TaxiS sociální rehabilitace

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina.

Hledáte práci? 

Pomáháme osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním získat a udržet si zaměstnání. 

Naše služba je určena

osobám od 16 do 64 let z Třebíče a okolí do 50 km od Třebíče, kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.
Jedná se o osoby

 • s duševním onemocněním 
 • se zdravotním postižením 
 • s mentálním postižením 
 • se sociálním znevýhodněním 
  (tj. lidé ve věku nad 50 let, mladí lidé bez praxe, lidé s nízkým vzděláním, matky po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby náležející k etnické menšině, osoby v krizi, osoby vycházející ze špatného rodinného zázemí, lidé bez přístřeší, aj.)

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Podporu při volbě, vyhledání a získání vhodného pracovního místa pro Vás
 • Podporu při řešení Vaší tíživé životní situace
 • Podporu při jednání se zaměstnavateli a )řady
 • Podporu či asistenci při zaučování v zaměstnání
 • Podporu v rozvoji úspěšné komunikace při jednání se zaměstnavatelem či úřady
 • Podporu při zorientování se v oblastni Vašich práv, Vám dostupných služeb, Vašich povinností a pracovních možností
 • Podporu po celou dobru spolupráce i po jejím skončení
 • Naše zkušenosti a otevřenou zpětnou vazbu.

Jak služba probíhá:

 • Na první osobní schůzce s Vámi se náš pracovník bude snažit od Vás dozvědět, co od naší služby očekáváte.
 • Teprve po získání těchto informací Vám sdělí možnosti služby, základní informace o službě a podmínky jejího využívání.
 • Oba společně vyhodnotíte, zda je služba pro Vás vhodná, a pokud dojdete ke společnému rozhodnutí, že vhodná je, můžete sepsat Žádost o poskytování služby a stáváte se tak zájemcem o službu. Pracovník se s Vámi domluví na termínu další schůzky, na které bude provedeno Jednání se zájemcem, jehož součástí je Mapování osobní situace zájemce. Mapování slouží k ujištění o vhodnosti služby pro Vás, o ochotě zdokonalovat se v potřebných oblastech a spolupracovat na naplňování Vašeho očekávání. Jde také o to, najít Vaše silné stránky. Po provedení mapování a ujištění se o vhodnosti služby pro Vás směřuje další jednání k uzavření Smlouvy o poskytování služby.
 • Při podpisu smlouvy Vám bude přidělen klíčový pracovník, který Vás povede. Stanoví vám Osobní cíl, a ten se budete snažit dosáhnout prostřednictvím Krátkodobých individuálních plánů. Služba Vám bude poskytována v prostorách našeho zařízení (ambulantní) i ve vašem přirozeném prostředí (terénní).
 • Ambulantní poskytování služby se bude uskutečňovat formou týdenních individuálních konzultací, při kterých budete společně s pracovníkeml vytvářet, naplňovat a hodnotit Krátkodobý individuální plán, a to i prostřednictvím skupinové práce.
 • Terénní služba znamená např. doprovázení k lékaři, k zaměstnavateli, přenesení dovedností získaných při ambulantní službě do Vašeho běžného prostředí, ve kterém žijete. Prostory naší služby nejsou bohužel bezbariérové, jsme ovšem připraveni poskytovat službu i lidem se sníženou pohyblivostí, kterým by mohlo činit problém se k nám dostat. U potřebných lidí jsme schopni službu zajistit právě terénní formou.
 • Budeme Vás podporovat ve zvyšování Vaší samostatnosti a soběstačnosti v každodenním životě. Budeme se snažit rozvíjet Vaše dovednosti, aby se zvyšovala pravděpodobnost, že získáte vhodné pracovní místo a zařadíte se tak do běžné společnosti. 
 • Služba je bezplatná.

Kdy a kde pro Vás jsme: 

Služba je poskytována v PONDĚLÍ - PÁTEK 8-14 hod

 • AMBULANTNĚ na našem pracovišti Blahoslavova ulice 106/1 v Třebíči (kousek od Žerotínova náměstí)
 • V TERÉNU, tedy v Třebíči a okolí do 50 km - po domluvě s pracovníky služby 

Kontakty, kde o nás získáte informace

 

Podrobnější informace o službě TaxiS