zpět    Náš tým     Kodex práv účastníků programu        Foto         Podporují nás       Informace o praxi/stáži

Nabídka preventivních programů na školní rok 2018-19

 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Již více jak 20 let realizujeme preventivní programy na základních a středních školách.  

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Programy jsou uskutečňovány ve školách na území okresu Třebíč a Jihlava.

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Programy školské primární prevence rizikového chování.

 

POSLÁNÍ

Posláním primární prevence je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • žáci základních škol, víceletých gymnázií a studenti středních škol

 

CÍLE

      • Předcházet nebo alespoň oddalovat rizikové chování do vyššího věku, popřípadě zmírňovat následky rizikového chování.
      • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků a společnosti.
      • Rozvíjet sociální kompetence, dovednosti a efektivní komunikaci ve skupině.
      • Podporovat zdravý způsob života, nabízet alternativy trávení volného času.
      • Posílit schopnost dětí a mladých lidí samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

 

ZÁSADY

Pracovníci služby PRIMÁRNÍ PREVENCE se řídí Kodexem Charity České republiky

 

Preventivní programy

      • Vychází z důkladného zhodnocení potřeb a zakázky cílové skupiny. 
      • Působí komplexně a provázaně na širokou oblast rizikových jevů s důrazem na bio-psycho-sociální hledisko a zdravý životní styl.
      • Usilují o pozitivní osobnostní rozvoj sociálních dovedností účastníků programu.
      • Jsou přizpůsobovány zakázce na základě evaluace, do níž jsou zapojovány školy i účastníci programu a zároveň na základě trendů a nejnovějších odborných poznatků. 
      • Jsou zaměřeny na ty činitele a rizikové faktory, které lze skutečně ovlivňovat (schopnosti, citové vazby, zdroje, stres, účinek návykových látek, ad.).
      • Jsou realizovány se skupinou max. 30ti účastníků programu nebo s jednou školní třídou.
      • Zachovávají vnitřní kontinuitu - jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují s přihlédnutím k vývojovému stupni účastníků programu.
      • Zachovávají vnější kontinuitu - jsou začleněny do systému preventivních aktivit školy (Minimální preventivní program) a dalších institucí (Policie ČR, ad.).
      • Jsou certifikované a odpovídají současným Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování.

                                      

FORMY PRÁCE

      • rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě
      • interaktivní a zážitkové techniky
      • seznamovací, aktivizační, uvolňovací, zpětnovazebné techniky
      • techniky s prvky dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie
      • pozorování, diskuze, analýza činností

 

TÉMATA NABÍZENÝCH PROGRAMŮ

Kompletní informace o nabídce a poskytovaných službách na školní rok 2018/19 najdete ZDE

 

PROVOZNÍ DOBA

 • Pondělí až pátek v čase od 8:00 - 14:00 hodin.
 • Provozní doba pro uskutečňování preventivních programů se odvíjí od časů školní výuky a zároveň bere v úvahu vzdálenost škol od sídla poskytovatele programů, tzn. čas strávený odjezdem a příjezdem zpět do sídla poskytovatele tak, aby nebyla přesahována pracovní doba.

 

KAPACITA

 • kapacita realizovaných programů na jeden kalendářní rok je 402 vyučovacích hodin.

 

NÁŠ TÝM

 

Vedoucí střediska sv. Dona Bosca:  Mgr. Marie Pořízová                 


LEKTORSKÝ TÝMPÁNKOVÁ Kateřina

i-kjEKA7a.mMHYZ14gnjEKF6jWmKD.agc7P~QkR, koordinátorka projektu, lektorka 

                                       tel. 608 609 466, 
                                       e-mail: barak@trebic.charita.cz

 

 


s.AuRYSSC.mMHYqT6kAy.YsVVt%,  lektorka, tel.: 736 529 336

t%EhQMQD0gxkQMQEWkrjeP4sIhIjeN4sI, lektorka, tel.: 736 529 336

rkvC-YsVVuQxRYSSq.yoQmU6Pwxy.YsVVt%, lektorka, tel.: 736 529 336

Mgr. Lenka Požárová - lektorka, tel.: 736 529 336

Bc. Jarmila Liščáková, DiS. - lektorka,  tel.: 736 529 336

Ing. Bc. Marcela Blažková, Dis - lektorka,  tel.: 736 529 336

Mgr. Eva Stuchlíková - lektorka,  tel.: 736 529 336

PhDr. Soňa Cpinová - supervizorka,  tel.: 736 529 336

 


 

Kodex práv a povinností

METODICKÝ POSTUP PŘIJÍMÁNÍ VYŘIZOVÁNÍ A DOKUMENTOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PP

Zřizovací listina

Certifikát MŠMT

Certifikát 2014

03_Koncepce VPP a SPP PRIMÁRNÍ PREVENCE OCH TŘEBÍČ 2018-2019