PRIMÁRNÍ PREVENCE

Již více jak 20 let realizujeme preventivní programy na základních a středních školách.  

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Programy jsou uskutečňovány ve školách na území okresu Třebíč a Jihlava. V případě zájmu v nízkoprahovém klubu BARÁK.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Programy školské primární prevence rizikového chování.

POSLÁNÍ

Posláním primární prevence je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol.  

CÍLOVÁ SKUPINA

 • žáci základních škol, víceletých gymnázií a studenti středních škol

CÍLE

 • Předcházet nebo alespoň oddalovat rizikové chování do vyššího věku, popřípadě zmírňovat následky rizikového chování.
 • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků a společnosti.
 • Rozvíjet sociální kompetence, dovednosti a efektivní komunikaci ve skupině.
 • Podporovat zdravý způsob života, nabízet alternativy trávení volného času.
 • Posílit schopnost dětí a mladých lidí samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

ZÁSADY

Pracovníci služby PRIMÁRNÍ PREVENCE se řídí Kodexem Charity České republiky

Preventivní programy

 • Vychází z důkladného zhodnocení potřeb a zakázky cílové skupiny. 
 • Působí komplexně a provázaně na širokou oblast rizikových jevů s důrazem na bio-psycho-sociální hledisko a zdravý životní styl.
 • Usilují o pozitivní osobnostní rozvoj sociálních dovedností účastníků programu.
 • Jsou přizpůsobovány zakázce na základě evaluace, do níž jsou zapojovány školy i účastníci programu a zároveň na základě trendů a nejnovějších odborných poznatků. 
 • Jsou zaměřeny na ty činitele a rizikové faktory, které lze skutečně ovlivňovat (schopnosti, citové vazby, zdroje, stres, účinek návykových látek, ad.).
 • Jsou realizovány se skupinou max. 30ti účastníků programu nebo s jednou školní třídou.
 • Zachovávají vnitřní kontinuitu - jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují s přihlédnutím k vývojovému stupni účastníků programu.
 • Zachovávají vnější kontinuitu - jsou začleněny do systému preventivních aktivit školy (Minimální preventivní program) a dalších institucí (Policie ČR, ad.).
 • Jsou certifikované a odpovídají současným Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování.   

FORMY PRÁCE

 • rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě
 • interaktivní a zážitkové techniky
 • seznamovací, aktivizační, uvolňovací, zpětnovazebné techniky
 • techniky s prvky dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie
 • pozorování, diskuze, analýza činností

TÉMATA NABÍZENÝCH PROGRAMŮ

Kompletní informace o nabídce a poskytovaných službách na školní rok 2020/21 najdete ZDE.

PROVOZNÍ DOBA

 • Pondělí až čtvrtek v čase od 8:00 - 14:00 hodin.
 • Provozní doba pro uskutečňování preventivních programů se odvíjí od časů školní výuky a zároveň bere v úvahu vzdálenost škol od sídla poskytovatele programů, tzn. čas strávený odjezdem a příjezdem zpět do sídla poskytovatele tak, aby nebyla přesahována pracovní doba.

KAPACITA

 • kapacita realizovaných programů na jeden kalendářní rok je 402 vyučovacích hodin.

NÁŠ TÝM

Vedoucí střediska sv. Dona Bosca:  Mgr. Marie Pořízová                

LEKTORSKÝ TÝM

Bc. Kateřina Košťálová,

koordinátorka projektu, lektorka 

 Košťálová Kateřina - BARÁK, PP

 

Kodex práv a povinností

METODICKÝ POSTUP PŘIJÍMÁNÍ VYŘIZOVÁNÍ A DOKUMENTOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PP

Zřizovací listina

Certifikát Selektivní primární prevence            Certifikát Všeobecné primární prevence

Certifikát Selektivní PP 1.7.19-1.7.20                                                   Certifikát Všeobec.PP 1.7.19-1.7.2024

Rozsah Selektivní primární prevence              Rozsah Všeobecné PP

Rozsah Selektivní PP                                                   Rozsah Všeobecné PP                                    

Koncepce VPP a SPP PRIMÁRNÍ PREVENCE OCH Třebíč 2019-2020