Další informace

POSLÁNÍ

Posláním denního Stacionáře Úsměv Třebíč (SÚT) je poskytovat podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovanými postižení, kteří žijí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím sociálního učení, pracovních a vzdělávacích aktivit usilujeme o posilování a rozvoj samostatnosti, navazování a udržování sociálních vztahů a začlenění se do běžné společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA      

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním  a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 70 let z Třebíče a přilehlých regionů do 50 km od Třebíče (Jemnicko, Náměšťsko, okolí Jaroměřic, Okříšek a další). 

Naší cílovou skupinou jsou osoby, pro které je společným znakem mentální postižení nebo mentální postižení
v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým či s duševním onemocněním nebo s poruchami autistického spektra.

V důsledku svého postižení jsou v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje snížením soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc či podporu jiné fyzické osoby při:

      • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (mobilitu, osobní hygienu, použití WC, oblékání, prostorové orientaci, při výběru, přípravě a konzumaci stravy a tekutin)
      • kontaktu se společenským prostředím (při budování mezilidských vztahů, běžné komunikaci)
      • zajištění přiměřeného vzdělávání nebo při pracovních činnostech (u osob, které aktuálně nemají předpoklady uplatnit se na trhu práce a potřebují pomoc v péči o sebe)
      • uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 Tato služba je poskytována v pracovní dny od rána do odpoledne, kdy blízcí lidé nemohou o tyto osoby pečovat.

Cílovou skupinu netvoří lidé:

       • bez diagnózy mentálního postižení
       • kteří mají aktuální předpoklady uplatnit se na trhu práce a nepotřebují pomoc v péči o sebe
       • s diagnózou akutního infekčního onemocnění
       • s projevy chování, které z důvodů duševní poruchy narušují kolektivní soužití
       • s pouze sluchovým, zrakovým, tělesným postižením a s duševním onemocněním nebo s poruchou autistického spektra bez snížení rozumových dovedností
       • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
       • kteří potřebují specializovanou zdravotní odbornou péči nebo specializované prostředí. Posouzení závažnosti postižení a  schopnosti zajistit péči naším zařízením bude konzultováno s  ošetřujícím lékařem (Toto opatření je vytvořeno pro ochranu uživatele služby. Těmto osobám zprostředkujeme poradenské služby a kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb.)
          

CÍLEM DENNÍHO STACIONÁŘE JE UŽIVATEL, KTERÝ: 

  • má zajištěnou péči o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny
  • si osvojil a rozvinul pracovní dovednosti a návyky
  • je začleněn do běžné společnosti prostřednictvím kontaktů se společenským prostředím
  • získal, udržel nebo rozvinul znalosti a dovednosti pro praktický život
  • zvládá chování ve společenských situacích

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB

 • zásada podpory a nezbytná míra pomoci
 • zásada dodržování práv uživatele služby
 • zásada zapojování uživatele do spolurozhodování
 • zásada individuálního přístupu k uživateli
 • zásada přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb
 • zásada podpory celoživotního vzdělávání pracovníků
 • zásada zachování lidské důstojnosti
 • zásada aktivního přístupu služby k uživateli

SLUŽBY A ZPŮSOB JEJICH POSKYTOVÁNÍ

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na vozík či lůžko
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 •  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 
 •  pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy

 • zajištění a podávání svačiny a jednoho hlavního jídla 
 • zajištění pitného režimu

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 •   pracovní činnosti ve výtvarné, keramické, smaltové, dřevařské a řemeslné dílně
 •   pracovní činnosti na zahradě
 •   cvičné vaření 
 •   hudební činnosti
 •   kondiční cvičení, sportovní a společenské hry 
 •   nácvik sebeobslužných činností a upevňování motorických dovedností
 •   Individuální terapie - udržování a rozvoj rozumových schopností

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 •    návštěvy kulturních akcí, kluby 
 •    seznamování s veřejnými prostory (obchody, pošta, knihovna…)
 •    vycházky, výlety, návštěvy památek 
 •    sociálně rehabilitační pobyty (týdenní pobyty, 3denní pobyty) 
 •    nakupování, návštěva kavárny, cukrárny, restaurace
 •    cestování MHD, autobusem, vlakem

6. Sociálně terapeutické činnosti- podporující sociální začleňování osob

 • nácvik sociálních dovedností  

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 •   základní sociální poradenství 
 •   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 •   doprovod na úřady

Fakultativní služba

Svozová služba - uživatelům je nabízena možnost využívání svozové služby z domava do zařízení a zpět. Průběh a časy svozové služby jsou předem domluveny s uživatelem služby. 

Stacionář Úsměv Třebíč

 • nabízí uživatelům celistvý přístup péče, od fyzické přes duševní, až po duchovní stránku.
 • má v nabídce široký výběr individuálních programů ve výtvarné dílně, keramické dílně, smaltové dílně, dřevodílně, cvičném vaření, tělocvičně a vlastním hřišti, zahradě, individuální terapii (alternativní komunikace, kurz hospodaření s penězi, samostatné cestování atd.), relaxační místnosti a počítačovém koutku.
 • akcentuje kvalitu služeb – supervize dle ČIS, bálintovské skupiny, vnitřní kontrolní systém.