPP PRIMÁRNÍ PREVENCE OCH Třebíč 2019-2020