Kontakty     Ceník služby      Akce pro uživatele služby     Články, akce pro veřejnost

 

DOMOVINKA TŘEBÍČ

 

Motto: „Být darem jeden druhému“

 

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře Domovinka Třebíč je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co nejvíce zapojeni do života společnosti.

V rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomáháme rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabezpečovat potřeby, necítit se osamoceni a smysluplně prožít každý den.

 

ZÁSADY

Respektujeme a chráníme důstojnost, svobodu rozhodování a soukromí každého člověka. Uznáváme jeho jedinečnost a přizpůsobujeme mu naši službu. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí. Pracujeme odpovědně, s trpělivostí a citlivým přístupem. Spolupracujeme s rodinou a dalšími osobami a institucemi zapojenými do poskytovaní pomoci.

 

CÍLE SLUŽBY

Uživatel služby Domovinka Třebíč:

 • má zajištěnu nezbytnou péči v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • rozvíjí a zachovává si soběstačnost, zájmy a dovednosti pro praktický život
 • navazuje společenské vztahy, může prožívat radost a upevňovat své sebevědomí
 • může v případě zájmu naplňovat své duchovní potřeby

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři starší 60 let a dospělí lidé se zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou soběstačnost, potřebují dohled a péči v průběhu dne, cítí se neužiteční, hledají společenství svých vrstevníků nebo smysluplné naplnění volného času.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:

 • invalidními ve třetím stupni
 • invalidními v prvním nebo druhém stupni
 • zdravotně znevýhodněnými

Domovinka Třebíč přijímá mezi uživatele zájemce mladší 60 let na základě čestného prohlášení osoby mladší 60 let, která je orgánem sociálního zabezpečení či rozhodnutím úřadu práce uznána osobou pobírající plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod či osobou se zdravotním znevýhodněním.

Mezi osoby se zdravotním postižením patří např. osoby s vadou pohybového ústrojí (vrozenou nebo získanou), osoby se stavy po mozkových nebo srdečních příhodách, se stavy charakteru demence, s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, osoby, s omezením sluchu nebo zraku pouze v takové míře, že osoba používá mluvené slovo, rozumí mluvenému slovu a slovu psanému latinkou bez použití kompenzačních pomůcek nebo s použitím svých kompenzačních pomůcek.

Podmínky přijetí

      • alespoň částečná soběstačnost
      • potřeba nepřetržitého individuálního dohledu druhou osobou jen po domluvě a dle kapacity Domovinky
      • schopnost společného soužití v Domovince
      • schopnost a ochota spolupracovat a dodržovat vnitřní pravidla Domovinky
      • zaplatit výši úhrady za využití služby Domovinky
      • využití svozu charitním autem mimo Třebíč dle kapacity svozu

Nejsme schopni poskytnout službu osobám s mentálním postižením.

 

POPIS NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE OSOB CÍLOVÉ SKUPINY

Nepříznivou sociální situací je možné rozumět situaci, kdy senior starší 60 let nebo dospělá osoba se zdravotním postižením prožívá oslabení nebo ztrátu schopností z důvodu věku, dlouhodobého nepříznivého zdravotní stavu a specifických potřeb a potřebuje pomoc či podporu jiné osoby. Specifickou potřebou chápeme potřebu používat např. kompenzační pomůcky, inkontinenční pomůcky, pomůcky sloužící k orientaci a komunikaci nebo mít bezbariérové prostředí. Mezi nepříznivé sociální situace u uživatelů Domovinky Třebíč patří nejčastěji pocit osamění, ztráta sociálních vazeb k blízkým a dalším osobám, oslabení nebo ztráta fyzických či psychických schopností, ohrožení na trhu práce a snížené předpoklady se na něm uplatnit.

 

PROVOZNÍ DOBA

Domovinka je otevřena v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Každý uživatele si sám určuje, v kterých dnech
a v jakém rozsahu službu Domovinky využije. 

Novým zájemcům o naši službu doporučujeme domluvit si návštěvu předem, a to nejlépe telefonicky na čísle 568 851 146 (pevná linka) nebo na čísle 604 583 529 (mobil). Těšíme se na Vás.

 

KAPACITA

Maximální denní kapacita služby je 15 osob.

 

DRUH SLUŽBY

denní stacionář 

 

DOMOVINKA TŘEBÍČ POSKYTUJE:

(podle §46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a §12 provádějící vyhlášky č. 505/2006 Sb.; aktivity
 k realizaci jednotlivých základních činností jsou uvedeny jako příklady):

Základní činnosti

      • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
      • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny a pomoc při použití WC)
      • poskytnutí stravy (zajištění stravy a příprava nápojů, zajištění individuální svačiny, plánování, zajištění
       a příprava oběda, …)
      • vzdělávací a aktivizační činnosti (denní trénování paměti,  pracovní a výtvarné činnosti, hudební aktivity a tanec, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry a video, skupinové cvičení, individuální cvičení,  rozvoj kognitivních funkcí - paměť, pozornost, pohotovost,       řeč, ..., opakování všeobecných znalostí, práce na PC, internet, aktivizace prostřednictvím tabletu, …)
      • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, přijímání návštěv, přednášky, koncerty, vycházky, akce pro veřejnost, …)
      • sociálně terapeutické činnosti (individuální pomoc a podpora při komunikaci, při pracovní, výtvarné
       a hudební činnosti, nácviky soběstačnosti, činnosti vedoucí k vlastní seberealizaci)
      • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství, zprostředkování služeb např. sociální služby, pedikúra, masáže, objednání k lékařům, doprovod při jednání v blízkém okolí Domovinky, pochůzky v blízkém okolí Domovinky, vytelefonování osobních záležitostí, …)

Fakultativní a doplňkové činnosti

     • doprava charitním autem do Domovinky a zpět (mimo Třebíč jen po domluvě a dle kapacity svozu)
     • duchovní péče (příležitost k účasti na bohoslužbě, přístup ke svátostem a pomoc s přípravou, rozhovory s duchovním, rozhovory s pracovníky na duchovní témata, četba literatury, zpěv či poslech duchovních písní, nabídka společné modlitby  s pracovníkem,…)