Další informace

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM A SOUSEDSKÁ POMOC

POSLÁNÍ

Středisko Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc podporuje myšlenku dobrovolnictví, přijímá dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje jejich činnost ve střediscích Oblastní charity Třebíč, ve spolupracujících organizacích. Dobrovolnictví přispívá ke zvýšení kvality sociálních a zdravotních služeb a krizové pomoci.

V rámci Dobrovolnického centra uskutečňujeme také sousedskou pomoc. Rozvojem dobrovolné sousedské pomoci se podílíme na zabezpečení dostupnosti sociálních služeb v obcích celého okresu Třebíč, propojujeme profesionální sociální služby s dobrovolnou pomocí, podporujeme sociální soudržnost a solidaritu občanů.

Dobrovolník svobodně dává část svého času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci ostatním.

CÍLE

 • rozvoj dobrovolnictví a sousedské pomoci v sociálních a zdravotních službách na území třebíčského regionu
 • snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva
 • rozvoj činnosti Dobrovolnického centra a sousedské pomoci za účelem systematické práce s dobrovolníky
 • podpora komunitního života, sociální soudržnosti a solidarity občanů
 • zvýšení připravenosti dobrovolníků krizového týmu pro pomoc při živelných katastrofách
 • přispění k prodloužení pobytu seniorů a nemocných občanů v přirozeném prostředí jejich vlastního domova
 • motivování dobrovolníků (z řad nezaměstnaných) prostřednictvím dobrovolnické činnosti a sousedské pomoci k uplatnění na trhu práce a ke zvýšení jejich znalostí a dovedností
 • motivování dobrovolníků (zvláště mladých lidí) k získání nebo zvýšení profesní kvalifikace
 • posílení pocitu sebeuplatnění a potřebnosti občanů, kteří se rozhodli stát dobrovolníky
 • rozvoj dobrovolné práce na vesnicích za účelem zlepšení dostupnosti sociálních služeb
 • rozšíření informovanosti veřejnosti o možnosti dobrovolnických aktivit a veškerých službách poskytovaných Oblastní charitou Třebíč
 • spolupráce s představiteli obcí, faráři a farními charitami, s občany ochotnými pomáhat, s organizacemi, které přijímají naše dobrovolníky

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
 • děti, mládež, rodiny a osamělí lidé
 • osoby nezaměstnané a sociálně znevýhodněné
 • dobrovolníci Oblastní charity Třebíč, farní charity

ZÁSADY

 • podpora samostatnosti, zodpovědnosti a motivace k činnostem
 • respektování vůle, soukromí, důstojnosti a práv osob přijímajících pomoc
 • podpora iniciativy a vzájemné spolupráce
 • individuální přístup k uživatelům služeb Oblastní charity Třebíč
 • bezplatnost

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Dobrovolníkům poskytujeme

 • vstupní motivační a informativní pohovor
 • zprostředkování kontaktu se zařízením, ve kterém bude působit
 • dohodu o dobrovolnické službě včetně pojištění
 • vzdělávací aktivity (supervize, odborné semináře)
 • podporu při výkonu dobrovolnické služby

Dobrovolníci pomáhají

 • v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Třebíč
 • v rámci sousedské pomoci v obcích okresu i ve městě Třebíč
 • v domovech pro seniory
 • v Nemocnici Třebíč
 • při organizaci veřejných sbírek (Tříkrálová sbírka, Akce cihla)
 • při krizových situacích a nenadálých událostech

JAK DOBROVOLNÍKY ZÍSKÁVÁME?

Oslovujeme studenty středních škol, občany při prezentacích práce Oblastní charity Třebíč, mnozí dobrovolníci přicházejí sami, protože prostě chtějí pomáhat.

Dnes se obracíme také na Vás s pozváním. Přijďte navštívit naše Dobrovolnické centrum. Rádi Vám blíže představíme naši činnost i celou Oblastní charitu Třebíč.

PROVOZNÍ DOBA

Domluvte se, prosíme, předem telefonicky: 775 179 314, příp. e-mailem: dobrovolnici@trebic.charita.cz

KRIZOVÁ POMOC

Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Je připravena poskytnout požadovanou pomoc na základě dohody a vyžádání Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Jsme ve styku se Střediskem humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení a ostatními krizovými týmy celé Diecézní charity Brno.