Podrobné informace

Služba je registrována u MPSV pod č. 8750682
Odkaz na registr

Název služby:  TaxiS sociální rehabilitace
Druh služby:  Sociální rehabilitace
Zřizovatel Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč
Místo poskytované služby:  Blahoslavova 106/1, 674 01 Třebíč
Provozní doba:

Ambulantní služba: pondělí - pátek 8.00-14.00

Terénní služba:        pondělí - pátek 8.00-14.00
 - po domluvě

Kapacita zařízení:   

Ambulantní služba - 2 uživatelé v jeden okamžik
Terénní služba       - 2 uživatelé v jeden okamžik 

Kontakty  
Webové stránky služby: 
      
Facebook:                              
www.taxis-trebic.cz

TaxiS Sociální rehabilitace 

Poslání služby 

Posláním služby TaxiS sociální rehabilitace je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapojit se do života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region Třebíčska. 

Cílová skupina - okruh osob

Služba je určena osobám od 16 do 64 let z Třebíče a okolí do 25 km (Náměšťsko, Moravskobudějovicko, okolí Okříšek), kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

 • Osoby s duševním onemocněním 
 • Osoby se zdravotním postižením 
 • Osoby s mentálním postižením 
 • Osoby se sociálním znevýhodněním 

Cíle

 • uživatel, který ví, jaké zaměstnání chce a může vykonávat
 • uživatel, který rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k získání a udržení pracovního místa
 • uživatel, který je informovaný a orientovaný (v oblasti práv, povinností, dostupných služeb)
 • uživatel, který získal odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce

Zásady poskytování sociálních služeb

 • Partnerský přístup
  - pracovníci usilují o to, aby mezi nimi a uživateli služby byl rovnocenný, partnerský vztah, kdy jsou si obě strany rovné. Mají stejná práva i povinnosti.
 • Důstojnost
  - pracovníci zařízení dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snižování důstojnosti uživatelů ani žádné jiné osoby. Snaží se vést uživatele k tomu, aby i oni sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby, byli schopni ji hájit.
 • Respektování rozhodnutí uživatele
  - uživatel rozhoduje o svém životě, pracovník nepodsouvá uživateli řešení, které považuje za nejvhodnější, ale jedná s ním jako s partnerem. Upřednostní jeho řešení před svým, ale seznámí ho s možnými důsledky. Uživatele vnímá jako člověka zodpovědného za svůj život. Role pracovníka je v provázení, vysvětlování a nabízení možností, rozhoduje uživatel. Ten je také za svá rozhodnutí zodpovědný a nese jeho důsledky, má tedy právo ve svých rozhodnutích chybovat a tím se učit a vyvíjet.
 • Individuální přístup
  - pracovníci přistupují k uživateli, jako k jedinečné osobě a snaží se v maximální možné míře přizpůsobit jejím potřebám 

Průběh služby

 • Služba je bezplatná.
 • Na první osobní schůzce osoby zajímající se o službu a odpovědné osoby zastupující poskytovatele služby (dále jen pracovník), se pracovník snaží navodit atmosféru důvěry a snaží se od osoby získat jeho očekávání, se kterým do služby přichází.
 • Teprve po získání těchto informací jsou osobě sděleny možnosti služby, základní informace o službě a podmínky jejího využívání.
 • Zájemce i pracovník vyhodnotí, zda je služba pro zájemce vhodná. Pokud dojdou ke společnému rozhodnutí o vhodnosti služby, může si osoba sepsat Žádost o poskytování služby a stává se zájemcem o službu. Pracovník se domluví se zájemcem na termínu další schůzky, na které bude provedeno Jednání se zájemcem, jehož součástí je Mapování osobní situace zájemce – mapování slouží k ujištění o vhodnosti služby pro zájemce, o ochotě zdokonalovat se v potřebných oblastech a spolupracovat na naplňování jeho očekávání. Dalším cílem mapování je nalezení silných stránek zájemce. Po provedení mapování a ujištění se o vhodnosti služby se pokračuje v Jednání se zájemcem, které směřuje k uzavření Smlouvy o poskytování služby.
 • Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu je přidělen při podpisu smlouvy. K naplňování Osobního cíle uživatele dochází prostřednictvím Krátkodobých individuálních plánů. Služba bude poskytována v prostorách zařízení i v přirozeném prostředí uživatele.
 • Ambulantní poskytování služby bude probíhat v rámci týdenních individuálních konzultací, při kterých budou společně pracovník a uživatel vytvářet, naplňovat a hodnotit Krátkodobý individuální plán a to i prostřednictvím skupinové práce.
 • Terénní služba bude probíhat v přirozeném prostředí uživatele, jedná se např. o doprovázení k lékaři, k zaměstnavateli, přenesení získaných dovedností z ambulantní služby do běžného prostředí uživatele. Prostory služby nejsou bohužel bezbariérové, jsme ovšem připraveni poskytovat službu i lidem se sníženou pohyblivostí, kterým by mohlo činit problém se k nám dostat. U potřebných lidí jsme schopni službu zajistit právě terénní formou.
 • Podpora uživatele je zaměřena na zvyšování samostatnosti a soběstačnosti v oblastech každodenního života, které souvisí s rozvojem dovedností zvyšující pravděpodobnost získání vhodného pracovního místa, čímž dochází k zařazení uživatele do běžné společnosti.

Historie

Služba vznikla 1. ledna 2013, podnětem pro její vznik byla zvyšující se poptávka uživatelů ostatních služeb Oblastní charity Třebíč a snaha o vyplnění mezery na Třebíčsku v oblasti pomoci osobám zdravotně a sociálně znevýhodněným v získání zaměstnání na otevřeném trhu, a tím v zapojení se do života běžného pro jejich vrstevníky.

Původně vznikla pod názvem Sociální rehabilitace Třebíč. Ten byl po roce změněn na současný název TaxiS sociální rehabilitace.